Kawolin di Sid: Fèy Enfòmasyon Siklòn Ian – 3 fev. 2023

Release Date:
February 3, 2023

Rekiperasyon selon Chif yo

Mesaj Kle

Rete an kontak ak FEMA pou Ede w Akselere Rekiperasyon w

 • N ap ankouraje pwopriyetè ak lokatè rete an kontak ak FEMA apre yo fin aplike pou asistans apre Siklòn Ian.
  • Sivivan tanpèt septanm nan ka kontakte FEMA pou mete enfòmasyon pou kontakte w ajou, sa ki genyen ladann nenpòt chanjman adrès. FEMA gendwa bezwen kontakte w, epi enfòmasyon ki manke oswa ki pa bon gendwa retade asistans ou an.  Ou pral bezwen enfòne FEMA lè reklamasyon asirans ou an regle.

Jwenn Reparasyon, Konsèy sou Rekonstwiksyon 6 - 10 fev nan The Home Depot nan Mount Pleasant

 • Rezidan k ap repare ak rekonstwi apre Siklòn Ian ka vizite The Home Depot nan North Myrtle Beach pou jwenn lide ak konsèy sou rann kay pi solid ak pi an sekirite kont tanpèt ak lòt danje.
  • 30 jan. - 4 fev, 8è a.m. rive 6è p.m., The Home Depot, 2008 North Highway 17, Mount Pleasant, SC29466
  • 6 - 10 fev, 8è a.m. rive 6è p.m., The Home Depot, 2213 North Highway 17, Mount Pleasant, SC29466

Asistans Dezas

Prè Dezas SBA ap Ede Moun Kawolin di Sid Retounen Vin Bati Pi Solid Toujou

 • Rezidan Kawolin di Sid ak pwopriyetè biznis ki te soufri domaj akoz Siklòn Ian soti 25 sept. rive 4 okt ka rekonstwi pi solid pou sa y ap aplike pou yon prè dezas nan Administrasyon Ti Biznis Etazini (Small Business Administration, SBA). Pwogram prè dezas la genyen ladann finansman pou amelyore rediksyon domaj pwopriyete ki gen pou fèt nan ka yon dezas menm jan an. https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/mitigation-assistance
  • Pifò kandida yo gendwa kalifye pou yon ogmantasyon prè jiska 20 pousan domaj fizik yo, selon sa SBA verifye, pou kouvri amelyorasyon depans yo. Finansman prè amelyorasyon vini anplis montan prè dezas yo apwouve a. Menm si asirans kouvri pifò domaj rezidan yo, yo kapab aplike pou yon prè SBA minimal epi answit aplike pou finansman amelyorasyon enterè fèb pou fè amelyorasyon pou pwoteje kay oswa biznis yo.

Kijan pou w fè yon Kontestasyon Desizyon FEMA

K: Aranjman asirans mwen an pa t reponn ak tout bezwen mwen pou ede m rekipere nan dezas la. Èske mwen ka aplike pou asistans anplis nan men FEMA?

A: Wi, ou ka aplike pou asistans anplis nan FEMA. Si w te resevwa aranjman maksimòm nan men asirans ou epi sa toujou pa sifi pou reponn ak bezwen ki anrapò ak dezas la, ekri FEMA epi esplike bezwen w yo. Ou pral bezwen ajoute tou dokiman aranjman konpayi asirans ou an.

Tags:
Dènye mizajou