Main Content

Èd pou Katastwòf Disponib nan FEMA

Bezwen Lojman

  • Lojman Pwovizwa (yon kote pou viv pou yon peryòd tan ki pa long): Èd lajan ka disponib pou lwe yon kote diferan pou viv, oswa yon apatman lojman gouvènman an bay lè pa gen kay pou lwe. Chèche enfòmasyon sou resous lokasyon kay pou rete.
    
  • Reparasyon: Èd lajan ka disponib pou pwopriyetè kay pou repare domaj katastwòf lakòz nan kay kote yo abite epi ki pa garanti nan asirans. Objektif la se pou fè kay ki domaje a an sekirite, sanitè ak fonksyonèl.
    
  • Ranplasman: Èd lajan ka disponib pou pwopriyetè kay pou ranplase kay yo ki detwi nan katastwòf epi ki pa garanti nan asirans. Objektif la se pou ede pwopriyetè kay yo fè depans pou ranplase kay yo ki detwi.
    
  • Konstwiksyon Lojman Pèmanan oswa Semi-Pèmanan: Èd dirèk oswa lajan pou bati yon kay. Gen kalite èd sa a sèlman nan zòn ki etwat oswa lòt kote FEMA endike, kote lòt kalite èd pou lojman pa posib.

  Ki atik espesyal ki garanti nan èd pou "Bezwen Lojman"?
  Èske mwen kalifye pou Èd pou "Bezwen Lojman"?

  Bezwen ki pa Bezwen Lojman

  Gen lajan ki disponib pou depans ki nesesè ak pou bezwen serye akòz katastwòf. Sa gen ladan:

  • Depans medikal ak depans dantè ki gen pou wè katastwòf la.
    
  • Depans pou sèvis antèman ak antèman ki gen pou wè ak katastwòf.
    
  • Rad; atik pou kay (mèb pou mete nan chanm, aparèy menaje); zouti (rad ak ekipman espesyalize oswa pou pwoteksyon) ki obligatwa pou djòb ou; materyèl edikasyon ki nesesè (òdinatè, liv lekòl, materyèl didaktik).
    
  • Gaz pou sous chofaj prensipal (lwil chofaj, gaz).
    
  • Atik netwayaj (aspiratè imid/sèch, dezimidifikatè).
    
  • Domaj nan yon veyikil ki gen pou wè ak katastwòf.
    
  • Depans pou demenajman ak estokaj ki gen pou wè ak katastwòf (demenajman ak estokaj pwopriyete pou evite domaj anplis nan katastwòf la pandan reparasyon ki gen pou wè ak katastwòf la ap fèt nan kay la).
    
  • Lòt depans ki nesesè oswa bezwen enpòtan nan FEMA detèmine sa.
    
  • Lòt depans lalwa otorize.

  Èske mwen kalifye pou Èd pou "Lòt Bezwen ki pa Bezwen Lojman"?

  Lòt Sèvis

  Last Updated: 
  04/09/2014 - 14:00