Nouvèl & Laprès: Dezas 4677

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

13

FEMA ak Administrasyon Ti Biznis Etazini te apwouve $4,8 milyon nan asistans federal pou sivivan Siklòn Ian, ki te frape Kawolin di Sid an sept. 2022.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
FEMA ak Administrasyon Ti Biznis Etazini te apwouve $4,37 milyon nan asistans federal pou sivivan Siklòn Ian, ki te frape Kawolin di Sid an sept. 2022.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
FEMA ak Administrasyon Ti Biznis Etazini te apwouve plis pase $4,11 milyon nan asistans federal pou sivivan Siklòn Ian, ki te frape Kawolin di Sid an sept. 2022.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Dat limit pou aplike pou asistans federal pase pou pwopriyetè ak lokatè nan konte Charleston, Georgetown ak Horry ki gen pwopriyete yo andomaje apre Siklòn Ian. Nan yon ka ra, ou gendwa kalifye pou soumèt yon aplikasyon FEMA anreta.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Pwopriyetè Kay ak lokatè ki nan konte Charleston, Georgetown ak Horry counties ki te gen domaj nan kay yo apre Ouragan Iangen yon ti kantite jou ki rete pou yo enskri pou asistans lan.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.