FEMA Home Inspections: A Kisa pou Ou Atann Ou

Release Date:
October 15, 2021

Si ou aplike nan FEMA epi ou pa kapab viv lakay ou paske Siklòn Ida lakòz dega, yon enspektè FEMA pral kontakte ou pou òganize yon enspeksyon kay ou a distans oswa an pèsonn, pou sèlman deyò kay la.

Enspeksyon kay FEMA yo pèmèt detèmine si yon kay sen, ijyenik epi vivab. Pou detèmine si yon kandida kalifye pou asistans, FEMA verifye solidite estrikti anndan ak deyò kay la; sistèm elektrik, gaz, chofaj, tiyo ak tou regou oswa fos yo fonksyonèl; epi si kay la vivab epi ou kapab rantre ak soti ladan li ak tout sekirite.

Pafwa lang oswa lòt obstak kapab anpeche konplete enspeksyon an. Si ou bezwen aranjman pou lang oswa pou yon andikap, rele 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) an avans pou enspeksyon epi fè FEMA konnen bezwen ou yo.

Premye etap pou enspeksyon yon kay kòmanse ak yon apèl telefònik, mesaj tèks oswa imèl yon enspektè FEMA bay kandida pou pwograme yon randevou pou yon enspeksyon. Li pi pwobab, apèl telefònik lan pwograme yon enspeksyon ki pral nan andeyò eta a. Yon enspektè pral eseye pran kontak ak sinistre yo jiska twa fwa sou twa jou diferan. Si enspektè yo pa kapab jwenn kandida yo apre twa fwa li eseye a, yo ap fèmen dosye a jiskaske kandida a kontakte FEMA ankò.

Genyen de fason yo kapab enspekte kay ou: 

  1. Enspeksyon a distans: FEMA rele ou epi pwograme yon enspeksyon telefonik/a distans/vityèl. Yo fè tout enspeksyon a nan telefòn. Pi souvan, sinistre yo reponn kesyon ki pral ede detaye gravite dega yo.
  2. An pèsonn, sèlman enspeksyon deyò kay la: FEMA rele ou yon fwa pou pwograme vizit yon enspektè lakay ou. Pandan yo ap konsidere pwotokòl COVID-19 yo, enspektè a pa pral rantre nan edifis la, sèlman lakou a, epi pral enspekte deyò a.
    • Enspektè ki ap prezante li pou randevou pral genyen yon badj ofisyèl FEMA. Si ou pa wè yon badj idantifikasyon, mande pou ou wè yon idantifikasyon FEMA anvan ou kòmanse. Enspektè a pral mande ou yon foto idantite pou konfime ou se kandida a.

Pwosesis enspeksyon, a distans oswa an pèsonn lan, jeneralman dire 30 jiska 40 minit. Si ou te kapab pran foto ak videyo dega anndan oswa deyò kay la, montre enspektè yo.

Sinistre ki pa kapab rankontre enspektè FEMA a pou yon enspeksyon an pèsonn oswa a distans li menm ak enspektè a, kapab mande yon zanmi oswa yon fanmi pou wè ak enspektè a pou li. Men li dwe bay FEMA yon manda ekri epi siyen, ki se yon dokiman legal, ki otorize yon moun ki genyen pi piti 18 lane pou rankontre ak enspektè a epi ba li epi resevwa enfòmasyon FEMA a ap bay la nan non li.

Kisa Ankò Ou Bezwen Konnen

  • Enspektè a pa pral mande w okenn dokiman ni tou li pa pral mande w ankenn enfòmasyon pèsonèl tankou nimero sekirite sosyal ou.
  • FEMA pa janm fè peye pou yo fè enspeksyon.
  • Si yon enspektè FEMA al lakay ou epi ou pa te aplike nan FEMA, kapab se itilize yo itilize enfòmasyon ou san ou pa te konnen pou yo aplike nan FEMA, nan ka sa, enfòme enspektè a ou pa te aplike pou èd nan FEMA pou yo kapab kanpe tout pwosesis aplikasyon an.
  • Yon aplikasyon fwod kapab yon siy yon vòl idantite. Pou w konn sa pou w fè si ou sispèk yon vòl idantite, tanpri vizite Vòl Idantite | FTC Enfòmasyon pou Konsomatè yo oswa IdentityTheft.gov. Pou Panyòl, Vòl Idantite | FTC Enfòmasyon pou Konsomatè yo oswa RobodeIdentidad.gov.
  • Si ou ta vle fè yon demand èd nan FEMA lè ou fin fèmen yon aplikasyon ki te sou non ou san ou pa te konnen, FEMA ap bezwen asiste w nan kreyasyon nouvo demand aplikasyon ou an. Call 800-621-3362.
Tags:
Dènye mizajou October 18, 2021