Entèvansyon parapò ak Coronavirus (COVID-19)

FEMA, HHS ak patnè federal nou yo ap travay avèk gouvènman leta, lokal, tribi ak teritoryal yo pou egzekite yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik parapò ak pandemi COVID-19 la pou pwoteje sante ak sekirite pèp .Ameriken an
Illustration of a face mask with a question mark in a chat bubble and exclamation mark in a chat bubble.
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Fèmen: Peryòd Ensidan Dezas COVID-19

Graphic
Yon kalandriye ak yon dat antoure.

FEMA te etabli 11 Me 2023, kòm fen deklarasyon ijans nasyonal COVID-19 ak deklarasyon gwo katastwòf pou gouvènman eta, tribi ak teritoryal yo.

Dat sa a pa afekte peryòd aplikasyon pou asistans fineray COVID-19 la oswa peryòd kalifikasyon pou depans antèman ki gen rapò ak COVID-19 la.

Li Memorandòm lan (Lyen an Anglè)

PDF Link Icon
feature_mini img

Videyo | Foto | Grafik | Kominike Laprès | Deklarasyon Katastwòf | Fèy Enfòmasyon ak Konsèy

feature_mini img

Sa N ap Fè | Sa Ou Kapab Fè | Resous Adisyonèl Gouvènman

Graphic
Yon bilding federal.

Sipò pou Relouvèti | Ranbousman Finansye FEMA | Meyè Pratik | Asosyasyon pou Resous Pwofesyonèl

Graphic
Papye bòdwo dola.

Lis Resous pou Rekiperasyon Federal | Asistans nan FEMA

feature_mini img

Sous Done yo | Bon Èd, Bon Kote, Bon Moman

Dènye mizajou