Florida Siklòn Ian

DR-4673-FL
Florida

Peryòd Ensidan: Sep 23, 2022 - Nov 4, 2022

Dat Deklarasyon: Sep 29, 2022


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

Sant Rekiperasyon Dezas (DRC)

Sivivan konte ki te viktim yo epi yo te deziyen ak apwouve kapab ale nan DRC ki pi pre a pou fè demann asistans. Gen reprezantan FEMA ak U.S. Small Business Administration ki disponib nan sant sa yo pou eksplike pwogram asistans pou katastwòf yo, reponn kesyon konsènan korespondans ki ekri, epi bay dokiman sou reparasyon ak rekonstriksyon pou pèmèt kay yo vin pi rezistan ak katastwòf.

Rezidan ki te anrejistre deja pou asistans pa bezwen vizite DRC, men yo ka poze kesyon oswa mande plis enfòmasyon an pèsòn nan DRC a anplis de an liy oswa pa telefòn.

Elijibilite pou Sitwayènte ak FEMA

FEMA pran angajman pou l ede tout sivivan katastwòf ki elijib pou reprann yo aprè Ouragan Ian, sa gen ladann sitwayen Ameriken, resòtisan lòt nasyon ak etranje ki kalifye.

Aprann plis konsènan Egzijans Stati Sitwayènte ak Imigrasyon pou Èd Piblik Federal

Kijan Mwen ka fè Apèl pou Desizyon Final la?

Si w resevwa yon lèt ki di ou pa elijib pou asistans oswa aplikasyon w lan pa konplè, ou ka toujou fin ranpli aplikasyon an oswa fè apèl pou desizyon an nan 60 jou ou fin resevwa yon lèt desizyon. Lèt la ka swa vin jwen ou pa lapòs oswa yo mete l nan Asistans Katastwòf Cantre kont, si w te kreye yon kont.

Aprann Plis sou Apèl yo

Asistans pou Lojman Tanporè

Nou aktive FEMA’s Transitional Sheltering Assistance pou sivivan Florida yo, li ap pèmèt yo jwenn sou yon peryòd ki kout, opsyon pou abri ijans nan otèl ki ap patisipe yo.

Pou w ka resevwa asistans tanporè, kòmanse aplike pou asistans. Ou dwe gen yon Idantifyan anrejistreman FEMA ak apwobasyon FEMA pou w patisipe. Si FEMA kontakte w konsènan asistans tanporè, ou ka tcheke ki otèl k ap patisipe.

Kesyon yo Poze Souvan ak Rimè

Aprann plis konsènan rimè ki abitye sikile sou katastwòf epi ki jan pou w rapòte fwod. Ou kapab tou jwenn repons pou kesyon yo poze souvan konsènan abri pwovizwa, asistans pou katastwòf, asirans kont inondasyon ak plis ankò.

Fichye Miltimedya anplis

Pi ba a ou ka jwenn desen ak imaj pou medya sosyal ki gen mesaj enpòtan sou sekirite nan plizyè lang, tankou Anglè, Chinwa, Espànyòl ak Vietnamyen.

Verifye Pwopriyetè oswa Lokatè Kay

FEMA dwe verifye ke w ap viv nan adrès ki nan aplikasyon w lan kòm rezidans prensipal ou avan pou l bay nenpòt kalite Asistans IHP. FEMA dwe verifye tou ke kay la se pou ou avan pou l bay Reparasyon Kay oswa Asistans Ranplasman.

Nan efò n ap fè pou rann èd pou asistans katastwòf la pi rapid epi redui travay moun k ap aplike yo, nou eseye verifye pwopriyetè ak lokatè lè nou itilize yon rechèch otomatik nan dokiman piblik.

Si nou pa ka verifye ke w ap viv oswa ou posede kay ou mete nan aplikasyon an, n ap mande w pou w bay dokiman ki pwouve ou rete epi/oswa ou posede l pou ede nou detèmine si w elijib pou asistans.

Aprann Plis

Gwoup Enjenyè Lame Amerikèn (USACE) Operasyon Twati Ble

 Gwoup Enjenyè Lame Amerikèn (USACE) aktive pwogram Operasyon Twati Ble pou depatman ki apwouve pou asistans endividyèl. Rezidan yo ka aplike pou pwogram nan epi konplete yon fòm Dwa pou Antre nan BlueRoof.us.

Rele gratis nan 1-888-766-3258 pou plis enfòmasyon.

Jwenn yon Konseye pou Kay

Depatman Deta Ameriken pou Kay ak Devlopman Iben (HUD) bay sipò pou yon rezo nasyonal ajans konsèy pou kay (HCAs) ak konseye ki sètifye. HCA k ap patisipe ak HUD yo apwouve epi pran fòmasyon pou bay zouti pou pwopriyetè ak lokatè aktyèl oswa k ap vini pou yo ka fè chwa ki responsab konsènan bezwen kay yo genyen selon sitiyasyon finansyè yo.

Jwenn yon Lokal Resous HUD


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $711,443,254.92
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $361,117,847.20
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,072,561,102.12
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 384889
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $719,906,356.53
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $347,470.18
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $757,940,137.52
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $1,970,275.45
Dènye mizajou March 26, 2023