U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Rekipere Trezò Familyal ki Kraze yo

Release Date:
September 25, 2021

Foto

Rad oswa tisi

Liv

  • Liv ki gen labou, rouy oswa ki te ekspoze ak dlo sale yo dwe rense nan yon bokit dlo distile. Kenbe liv la byen fèmen pandan ou ap plonje li nan dlo a. Retire l epi kite dlo ki anplis la degoute, men pa prije liv la.
  • Itilize yon tòchon ki sèk oswa yon sèvyèt papye pou siye kouvèti an tou dousman.
  • Mete liv la sou yon tab ki kouvri ak sèvyèt papye. Mete liv la kanpe pou li sèch epi pase van sou paj yo pou yo kapab byen seche.
  • Mete fèy sèvyèt papye oswa tòchon nan mitan paj yo chak ka pous pou absòbe dlo an. Ranplase sèvyèt papye yo chak fwa yo tranpe ak dlo.
  • Kite liv la poze sou plas, kanpe toutotan ki nesesè pou li ka seche nèt.

Lòt atik.

  • Netwaye bagay ki an bwa yo ak yon eponj imid, pase eponj lan sou yo epi kite yo sèch anndan kay la, pa mete yo nan solèy.
  • Rense bagay ki an metal yo ak dlo pwòp epi siye yo pou yo sèch ak yon twal ki swa pi pwòp.
  • Ou pa dwe kole po oswa pòslèn ki kraze yo ak kòl si yo toujou imid (mouye). Mete tout moso yo nan yon bwat ki ouvè epi make non bagay la. Kole moso yo ansanm lè yo sèch.

 

Pou plis enfòmasyon sou kijan pou rekipere trezò familyal yo, ale sou Smithsonian Cultural Rescue Initiative, Resources for the Public and Historic Property Owners. (Resous pou Mèt Pwopriyete Piblik ak Istorik yo) Sitwèb yo an genyen enfòmasyon detaye sou kijan pou rekipere foto,liv, epi tou dokiman ak papyeenpòtan.

Pou pale ak yon Espesyalis Limitasyon Dega rele nan 833-FEMA-4-US oswa nan 833-336-2487. Pou bay yon ti kout je sou piblikasyon sou limitasyon yo epi jwenn enfòmasyon sou reparasyon, modènizasyon, oswa rekonstriksyon ak plis sekirite epi plis ranfòsman ale sou https://fema.connectsolutions.com/lamit oswa https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit pou Panyòl.

Pou jwenn dènye enfòmasyon konsènan Siklòn Ida a, ale sou fema.gov/disaster/4611. Swiv nou sou Twitter nan twitter.com/FEMARegion6 epi ba nou like sou Facebook nan facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Dènye mizajou September 26, 2021