U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Pwogram Moun ak Kay (IHP) Asistans Fineray pou Efondreman Bilding Surfside

Release Date:
July 2, 2021
 • FEMA ka anmezi pou bay asistans finansye pou ou si ou angaje oswa pral angaje depans fineray akoz efondreman bilding Surfside anba Pwogram Moun ak Kay pwovizyon Asistans lòt bezwen. 
 • Yon moun ki angaje oswa pral angaje depans ki gen rapò avèk yon lanmò ki te atribye dirèkteman oswa endirèkteman nan yon ijans ki te deklare oswa gwo katastwòf ka aplike pou ak, si elijib, pou resevwa Asistans Fineray.
 • Tankou lòt fòm asistans IHP, yon aplikan kap chèche Asistans Fineray pa oblije abite nan Konte Miami Dade pou yo konsidere pou asistans.
 • Plizyè aplikasyon pou menm moun ki mouri a pa otorize.

Kondisyon Elijiblite

 • Aplikan an (moun ki te angaje depans yo) dwe yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan nasyonal, oswa yon etranje kalifye.
 • FEMA dwe kapab verifye idantite aplikan an.
 • Si aplikan an te angaje oswa pral angaje depans fineray elijib, ki pa kouvri pa lòt sous yo.  Lòt sous yo ka gen ladan asirans pou fineray oswa asistans monetè nan ajans volontè yo, pwogram aplikab gouvènman, oswa lòt antite yo.  
 • Depans nesesè ak bezwen grav aplikan an koze dirèkteman pa yon ijans oswa katastwòf ki deklare.
 • Yon egzaminatè medikal, doktè lejis, oswa lòt òganis sètifikasyon te atribye lanmò nan ijans oswa katastwòf, swa dirèkteman oswa endirèkteman.
 • Aplikan an te angaje oswa pral angaje depans fineray elijib ki pa kouvri pa lòt sous yo.  Lòt sou yo ka gen ladan asirans pou antèman oswa asistans finansye ki soti nan ajans volontè yo, pwogram aplikab gouvènman/ajans, oswa lòt antite yo.

Enfòmasyon Pwogram Adisyonèl

 • Asistans fineray limite nan yon maksimòm $7,500 pou chak moun ki mouri.
 • Pou plizyè manm fanmi ki mouri, FEMA ka bay asistans pou jiska yon montan maksimòm pou lòt bezwen yo ki se $36,000.00.
 • Atik ki annaprè yo se depans elijib:
  • Transfè moun mouri a;
  • Sèkèy oswa bokal finerè;
  • Teren antèman oswa nich ensinerasyon;
  • Makè oswa wòch tonbo;
  • Transpòtasyon pou jiska de moun pou idantifye moun ki mouri a si kalite idantifikasyon  an obligatwa pa otorite gouvènman lokal eta, tribi oswa otorite gouvènman;
  • Antèment;
  • Sèvis fineray;
  • Sèvis ofisyan oswa Klèje;
  • Depans ki gen rapò avèk pwodui ak sètifye jiska senk sètifika lanmò; ak/oswa
  • Depans adisyonèl obligatwa pa nenpòt lwa gouvènman lokal oswa òdonans.

FEMA pa ka bay asistans pou nenpòt nan sa ki annaprè yo:  

 • Nekwoloji;
 • Flè;
 • Materyèl enprime tankou banyè, pwogram, oswa liv rejis;
 • Sèvis restorasyon, enkli manje;
 • Transpòte aplikan oswa lòt nan sit (yo) sèvis fineray oswa antèman; oswa
 • Poubwa yo.
Tags:
Dènye mizajou July 2, 2021