U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Pwogram Reparasyon ak Kontra Lwaye Plizyè Fanmi

Release Date:
October 29, 2020

Pwogram Reparasyon ak Kontra Lwaye Plizyè Fanmi [Multifamily Lease and Repair (MLR) Program] pèmèt FEMA pou lwe ak repare oswa fè reparasyon nan pwopriyete lwaye plizyè fanmi ki egziste deja nan bi pou bay lojman tanporè pou aplikan elijib yo ki deplase akoz siklòn Laura.

Pou w kalifye pou pwogram MLR, pati ki enterese yo dwe:

 • Posede yon pwopriyete plizyè fanmi, enkli yon mòso teren, avèk de oswa plis inite ki disponib pou FEMA itilize.
 • Montre dokiman ki pwouve ke yo te itilize pwopriyete a deja kòm yon pwopriyete lokasyon.
 • Lwe FEMA inite vid yo pou itilizasyon ekskliziv FEMA kòm lojman tanporè pou aplikan elijib yo pou yon tèm kap ekspire pa pi bonè pase 28 Fevriye 2022, avèk posiblite pwolongasyon kontra a.
 • Bay tout sèvis jesyon pwopriyete yo, sa ki gen ladan antretyen bilding;
 • Antre nan yon akò avèk FEMA pou finansman pou kouvri depans reparasyon oswa amelyorasyon ki obligatwa yo ak detèmine si reparasyon yo ap fini lè ou itilize pwòp kontraktè w oswa fè FEMA garanti yon kontraktè tyès pati.
 • Anrejistre pwopriyete a nan Sistèm Jesyon pou Prim [System for Award Management (SAM)] (https://beta.sam.gov/) ak Sistèm Nimewotasyon Inivèsèl Done [Data Universal Numbering System (DUNS)].

Pwopriyete yo ki eljib pou konsiderasyon nan pwogram MLR a:

 • Pa dwe lokalize nan yon Zòn Risk Inondasyon Spesyal.
 • Lokalize nan yon distans rezonab pou vwayaje nan kominote yo ki afekte pa katastwòf yo ak sèvis konplemantè yo, tankou transpò piblik aksesib, lekòl, sèvis dijans ak dife ak episri yo.
 • Founi enstalasyon lavi endepandan ak konplè pou youn oswa plis moun. Sa a gen ladan dispozisyon pèmanan pou viv, dòmi, fè manje ak sanitasyon.
 • Reparab nan lespas 120 jou apati dat FEMA apwouve kontra, sa ki gen ladan tout reparasyon ak amelyorasyon obligatwa, e tout reparasyon yo dwe konfòme avèk kòd bilding lokal yo, estanda, pèmi, kondisyon enspeksyon ak tout lwa sou konsèvasyon istorik ak anviwonmantal ansanm avèk règlemantasyon yo.
 • Enkli omwen yon inite ki te repare oswa amelyore kap aksesib pou aplikan yo ki gen andikap oswa lòt aksè ak bezwen fonksyonèl. 

Pwopriyetè kay ki enterese yo ki posede pwopriyete ki kalifye potansyèlman pou patisipasyon nan MLR gen obligasyon pou soumèt enfòmasyon ki annaprè yo pou konsiderasyon:

 • Non konplèks (si aplikab), lokasyon, non mèt pwopriyete, ak nimewo telefòn;
 • Estati peman ipotèk pwopriyete.
 • Kantite inite vid ki gen ladan yon twalèt separe, kwizin ak espas separe. Nan inite vid yo:
  • Kantite inite vid ki disponib pou itilizasyon ekskliviz FEMA;
  • Kantite inite ki konfòme avèk Estanda Inifòm Aksesiblite Federal [Uniform Federal Accessibility Standards (UFAS)] ak/oswa karakteristik nan inite(yo) ki bay aksesiblite pou moun ki gen andikap yo;  
 • Deskripsyon reparasyon ak amelyorasyon ki nesesè pou rann inite yo abitab;
 • Dire pwojete nesesè pou rann inite yo abitab (nan egzekisyon kontra lwaye a);
 • Istwa itilizasyon bilding lan
  • Dat konstriksyon (si koni);
  • Dat yo te itilize bilding lan pou lojman plizyè fanmi;
  • Tarif lokasyon pandan dènye ane operasyon an (deklare si sèvis piblik yo te enkli, e si wi, kiyès ladan yo);
 • Nenpòt restriksyon aplikab sou bèt domestik, tankou kalite, kantite, gwosè, ak nenpòt depo ki aplikab pou bèt domestik; AK
 • Kantite espas paking (enkli aksesib pou van ak aksesib) disponib pou chak inite, si aplikab.

FEMA ap chèche pwopriyete ki lokalize nan pawas adjasan oswa nan lespas 50 mèt de pawas ki deziyen yo pou lojman dirèk.

Pati enterese yo ki satisfè kalifikasyoin pou MLR, ka vizite https://beta.sam.gov/ pou anrejistre pwopriyete yo.  Ou kapab voye imèl pou repons nan deklarasyon ki anwo yo bay Marvin R. Jennings nan marvin.r.jennings@fema.dhs.gov oswa John Clemons nan john.clemons@fema.dhs.gov pa pita pase 5 p.m. lè nan lès nan dat 25 Novanm 2020. Liy sijè a ta dwe li RFI 70FBR621I00000001 Response: Multi-Lease and Repair (NLR), DR-4559-LA.

Nou pa p aksepte oswa retounen okenn apèl telefòn.  

Tags:
Last updated October 30, 2020