Kesyon Yo Poze Souvan yo sou Asistans Finerè

Repons pou Kesyon Moun Poze Souvan yo

Apre konsiltasyon avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), FEMA kwè pi gwo kantite ka COVID-19 ki pa dyagnostike yo pwobableman te rive nan kòmansman pandemi an ak anvan enplemantasyon gid CDC sou sètifikasyon lanmò ki gen rapò avèk COVID-19 nan tout peyi a.

Non.  Lèt atribisyon an dwe akonpaye sètifika lanmò a.  Lèt la dwe gen ladan tou koz, oswa evidans, ki lye koz lanmò a sou sètifika lanmò a nan COVID-19.

Dènye mizajou October 26, 2021