Kesyon Yo Poze Souvan yo sou Asistans Finerè

Repons pou Kesyon Moun Poze Souvan yo

Ou pral bezwen pou bay enfòmasyon ki annaprè a lè ou rele Liy èd Asistans Fineray COVID-19 pou aplike pou asistans:

 • Nimewo Sekirite Sosyal pou aplikan an ak moun ki mouri a
 • Dat nesans pou aplikan ak moun ki mouri a
 • Adrès postal aktyèl pou aplikan an
 • Nimewo telefòn aktyèl pou aplikan an
 • Lokal ak adrès kote moun nan te mouri
 • Enfòmasyon sou kontra asirans fineray oswa antèman
 • Enfòmasyon sou lòt asistans ou te resevwa, tankou donasyon, sibvansyon lwa CARES, ak asistans nan men òganizasyon volontè yo  
 • Nimewo woutaj ak kont chèk oswa epay aplikan an (pou depo dirèk, si yo mande)

Ou dwe bway yon kopi sètifika lanmò a, prèv depans fineray ki te fèt, ak prèv asistans fineray yo te resevwa nan men lòt sous.

 • Sètifika lanmò a dwe endike ke lanmò a te koze pa, “te ka koze pa” oswa “te pwobableman akoz yon” COVID-19 oswa sentòm ki tankou COVID-19. Fraz menm jan ki endike yon gwo pwobabilite COVID-19 konsidere yon atribisyon sifizan.
 • Lanmò a dwe rive nan Etazini, sa ki gen ladan teritwa Ameriken yo oswa Distri  Columbia. Depans pou Fineray ki te rive pou yon sitwayen Ameriken ki mouri deyò Etazini pa elijib.
 • Dokimantasyon pou depans yo (resi, kontra mezon finèb, elatriye.) dwe gen ladann non w kòm yon moun ki responsab pou depans yo, non moun ki mouri, depans fineray detaye, ak prèv depans fineray yo ki te fèt nan oswa apre 20 Janvye 2020.
 • Ou dwe bay FEMA tou prèv fon ou te resevwa nan men lòt sous yo ki deziyen spesifikman pou depans fineray yo. Asistans Fineray pou COVID-19 pa ka double  pwodui asirans fineray oswa antèman, kontra fineray ki peye oswa planifye alavans, fidisi ki peye deja pou depans fineray, fidisi irevokab pou Medicaid, asistans finansye ki soti nan òganizasyon volontè yo oswa ajans yo, oswa nenpòt lòt sous ki deziyen spesifikman pou depans fineray. Nenpòt asistans Fineray pou COVID-19 ap redwi nan kantite lajan lòt asistans ou te resevwa pou menm depans yo.
 • Benefis asirans lavi pa konte kòm yon repwodiksyon benefis Asistans Fineray pou COVID-19.

Pwosesis modifikasyon sètifika lanmò lè ou kontakte moun nan ki sètifye lanmò a. Sa a kapab yon doktè, doktè lejis, oswa egzaminatè medikal.  Ou ka ba yo evidans ki sipòte reklamasyon w lanmò a te atribye avèk COVID-19.

FEMA te elaji kondisyon dokimantasyon Asistans Fineray COVID-19 li pou pèmèt ou soumèt yon deklarasyon alekri ki soti nan men otorite kap sètifye yo ki endike sou sètifika lanmò, egzaminatè medikal, oswa doktè lejis ki atribye lanmò a avèk COVID-19 pou lanmò yo ki te rive ant 20 Janvye ak 16 Me 2020.

Deklarasyon alekri a dwe akonpaye sètifika lanmò epi gen ladan yon chemen kozatif, oswa ekplikasyon, ki relye koz lanmò a sou sètifika lanmò nan COVID-19.

Non. Pou lanmò yo ki te rive apre 16 Me 2020, dokimantasyon pou Asistans Fineray COVID-19 dwe gen ladann yon sètifika lanmò ki atribye lanmò nan COVID-19 epi montre ke lanmò a te rive nan Etazini, enkli teritwa Ameriken oswa Distri Columbia.

Apre konsiltasyon avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), FEMA kwè pi gwo kantite ka COVID-19 ki pa dyagnostike pwobableman te rive bonè nan pandemi an ak anvan gid CDC sou sètifikasyon lanmò.

Non. Deklarasyon alekri a dwe siyen pa otorite sètifikasyon ki endike sou sètifika lanmò, oswa egzaminatè medikal oswa doktè lejis nan jiridiksyon kote moun nan mouri.

Yo pa pral mande w pou bay prèv asirans lavi. Montan lajan asirans lavi a pa p konsidere kòm yon repwodiksyon Asistans Fineray pou COVID-19.

alert - warning

ILi ka pran jiska 14 jou biznis pou dokiman yo parèt nan dosye w la. Tanpri pa revoye dokiman yo oswa rele pou tcheke estati san ou pa bay ase tan pou FEMA telechaje ak trete dokiman ou yo.

If you are approved for COVID-19 Funeral Assistance, you will receive funds by direct deposit or a check by mail, depending on which option you chose when you applied for assistance.

Dènye mizajou October 26, 2021