Florida Siklòn Ian

DR-4673-FL
Florida

Peryòd Ensidan: Sep 23, 2022 - Nov 4, 2022

Dat Deklarasyon: Sep 29, 2022


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

The initial registration period for this disaster has closed. For FEMA to consider your late application, you'll be notified to send a signed letter explaining why you were unable to apply during the application period, along with documents that clearly show why you wouldn't apply before the deadline.

Acceptable documents include:

  • Proof of hospitalization, illness, or disability affecting you or an immediate family member
  • Proof of death of an immediate family member
  • Proof of personal or business travel that kept you away from home for the full application period

I Was Told to Call the U.S. Small Business Administration

FEMA is not allowed to provide disaster assistance for certain losses covered by the U.S. Small Business Administration (SBA) disaster loans. The SBA provides low-interest disaster loans to individuals and households to help with disaster losses. FEMA works with the SBA to determine if you may qualify for Personal Property Assistance, Transportation Assistance, or a Group Flood Insurance Policy.

FEMA will automatically refer you to the SBA to be considered for a disaster loan if you meet SBA’s income standards. FEMA uses your household annual gross income and number of dependents to determine if you should be referred to the SBA.

If you are referred to the SBA, FEMA will contact you via an auto-dialer system to explain how to apply for a disaster loan. You must complete and return a loan application to be considered for an SBA loan or certain types of FEMA assistance. You do not have to accept an SBA loan offer. However, if you are approved for an SBA loan, and you do not accept it, you will not be referred back to FEMA for personal property or transportation assistance.

For more information about the SBA disaster loan program, please call the SBA at 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). SBA information is also available at www.SBA.gov/disaster or by email at disastercustomerservice@sba.gov.

Learn more about SBA loans

I Applied for Assistance. What's Next?

If You Have Insurance

Please contact your insurance company as soon as possible to file a claim. FEMA can only provide money after you get your insurance settlement. If your insurance doesn’t cover all of your home repair or rebuilding expenses, FEMA may be able to help.

FEMA can’t provide money for expenses covered by insurance or duplicate benefits from another source. When you get your insurance settlement or denial, please send a copy to FEMA as soon as you can.

If your insurance settlement is delayed more than 30 days from the time you file your claim, call the FEMA Helpline at 800-621-3362.

Learn more about the steps after applying

If You Do Not Have Insurance

FEMA will verify your disaster-caused losses. The agency will schedule a time to inspect your home if you reported damage to your home or personal property. Or FEMA will ask you to send documents to verify your expenses.

You will receive notification letters from FEMA either by mail or electronic correspondence explaining your next steps. If necessary based on the losses you reported, an inspector will contact you by phone to schedule an inspection. If you miss the call, they will leave a voicemail message and make multiple attempts to reach you. The inspector should not need to view repair receipts or pictures of the damage. But if you begin cleaning up before the inspection, FEMA suggests you take pictures, make a list of your losses, and keep receipts for all of your disaster-caused expenses.

Find a Housing Counselor

U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) provides support to a nationwide network of housing counseling agencies (HCAs) and certified counselors. HUD-participating HCAs are approved and trained to provide tools to current and prospective homeowners and renters so they can make responsible choices to address their housing needs in light of their financial situations.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing home repair or home replacement assistance. Learn more about this process.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed on your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are approved for assistance.

How Do I Appeal the Decision?

If you receive a letter stating that you are not approved for assistance or that your application is incomplete, you can still complete the application or appeal the decision within 60 days of receiving a decision letter. The letter would either be mailed to you or placed into your Disaster Assistance Center account, if you have set up an account.

Learn more about appeals

Frequently Asked Questions and Rumors

Learn more about common disaster-related rumors and how to report fraud. You can also get answers to frequently asked questions about emergency shelters, disaster assistance, flood insurance and more.

Multilingual Resources

You can find social media graphics with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

We also have videos in American Sign Language (ASL) on topics including:

How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Don’t self-deploy to disaster areas. Trusted organizations in the affected areas know where volunteers are needed. Work with an established organization to make sure you have the appropriate safety, training and skills needed to respond.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) support the significant contributions of voluntary, faith-based, and community stakeholders active in disaster by building relationships – and coordinating efforts – with and across partner organizations and government agencies.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.

If you own a business involved with debris removal and want to work on clean-up efforts in affected areas, please contact the local government in affected areas to offer your services.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

Sant Rekiperasyon Dezas (DRC)

Sivivan konte ki te viktim yo epi yo te deziyen ak apwouve kapab ale nan DRC ki pi pre a pou fè demann asistans. Gen reprezantan FEMA ak U.S. Small Business Administration ki disponib nan sant sa yo pou eksplike pwogram asistans pou katastwòf yo, reponn kesyon konsènan korespondans ki ekri, epi bay dokiman sou reparasyon ak rekonstriksyon pou pèmèt kay yo vin pi rezistan ak katastwòf.

Rezidan ki te anrejistre deja pou asistans pa bezwen vizite DRC, men yo ka poze kesyon oswa mande plis enfòmasyon an pèsòn nan DRC a anplis de an liy oswa pa telefòn.

Elijibilite pou Sitwayènte ak FEMA

FEMA pran angajman pou l ede tout sivivan katastwòf ki elijib pou reprann yo aprè Ouragan Ian, sa gen ladann sitwayen Ameriken, resòtisan lòt nasyon ak etranje ki kalifye.

Aprann plis konsènan Egzijans Stati Sitwayènte ak Imigrasyon pou Èd Piblik Federal

Kijan Mwen ka fè Apèl pou Desizyon Final la?

Si w resevwa yon lèt ki di ou pa elijib pou asistans oswa aplikasyon w lan pa konplè, ou ka toujou fin ranpli aplikasyon an oswa fè apèl pou desizyon an nan 60 jou ou fin resevwa yon lèt desizyon. Lèt la ka swa vin jwen ou pa lapòs oswa yo mete l nan Asistans Katastwòf Cantre kont, si w te kreye yon kont.

Aprann Plis sou Apèl yo

Asistans pou Lojman Tanporè

Nou aktive FEMA’s Transitional Sheltering Assistance pou sivivan Florida yo, li ap pèmèt yo jwenn sou yon peryòd ki kout, opsyon pou abri ijans nan otèl ki ap patisipe yo.

Pou w ka resevwa asistans tanporè, kòmanse aplike pou asistans. Ou dwe gen yon Idantifyan anrejistreman FEMA ak apwobasyon FEMA pou w patisipe. Si FEMA kontakte w konsènan asistans tanporè, ou ka tcheke ki otèl k ap patisipe.

Kesyon yo Poze Souvan ak Rimè

Aprann plis konsènan rimè ki abitye sikile sou katastwòf epi ki jan pou w rapòte fwod. Ou kapab tou jwenn repons pou kesyon yo poze souvan konsènan abri pwovizwa, asistans pou katastwòf, asirans kont inondasyon ak plis ankò.

Fichye Miltimedya anplis

Pi ba a ou ka jwenn desen ak imaj pou medya sosyal ki gen mesaj enpòtan sou sekirite nan plizyè lang, tankou Anglè, Chinwa, Espànyòl ak Vietnamyen.

Verifye Pwopriyetè oswa Lokatè Kay

FEMA dwe verifye ke w ap viv nan adrès ki nan aplikasyon w lan kòm rezidans prensipal ou avan pou l bay nenpòt kalite Asistans IHP. FEMA dwe verifye tou ke kay la se pou ou avan pou l bay Reparasyon Kay oswa Asistans Ranplasman.

Nan efò n ap fè pou rann èd pou asistans katastwòf la pi rapid epi redui travay moun k ap aplike yo, nou eseye verifye pwopriyetè ak lokatè lè nou itilize yon rechèch otomatik nan dokiman piblik.

Si nou pa ka verifye ke w ap viv oswa ou posede kay ou mete nan aplikasyon an, n ap mande w pou w bay dokiman ki pwouve ou rete epi/oswa ou posede l pou ede nou detèmine si w elijib pou asistans.

Aprann Plis

Gwoup Enjenyè Lame Amerikèn (USACE) Operasyon Twati Ble

 Gwoup Enjenyè Lame Amerikèn (USACE) aktive pwogram Operasyon Twati Ble pou depatman ki apwouve pou asistans endividyèl. Rezidan yo ka aplike pou pwogram nan epi konplete yon fòm Dwa pou Antre nan BlueRoof.us.

Rele gratis nan 1-888-766-3258 pou plis enfòmasyon.

Jwenn yon Konseye pou Kay

Depatman Deta Ameriken pou Kay ak Devlopman Iben (HUD) bay sipò pou yon rezo nasyonal ajans konsèy pou kay (HCAs) ak konseye ki sètifye. HCA k ap patisipe ak HUD yo apwouve epi pran fòmasyon pou bay zouti pou pwopriyetè ak lokatè aktyèl oswa k ap vini pou yo ka fè chwa ki responsab konsènan bezwen kay yo genyen selon sitiyasyon finansyè yo.

Jwenn yon Lokal Resous HUD


Kouman pou Ede

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $744,430,998.23
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $364,337,291.87
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,108,768,290.10
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 386029
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $839,258,954.01
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,808,309.21
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $881,500,894.03
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $1,970,275.45

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Sadkin Community Center

Address

1176 NW 42nd Way
Lauderhill, Florida 33313
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 8:00 PM
Thursday:9:00 AM - 8:00 PM
Friday:9:00 AM - 8:00 PM
Saturday:9:00 AM - 8:00 PM
Sunday:Closed

Dania Beach

Address

100 W Dania Beach Blvd
Dania, Florida 33004
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 12:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:30 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

Samuel Delevoe Memorial Park

Address

2520 NW 6th Street
Fort Lauderdale, Florida 33311
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:Closed
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

Hortt Park

Address

1700 SW 14th Ct
Fort Lauderdale, Florida 33312
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 8:00 PM
Thursday:9:00 AM - 8:00 PM
Friday:9:00 AM - 8:00 PM
Saturday:9:00 AM - 8:00 PM
Sunday:Closed
Dènye mizajou May 27, 2023