Dezas aktyèl yo

Dezas yo ka vini sou plizyè fòm. FEMA reponn a tout deKLARASYON katastwòf ak ijans domestik yo, kit se natirèl oswa SA lèzòm fè.

alert - info

Pran mezi pou w prepare tèt ou ak fanmi ou pou danje metewolojik lè w vizite Ready.gov.

Repons Dezas aktyèl yo

FEMA Disaster Survivor Assistance team talking to a survivor in St. Thomas

FEMA gen plizyè milye anplwaye ki deplwaye nan operasyon katastwòf atravè peyi a ak teritwa ameriken yo pou repons ak demann pou asistans federal.

FEMA kenbe yon kad ki gen plis pase 4,000 rezèvis pou deplwaye nan zòn katastwòf yo, san konte milye manm nan troup ranfò ki soti nan lòt ajans federal yo ke yo ka rele pou reponn si sa nesesè.

Graphic
Ilistrasyon yon monitè òdinatè ak yon ikon rechèch

Chèche kote w ye a

Jwenn enfòmasyon ki pi enpòtan sou katastwòf ak jesyon ijans lan nan chèche kote w ye a.

Resous Adisyonèl

Vizite paj Disaster Information nou an pou aprann plis de:

Dènye mizajou