U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Kesyon Yo Poze Souvan yo sou Asistans Finerè

Aplike pou Asistans

Apre w Fin Resevwa yon Desizyon

Pyès Jistifikatif Nesesè

Sante Mantal

Fè Atansyon ak Fwòd

Jwenn enfomasyon Jwenn enfòmasyon sou Asistans Finerè nan lang ou:
中文 Español |English한국어 | Tiếng Việt |Français | عربي | हिन्दी Português | Pусский | Tagalog | Bengali

Aplike pou Asistans

Kilès ki kapab aplike pou Asistans Finerè COVID-19?

Ou ka kalifye si:

 1. Ou se yon sitwayen Ameriken, resotisan ki pa sitwayen, oswa etranje kalifye ki te depanse pou fineray apre 20 janvye 2020, epi
 2. Depans finerè yo te pou yon moun ki te mouri Ozetazini, sou teritwa oswa nan Distrik Columbia, koz la te kapab oswa pwobableman rezilta COVID-19.

Kiyès ki pa kab aplike?

 • Yon timoun minè pa ka aplike nan non yon granmoun ki pa yon sitwayen Ameriken, resotisan ki pa sitwayen, oswa etranje ki kalifye.
 • Gen plizyè kategori etranje ki nan Etazini an legalman ki pa elijib pou Pogram Asistans FEMA pou Endividyèl ak Kay yo, ki enkli asistans finerè. Sa yo enkli, men yo pa limite ak:
  • Moun ki gen viza touris tanporè
  • Etidyan Etranje
  • Moun ki gen viza travay tanporè
  • Rezidan Abityèl tankou sitwayen Eta Federe Micronesia, Palau, ak Repiblik Zil Marshall.

Kouman pou m aplike

Liy Telefòn Asistans Finerè COVID-19

Aplikasyon yo ap kòmanse 12 avril 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Lè Ouvèti:
Lendi - Vandredi
9 a.m. rive 9 p.m. Lè Zòn Dès

Rele nimewo telefòn gratis sa a pou w ka ranpli yon aplikasyon Asistans Finerè COVID-19 avèk èd reprezantan FEMA yo. Sèvis miltilang disponib.

Si w itilize sèvis relè, tankou telefòn videyo, Innocaption oswa CapTel, tanpri bay nimewo espesifik ki deziye pou sèvis sa yo. Li enpòtan pou FEMA kapab kontakte w, epi remake apèl telefonik FEMA yo ka parèt kòm nimewo non idantifye.

Ki depans finerè ki kouvrYo pa aksepte aplikasyon anliy.

Lè w rele, sa ta dwe pran 20 minit pou aplike. Nou pa nan kouri prese avèk apèl yo paske se entansyon nou pou rasire nou reponn kesyon chak grenn aplikan epi pou yo resevwa èd yo bezwen aplike pou li an.

Li enpòtan pou n konpile tout enfòmasyon ak dokiman nesesè yo anvan n aplike pou asistans lan. Sa ap ede nou konplete epi trete aplikasyon an alè.

Depi w fin aplike epi yo ba w yon nimewo aplikasyon, ou ka voye pyès jistifikatif yo bay FEMA pa plizyè mwayen:

 • Telechaje yo sou kont ou sou DisasterAssistance.gov 
 • Fakse dokiman yo nan: 855-261-3452.
 • Poste dokiman yo nan: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

M jwenn liy lan okipe. Kisa m dwe fè?

 • Nou jwenn anpil apèl, volim yo wo kidonk sa kreye kèk poblèm teknik. Gen yon seri aplikan ki rive pale ak operatè yo pandan gen lòt aplikan yo jwenn liy okipe.
 • Si apèl ou an pat rive konekte, tanpri eseye rele ankò pita. N ap travay pou nou repare poblèm teknik yo. Pa bliye aplikasyon an pa gen yon delè.

Eske yon ponp finèb ka aplike pou yon fanmi?

Ponp finèb yo pa elijib pou aplike pou fanmi yo oswa pou ranpli aplikasyon Asistans Finerè a ansanm ak fanmi an. Moun k ap aplike a dwe yon endividi ki te fè depans finerè, pa yon biznis.

Ki depans finerè ki kouvri?

Asistans Finerè COVID-19 la ap ede avèk depans sèvis finerè ak antèman oswa boule kadav la. Tout resi depans yo ki pa gen arevwa ak sèvis finerè yo pap konsidere kòm depans elijib. Depans sèvis finerè ak antèman oswa boule kadav yo jeneralman enkli men pa limite ak:

 • Transpòtasyon pou de moun sèlman pou idantifye mò a
 • Transfere kadav la
 • Sekèy oswa ansanswa
 • Tè pou antere oswa nich ensinerasyon
 • Makè oswa tonm
 • Klèje oswa sèvis tedeyòm
 • Aranjman seremoni finerè
 • Itilizasyon ekipman oswa estaf ponp finerè
 • Kou ensenirasyon oswa antèman yo
 • Kou pwodiksyon ak sètifikasyon plizyè sètifika lanmò
 • Depans siplemantè dekrè lwa gouvènman lokal oswa leta aplikab ekzije

Mwen te responsab pou depans finirè pou plis pase yon moun ki te mouri akoz COVID-19. Eske m ka aplike pou Asistans Finerè COVID-19 pou plis pase yon lanmò? Eske gen yon limit?

Wi, aplikan yo ka resevwa asistans pou peye depans finerè pou plizyè lanmò miltip. 

Asistans yo limite a yon maksimòm $9 000 pou chak fineray epi yon maksimòm $35 500 pou chak aplikasyon pou chak eta, teritwa, oswa Distrik Columbia.  

Gen yon moun ki te ede m peye pou depans finerè. Eske yo ka aplike pou Asistans Finerè COVID-19?

FEMA jeneralman bay Asistans Finerè COVID-19 bay yon aplikan pou chak moun ki te mouri.

Pou w ka apwouve pou ranbousman depans finerè akoz fatalite COVID-19, ou dwe te gen depans finerè pou yon moun ki te mouri epi gen pyès jistifikatif (resi, kontra ponp finèb, elt.) ki montre non ou kòm pati responsab. 

Nou rekonèt anpil endividi ka te kontribye nan depans finerè pou yon moun ki mouri. FEMA ap travay ak aplikan ki nan sitiyasyon sa yo epi avèk moun ki bay plizyè resi depans finerè yo non yo pa sou resi.

Si gen plis pase yon moun ki te kontribye nan depans finerè yo, fò yo enskri nan FEMA nan menm aplikasyon aplikan an ansanm ak ko aplikan an, oswa premy aplikan ki soumèt tout pyès jistifikatif yo mande a ap jwenn don Asistans Finerè COVID-19 la pou moun ki te mouri a. Pa ka gen plis pase yon ko aplikan ki enkli nan yon aplikasyon.

Si gen yon timoun minè ki dirèkteman fè depans finerè akoz lanmò ki lye ak COVID-19-epi gen dokiman ki pwouve peman yo, yo ka travay aplikasyon timoun minè a pou jwenn Asistans Finerè COVID-19.

Eske m ka aplike pou Asistans Finerè COVID-19 kwak mwen te deja aplike pou yon lòt dezas resan?

Wi. Aplikan ki aplike resamman pou asistans FEMA pou domaj kay ak/oswa pwopriyete pèsonèl yo te sibi akoz yon dezas epitou ki te gen depans finerè pou lanmò akoz COVID-19 apre 20 janvye 2020 kapab aplike pou Asistans Finerè COVID-19.  Y ap bezwen ranpli yon lòt aplikasyon separe.

Eske fineray ki te planifye avan epi ki te peye avan yo elijib pou jwenn ranbousman si moun lant e mouri akoz COVID-19?

Tout sous peman ki te bay espesifikman nan kad depans fineray pou yon lanmò ki antisipe k ap rive alavni pa kab ranbouse nan pogram asistans sa a. Sa enkli asirans antèman oswa finerè, kontra fineray ki te peye davans, oswa fon definitive Medicare.

Ki dat echeyans aplikasyon pou Asistans Finerè COVID-19?

Pou koulyea, pa gen dat echeyans pou aplike pou Asirans Finerè COVID-19 a. FEMA ap kominike dat echeyans presi kou sa tabli.

Èske lajan an ap fini?

Li posib pou chanje oswa amande yon sètifika desè. Pwosesis sa a kòmanse lè w kontakte moun ki te sètifye desè a. Sa kapab yon doktè ki bay swen, yon doktè lejis Adosyon Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken kounye a li rann li posib pou fanmi ak moun an patikilye ki angaje nan depans fineray akoz COVID-19 nan 2021 ak odela kapasite pou aplike pou Asistans Fineray. Kòm pa gen fason pou prevwa kantite lanmò ki gen rapò avèk COVID ka rive ant kounye a jiska 2025, yon plafon finansman egzat pa t etabli.

Apre w Fin Resevwa yon Desizyon

Kouman m ap resevwa Asistans Finerè COVID-19 la?

Si yo apwouve w pou Asistans Finerè COVID-19 la, w ap resevwa yon chèk pa lapòs oswa fon yo ap depoze dirèkteman nan kont ou, depandan ki opsyon ou te chwazi lè w te aplike pou asistans lan.

Mwen resevwa yon lèt desizyon epi yo pa apwouve m. Kouman pou m fè yon apèl kont desizyon FEMA?

Ou gen 60 jou apati dat lèt desizyon an pou telechaje, fakse, oswa poste yon lèt siyen voye bay pou konteste desizyon FEMA an.

Apèl la dwe enkli eleman sa yo:

 • Poukisa w panse desizyon an pa korèk.
  • Pyès jistifikatif (i.e., sètifika lanmò, depans fineray, oswa lòt pyès jistifikatif).
  • Nimewo aplikasyon an dwe enkli sou chak paj apèl ki soumèt la.
  • Dokiman pou fè Apèl la dwe soumèt swa:
   • Fakse nan 855-261-3452.
   • Poste nan P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Tanpri refere w ak lèt ou resevwa sou Asistans Finerè COVID-19 pou plis enfòmasyon.

Pyès Jistifikatif Nesesè

Ki enfòmasyon m bezwen founi lè m ap enskri an?

Aplikan ki responsab pou depans finerè COVID-19 yo dwe founi enfòmasyon sa yo ki bay pi ba yo lè yo rele FEMA pou enskri pou jwenn asistans. Nou rekòmande pou konpile enfòmasyon sa a koulya pandan preparatif pou louvri pwosesis aplikasyon an pwal demare.

 • Nimewo Sekirite Sosyal aplikan an ak moun ki mouri an
 • Dat nesans aplikan an ak moun ki mouri an
 • Adrès postal aktyèl aplikan an
 • Nimewo telefòn aktyèl aplikan an
 • Lokal oswa adrès kote moun lan te mouri a
 • Enfòmasyon sou asirans antèman ak fineray
 • Enfòmasyon sou asistans fineray ki te resevwa tankou don
 • Don CARES Act avèk asistans nan men òganizasyon benevòl
 • Nimewo acheminman ak nimewo kont epay ak chekye aplikan an (pou depo dirèk, selon demann)

Ki pyès jistifikatif m ap bezwen?

Fò w bay yon kopi sètifika lanmò, prèv depans finerè te fèt, epi prèv asistans ki te resevwa nan tout lòt sous.

 • Sètifika lanmò a dwe endike kòz lanmò a, “te rive akoz” oswa “pwobableman se te akoz” COVID-19 oswa sentòm tankou COVID. Fraz ki sanble ak sa yo ki montre gen gwo pwobabilite ak COVID-19 ap sifizan.
 • Lanmò a dwe te rive Ozetazini, enkli teritwa Etazini yo, oswa Distrik Columbia.
 • Asistans Finerè COVID-19 la pa disponib pou depans finerè sitwayen ameriken ki mouri andeyò Etazini.
 • Pyès jistifikatif depans yo (resi, kontra ponp finèb, elt.) dwe gen non aplikan an kòm moun responsab pou depans yo, non moun ki mouri a, montan depans fineray la, avèk depans fineray la te fèt apre 20 janvye 2020.
 • Aplikan an dwe bay FEMA prèv fon ki resevwa de lòt sous espesyalman fon kit e itilize pou fineray la. Asistans Fineray COVID-19 la pa ka kouvri fon ki te deja resevwa nan asirans antèman oswa finerè oswa èd finansyè ki te resevwa nan men ajans benevòl, pogram oswa ajans leta, oswa lòt sous. Asistans Finerè COVID-19 la ap diminye selon montan lòt asistans ki resevwa pou menm depans lan.
 • Yo pa konsidere pwodwi asirans vi kòm diplakata benefis Asirans Finerè.

Sètifika lanmò a pa di lanmò a se akoz COVID-19. Kouman pou m fè yo modifye sètifika lanmò a?

Li posib pou chanje oswa modifye sètifika lanmò a. Pwosesis sa a kòmanse lè w kontakte moun ki te sètifye lanmò a. Sa kab doktè tretan an oswa ekspè medikal ki te ekzamine lanmò a, epi non ak adrès yo sou sètifika lanmò a. Aplikan an dwe prezante prèv ki apiye deklarasyon ki di lanmò se akoz COVID-19.

Kijan mwen ka pwouve ke paran pwòch mwen ki mouri pa t gen asirans lavi?

Yo pa p mande aplikan yo pou bay prèv asirans lavi. Pwodui lavi asirans pa p konsidere tankou yon repwodiksyon sou benefis Asistans Fineray.  Toutfwa, depans ki peye pou antèman/asirans fineray, oswa yon fineray ki peye alavans, konsidere tankou yon repwodiksyon benefis epi kidonk, yo pa kalifye pou ranbousman daprè pwogram sa a.

Sante Mantal

Pandemi COVID-19 simaye anpil lapèn nan fanmi yo.  

 • Rele oswa voye SMS sou Teleasistans lan nan 800-985-5990 pou mwenn sipò ak èd rapid.
 • American Red Cross (Lakwa Wouj) ap jere yon Sant Vityèl Asistans Familyal pou founi soulajman, sipò, bay enfòmasyon ak rekòmandasyon resous pou fanmi ki pèdi pwòch yo nan COVID-19.
 • Tout sipò yo ap bay vityèlman epi ap rete totalman konfidansyèl. Rele nan 833-492-0094 oswa vizite sitwèb Sant Vityèl Asistans Familyal la.

Fè Atansyon ak Fwòd

Eske FEMA ap kontakte m mande m enfòmasyon pèsonèl pou m enskri a?

Pogram Asistans Finerè FEMA a mete kontwòl anplas pou jere aktivite fwòd. FEMA pap kontakte pèsòn toutotan yo menm yo pat deja rele FEMA oswa te aplike mande asistans. Pa divilge enfòmasyon tankou non, dat nesans oswa sekirite sosyal ankenn manm fanmi ki mouri bay apèl telefonik non solisite oswa imèl kèlkeswa moun ki pretann yo se anplwaye federal oubyen FEMA.

alert - warning

Si w doute yon reprezantan FEMA lejitim, rakwoche telefòn epi rapòte sa bay Liy Teleasistans FEMA nan at 800-621-3362 oswa Liy Asistans Sant Nasyonal Fwòd - National Center for Fraud Hotline nan 866-720-5721. Ou ka depoze plent tou si w kontakte ajans lokal otorite lapolis yo.

Last updated April 21, 2021