Siklòn Idalia

Idalia ka pote vag tanpèt ki menase lavi yo nan pati kòt Gòlf Florid la, ansanm ak gwo van ak gwo inondasyon atravè eta Sidès yo.

FEMA ap kowòdone byen ak eta ki afekte yo epi li pare pou bay sipò. Ekip Asistans pou Jesyon Ensidan FEMA yo deplwaye nan zòn ki afekte yo pou bay sipò jan sa nesesè, epi ekipman ak ekip adisyonèl yo sou sibstiti.

alert - info

Aprann plis sou repons a siklòn Idalia atravè tout ajans federal yo sou USA.gov.

Resous pou Zòn ki Afekte yo

Aplike pou Asistans

Yo te mete èd federal nan ka gen katastwòf la disponib nan Eta Florid ak Jòjya pou konplete efò rekiperasyon nan zòn ki afekte yo.

Graphic
Illustration of a handwriting on a notepad with checkmarks

Pwopriyetè kay ak Lokatè

Moun ki sibi domaj ak fè pèt ke asirans pa kouvri ke ouragan Idalia koze gendwa mande èd FEMA nan ka katastwòf anliy oswa rele nan 800-621-3362.

Si w itilize yon sèvis relè, tankou sèvis relè videyo (VRS), sèvis telefòn ki gen soustitasyon fèmen oswa lòt, bay FEMA nimewo sèvis sa a.

Konsiy Sekirite Apre yon Tanpè
Avan w kòmanse aktivite netwayaj yo, kontakte konpayi asirans ou a epi pran foto kay la ak bagay ou posede yo. Sonje – seche kay ou epi retire atik ke dlo domaje yo se etap ki pi enpòtan pou anpeche domaj mwazi kapab lakoz.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese ofri sèvis ak byen peye pou soulajman dezas la, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse. 

Zouti ki gen Rapò ak Dezas

alert - warning

Rimè ki Souvan lye ak Katastwòf
Ede asire ke tèt ou, fanmi w, ak kominote w an sekirite apre Siklòn Idalia lè w rete vijilan ak rimè ak magouy epi pataje enfòmasyon ofisyèl ki soti nan sous ou fè konfyans.

FEMA nan Lang Ou

Jwenn enfòmasyon nan lang ou ki pa Anglè sou asistans nan katastwòf, preparasyon pou ijans, aktivite repons ak redrèsman, ak asirans pou inondasyon.

Kesyon yo Poze Souvan

Jwenn repons nan kesyon yo poze souvan sou abri ijans, asistans dezas, asirans ensandi ak plis ankò.

Sovgade Trezò Fanmi Ou

Resevwa konsèy debaz sou kijan pou sovgade trezò fanmi ou tankou foto, liv, ak dokiman enpòtan ak papye apre yon katastwòf.

Fè volontarya ak Fè don

TGen anpil fason pou ede tankou fè don kach, atik nesesè oswa tan w. Aprann plis sou kòman ou ka ede sa ki nan bezwen yo.

Bwat Zouti Miltimedya

Telechaje resous miltimedya pou w pataje enfòmasyon dezas enpòtan ak lòt anvan, pandan ak apre yon dezas.

Asirans inondasyon

Si w gen asirans pou inondasyon nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon FEMA a, vizite FloodSmart.gov pou aprann plis sou fason kontra asirans inondasyon ou.

Dwa Sivil Anti-Diskriminasyon

bwochi enprimab sa nan lang angle (oswa nan  plizyè lang) pou bay aksè rapid nan sipò nan ka yon vyolasyon dwa sivil. FEMA gen resous pou asire aksè egal a tout pwogram, sèvis ak benefis yo.

Download the FEMA App Today. Get Access to: Weather Alerts, Disaster Resources, Preparedness Tips

Get it on Google Play

Download in the App Store

Dènye mizajou