Zouti pou Rekiperasyon

FEMA rasanble zouti moun itilize souvan ak enfòmasyon pou ede ou kominike epi pou kòmanse avèk pwosesis redresman an.

Zouti Kominikasyon

Telechaje resous miltimedya tankou desen sosyal, feyè, maniskri prezantatè yo, videyo aksesib ak animasyon nan plizyè lang pou ede w pataje enfòmasyon enpòtan sou katastwòf ak lòt moun avan, pandan ak aprè yon katastwòf.

Jwenn enfòmasyon nan lang ou ki pa Anglè sou asistans nan katastwòf, preparasyon pou ijans, aktivite repons ak redrèsman, ak asirans pou inondasyon. 

Graphic
Twa moun ap pale, youn ak yon ti wonn desen anime.

TZouti pou Relans Aktivite Redrèsman

Jwenn repons pou kesyon moun poze souvan yo konsènan asistans nan katastwòfassistance, abri pou ijans, asirans pou inondasyon ak plis.

Pran plis ransèyman sou fason pou ede moun ki nan bezwen nan yon katastwòf. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w.

Aprann fason pou bay patisipasyon pou anpeche rimè yo simaye ak fason pou detekte fwod.

Resevwa konsèy debaz sou kijan pou sovgade trezò fanmi ou tankou foto, liv, ak dokiman enpòtan ak papye apre yon katastwòf.

Dènye mizajou