Rimè Komen ki gen Rapò avèk Katastwòf

Souvan gen anpil rimè ak fwod apre yon katastwòf. Bay patisipasyon ou pou anpeche rimè yo simaye de pi ou fè kat bagay fasil sa yo: 

  1. Jwenn sous enfòmasyon ou fè konfyans. 
  2. Divilge enfòmasyon ou jwenn nan sous ou fè konfyans yo. 
  3. Dekouraje lòt moun pou yo pa bay enfòmasyon nan sous yo pa verifye. 
alert - info

Ale sou sitwèb Disaster Fraud | FEMA.gov.

Rimè yo

Itilize meni dewoulan an pou distenge selon kalite kesyon an oswa tape yon mo kle.

Reyalite:

Sa pa vrè. Asistans FEMA pa taksab epi li p ap afekte kalifikasyon ou pou avantaj Sekirite Sosyal, avantaj Medicaid ak lòt avantaj federal.

Reyalite:

FEMA kapab bay ranbousman pou depans lojman ou fè avèk lajan pòch ou epi ki pa kouvri avèk avantaj asirans ou. Adrès kay prensipal anvan katastwòf yon sitwayen dwe envivab oswa difisil pou antre ladan pou nou konsidere li.

Konsève kopi resi ou yo pou ou kapab prezante yo ansanm avèk aplikasyon ou pou asistans akòz katastwòf la.

Reyalite:

Sa pa vrè. FEMA ak gouvènman eta gouvènman teritwa ak gouvènman tribi ka bay asistans dirèk ak asistans finansye pou sitwayen Etazini ak moun ki pa sitwayen ameriken ak etranje kalifye yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb

Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Egzijans Sitwayen ak Estati Imigrasyon pou Benefis Piblik Federal yo.

Reyalite:

Sa pa vrè. Sèlman senk pous dlo kapab lakòz domaj ki vo $25,000.

Ale nan paj sitwèb National Flood Insurance Program pou achte asirans pou inondasyon oswa pou jwenn plis enfòmasyon.

Reyalite:

Sa pa vrè. Depans kalifye yo ka gen ladan peman pou chanm ak taks yon otèl oswa lòt founisè lojman resevwa. Sa pa gen ladan depans pou manje, koutfil nan telefòn, depans pou transpò oswa lòt kalite depans.

Reyalite:

Ou pa bezwen posede yon biznis pou mande asistans nan Administrasyon Ti Biznis. Aplikasyon pou prete moun lajan akòz katastwòf la ofri èd finansye rezonab pou pwopriyetè kay yo ak lokatè yo.

Reyalite:

Sa depann. Anjeneral, FEMA pa ranbouse ou pou yon dèlko ou achte. Sonje pou tcheke dènye konsèy yo sou si FEMA ap kouvri depans pou yon sèten katastwòf, peryòd tan li ka kouvri ak lòt enfòmasyon sou kalifikasyon.

Reyalite:

Sa pa vrè. Anplwaye FEMA pa janm egzije moun ki aplike pou yo peye pou asistans akòz katastwòf.

Si ou okouran fwod, gaspiyaj oswa abi, ou kapab rapòte sa yon fason anonim depi ou rele Liy Dirèk FEMA pou Rapòte Fwod nan Katastwòf nan nimewo 866-720-5721. Ou kapab voye yon imèl tou nan StopFEMAfraud@fema.dhs.gov.

Reyalite:

Sa depann. Dapre lalwa, FEMA pa kapab double avantaj asirans lan. Si asirans lan pa kouvri tout depans ou fè pou lojman pandan yon katastwòf, ou ka toujou kalifye pou ranbousman an.

Dènye mizajou