Florida Siklòn Ian

DR-4673-FL
Florida

Peryòd Ensidan: Sep 23, 2022 - Nov 4, 2022

Dat Deklarasyon: Sep 29, 2022

Kounye a fèmen: Peryòd pou aplike pou asistans pou katastwòf

alert - warning

Dènye jou pou endividyèl ak fanmi yo aplike pou asistans apre katastwòf sa a fin pase. Ou pa kapab kòmanse yon nouvo reklamasyon ankò.

Pou tcheke estati yon reklamasyon ki deja soumèt, vizite DisasterAssistance.gov.

Yo te di m pou m rele Administrasyon Ti Biznis Etazini

FEMA pa gen dwa bay asistans pou katastwòf pou sèten pèt ki kouvri pa prè pou katastwòf Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration, SBA). SBA bay endividyèl ak fwaye yo prè pou katastwòf ak enterè ki ba pou ede yo ak pèt dezas yo. FEMA travay ak SBA pou detèmine si ou ka kalifye pou Asistans Pwopriyete Pèsonèl, Asistans Transpò, oswa yon Règleman Asirans Gwoup Inondasyon.

FEMA pral refere w otomatikman bay SBA pou konsidere w pou yon prè pou katastwòf si w satisfè nòm revni SBA yo. FEMA sèvi ak revni anyèl brit lakay ou ak kantite moun ki depandan yo pou detèmine si yo ta dwe refere w bay SBA.

Si yo refere w bay SBA, FEMA ap kontakte w atravè yon sistèm kominikasyon otomatik pou eksplike kijan pou aplike pou yon prè pou katastwòf. Ou dwe ranpli epi retounen yon aplikasyon prè pou w konsidere w pou yon prè SBA oswa sèten kalite asistans FEMA. Ou pa oblije aksepte yon òf prè SBA. Sepandan, si yo apwouve w pou yon prè SBA, epi ou pa aksepte li, yo p ap voye w tounen bay FEMA pou byen pèsonèl oswa asistans transpò.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram prè SBA pou katastwòf la, tanpri rele SBA nan 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Enfòmasyon SBA disponib tou nan www.SBA.gov/disaster oswa pa imèl nan disastercustomerservice@sba.gov.

Aprann plis sou prè SBA a

Mwen te aplike pou asistans. E Annapre?

Si Ou Gen Asirans

Tanpri kontakte konpayi asirans ou pi vit posib pou w fè yon reklamasyon. FEMA kapab bay lajan sèlman apre ou fin resevwa règleman asirans ou a. Si asirans ou a pa kouvri tout depans pou reparasyon oswa rekonstwiksyon kay ou a, FEMA gendwa kapab ede w.

FEMA pa ka bay lajan pou depans ki kouvri pa asirans oswa benefis doub ke yon lòt sous te founi. Lè ou jwenn règleman asirans ou oswa refi, tanpri voye yon kopi bay FEMA osito ou kapab.

Si règleman asirans ou an reta plis pase 30 jou apati lè ou fè reklamasyon ou a, rele Liy Èd FEMA a nan 800-621-3362.

Aprann plis sou etap apre w fin aplike

Si Ou Pa Gen Asirans

FEMA pral verifye pèt ke katastwòf la te koze yo. Ajans la pral pwograme yon lè pou enspekte kay ou a si ou te rapòte domaj nan kay ou a oswa pwopriyete pèsonèl ou. Oswa FEMA ap mande w voye dokiman pou verifye depans ou yo.

W ap resevwa lèt notifikasyon nan men FEMA swa pa lapòs oswa korespondans elektwonik ki eksplike pwochen etap ou yo. Si sa nesesè dapre pèt ou rapòte yo, yon enspektè ap kontakte w pa telefòn pou pran yon randevou pou yon enspeksyon. Si w rate apèl la, y ap kite yon mesaj tep epi fè plizyè tantativ pou yo kontakte w. Enspektè a pa ta dwe bezwen wè resi reparasyon oswa foto domaj la. Men, si w kòmanse netwaye anvan enspeksyon an, FEMA sijere ou pran foto, fè yon lis pèt ou yo, epi kenbe resi pou tout depans ki lye a dezas la.

Jwenn yon Konseye pou Kay

Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (Department of Housing and Urban Development, HUD) bay sipò nan yon rezo ajans konsèy lojman (housing counseling agencies, HCA) ak konseye sètifye nan tout peyi a. HCA k ap patisipe ak HUD yo apwouve epi pran fòmasyon pou bay zouti pou pwopriyetè ak lokatè aktyèl oswa k ap vini pou yo ka fè chwa ki responsab konsènan bezwen kay yo genyen selon sitiyasyon finansyè yo.

Verifye Pwopriyetè oswa Lokatè Kay

FEMA oblije verifye ou te rete nan adrès ki nan aplikasyon w lan kòm rezidans prensipal ou anvan yo akòde w majorite kalite asistans. FEMA dwe verifye tou ke kay la se pou ou avan pou l bay Reparasyon Kay oswa Asistans Ranplasman. Aprann plis sou pwosesis aplikasyon an.

Nan efò n ap fè pou rann èd pou asistans katastwòf la pi rapid epi redui travay moun k ap aplike yo, nou eseye verifye pwopriyetè ak lokatè lè nou itilize yon rechèch otomatik nan dokiman piblik.

Si nou pa ka verifye ke w ap viv oswa ou posede kay ou mete nan aplikasyon an, n ap mande w pou w bay dokiman ki pwouve ou rete epi/oswa ou posede l pou ede nou detèmine si w elijib pou asistans.

Kijan Mwen ka fè Apèl Desizyon an?

Si w resevwa yon lèt ki di ou pa elijib pou asistans oswa aplikasyon w lan pa konplè, ou ka toujou fin ranpli aplikasyon an oswa fè apèl pou desizyon an nan 60 jou ou fin resevwa yon lèt desizyon. Lèt la ka swa vin jwen ou pa lapòs oswa yo mete l nan kont Sant Asistans pou Katastwòf ou a, si ou te kreye yon kont.

Aprann Plis sou apèl yo

Kesyon yo Poze Souvan ak Rimè

Aprann plis konsènanrimè ki abitye sikile sou katastwòfepi ki jan pou wrapòte fwod. Ou ka jwenn repons tou pou kesyon yo poze souvan sou abri ijans, asistans pou katastwòf, asirans pou inondasyon ak plis ankò.

Resous plizyè lang

Ou ka jwenn grafik medya sosyal ak mesaj sekirite enpòtan nan plizyè lang, tankou Anglè, Chinwa, Panyòl ak Vyetnamyen.

Nou gen videyo tou nan langaj siy Ameriken (American Sign Language, ASL) sou sijè tankou:

Ki jan pou ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

Sant Rekiperasyon Dezas (DRC)

Sivivan konte ki te viktim yo epi yo te deziyen ak apwouve kapab ale nan DRC ki pi pre a pou fè demann asistans. Gen reprezantan FEMA ak U.S. Small Business Administration ki disponib nan sant sa yo pou eksplike pwogram asistans pou katastwòf yo, reponn kesyon konsènan korespondans ki ekri, epi bay dokiman sou reparasyon ak rekonstriksyon pou pèmèt kay yo vin pi rezistan ak katastwòf.

Rezidan ki te anrejistre deja pou asistans pa bezwen vizite DRC, men yo ka poze kesyon oswa mande plis enfòmasyon an pèsòn nan DRC a anplis de an liy oswa pa telefòn.

Elijibilite pou Sitwayènte ak FEMA

FEMA pran angajman pou l ede tout sivivan katastwòf ki elijib pou reprann yo aprè Ouragan Ian, sa gen ladann sitwayen Ameriken, resòtisan lòt nasyon ak etranje ki kalifye.

Aprann plis konsènan Egzijans Stati Sitwayènte ak Imigrasyon pou Èd Piblik Federal

Kijan Mwen ka fè Apèl pou Desizyon Final la?

Si w resevwa yon lèt ki di ou pa elijib pou asistans oswa aplikasyon w lan pa konplè, ou ka toujou fin ranpli aplikasyon an oswa fè apèl pou desizyon an nan 60 jou ou fin resevwa yon lèt desizyon. Lèt la ka swa vin jwen ou pa lapòs oswa yo mete l nan Asistans Katastwòf Cantre kont, si w te kreye yon kont.

Aprann Plis sou Apèl yo

Asistans pou Lojman Tanporè

Nou aktive FEMA’s Transitional Sheltering Assistance pou sivivan Florida yo, li ap pèmèt yo jwenn sou yon peryòd ki kout, opsyon pou abri ijans nan otèl ki ap patisipe yo.

Pou w ka resevwa asistans tanporè, kòmanse aplike pou asistans. Ou dwe gen yon Idantifyan anrejistreman FEMA ak apwobasyon FEMA pou w patisipe. Si FEMA kontakte w konsènan asistans tanporè, ou ka tcheke ki otèl k ap patisipe.

Kesyon yo Poze Souvan ak Rimè

Aprann plis konsènan rimè ki abitye sikile sou katastwòf epi ki jan pou w rapòte fwod. Ou kapab tou jwenn repons pou kesyon yo poze souvan konsènan abri pwovizwa, asistans pou katastwòf, asirans kont inondasyon ak plis ankò.

Fichye Miltimedya anplis

Pi ba a ou ka jwenn desen ak imaj pou medya sosyal ki gen mesaj enpòtan sou sekirite nan plizyè lang, tankou Anglè, Chinwa, Espànyòl ak Vietnamyen.

Verifye Pwopriyetè oswa Lokatè Kay

FEMA dwe verifye ke w ap viv nan adrès ki nan aplikasyon w lan kòm rezidans prensipal ou avan pou l bay nenpòt kalite Asistans IHP. FEMA dwe verifye tou ke kay la se pou ou avan pou l bay Reparasyon Kay oswa Asistans Ranplasman.

Nan efò n ap fè pou rann èd pou asistans katastwòf la pi rapid epi redui travay moun k ap aplike yo, nou eseye verifye pwopriyetè ak lokatè lè nou itilize yon rechèch otomatik nan dokiman piblik.

Si nou pa ka verifye ke w ap viv oswa ou posede kay ou mete nan aplikasyon an, n ap mande w pou w bay dokiman ki pwouve ou rete epi/oswa ou posede l pou ede nou detèmine si w elijib pou asistans.

Aprann Plis

Gwoup Enjenyè Lame Amerikèn (USACE) Operasyon Twati Ble

 Gwoup Enjenyè Lame Amerikèn (USACE) aktive pwogram Operasyon Twati Ble pou depatman ki apwouve pou asistans endividyèl. Rezidan yo ka aplike pou pwogram nan epi konplete yon fòm Dwa pou Antre nan BlueRoof.us.

Rele gratis nan 1-888-766-3258 pou plis enfòmasyon.

Jwenn yon Konseye pou Kay

Depatman Deta Ameriken pou Kay ak Devlopman Iben (HUD) bay sipò pou yon rezo nasyonal ajans konsèy pou kay (HCAs) ak konseye ki sètifye. HCA k ap patisipe ak HUD yo apwouve epi pran fòmasyon pou bay zouti pou pwopriyetè ak lokatè aktyèl oswa k ap vini pou yo ka fè chwa ki responsab konsènan bezwen kay yo genyen selon sitiyasyon finansyè yo.

Jwenn yon Lokal Resous HUD

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $769,196,874.08
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $366,632,876.26
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,135,829,750.34
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 386660
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,203,087,585.44
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $9,679,839.76
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $1,256,378,911.24
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $10,435,178.48

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Sant Rekiperasyon pou Dezas bay sivivan katastwòf yo enfòmasyon ki soti nan FEMA ak nan Administrasyon Ti Biznis Etazini. Sivivan katastwòf yo ka jwenn èd pou aplike pou asistans federal, aprann sou kalite asistans ki disponib, aprann sou pwosesis apèl la epi jwenn mizajou sou aplikasyon yo.

North Port Library

Adrès (kote w rete)

13800 Tamiami Trl
North Port, Florida 34287
Sarasota
Get Directions

DRC Orè

Lendi:Fèmen
Madi:Fèmen
Mèkredi:Fèmen
Jedi:1:00 PM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:Fèmen

Fasano Reginal Hurricane Shelter

Adrès (kote w rete)

11611 Denton Ave
Hudson, Florida 34667
Pasco
Get Directions

DRC Orè

Lendi:1:00 PM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Venice Community Center

Adrès (kote w rete)

326 Nokomis Ave
Venice, Florida 34285
Sarasota
Get Directions

DRC Orè

Lendi:1:00 PM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:Fèmen
Vandredi:Fèmen
Samdi:Fèmen
Dimanch:Fèmen

Ruboinia Community Center

Adrès (kote w rete)

1309 72nd St E
Palmetto, Florida 34221
Manatee
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:1:00 PM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Butler Douglas Memorial Park

Adrès (kote w rete)

244 8th Ave W
Horseshoe Beach, Florida 32648
Dixie
Get Directions

DRC Orè

Lendi:Fèmen
Madi:1:00 PM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:Fèmen
Dimanch:Fèmen

Jena Pentecostal Holiness Church

Adrès (kote w rete)

5335 Co RD 358
Steinhatchee, Florida 32359
Taylor
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:Fèmen
Mèkredi:Fèmen
Jedi:Fèmen
Vandredi:Fèmen
Samdi:1:00 PM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Hernando Public Library Spring Hill Branch

Adrès (kote w rete)

9220 Spring Hill Dr
Spring Hill, Florida 34608
Hernando
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Enoch Davis Center

Adrès (kote w rete)

1111 18th Ave S
Saint Petersburg, Florida 33705
Pinellas
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Palm Harbor CSA

Adrès (kote w rete)

1500 16th St
Palm Harbor, Florida 34683
Pinellas
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Cedar Key Fire Station (parking lot across street)

Adrès (kote w rete)

489 1st St
Cedar Key, Florida 32625
Levy
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 6:00 PM
Madi:9:00 AM - 6:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 6:00 PM
Jedi:9:00 AM - 6:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 6:00 PM
Samdi:9:00 AM - 6:00 PM
Dimanch:Fèmen

Suwannee Baptist Church

Adrès (kote w rete)

23103 SE Highway 349
Suwannee, Florida 32692
Dixie
Get Directions

DRC Orè

Lendi:Fèmen
Madi:Fèmen
Mèkredi:1:00 PM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:Fèmen
Dimanch:Fèmen

Jefferson County Library

Adrès (kote w rete)

375 S Water St
Monticello, Florida 32344
Jefferson
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

DRC-11

Adrès (kote w rete)

180 E Duval St
Lake City, Florida 32055
Columbia
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Steinhatchee Community Center

Adrès (kote w rete)

1013 Riverside S. Drive
Steinhatchee, Florida 32359
Taylor
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

West Citrus Community Center

Adrès (kote w rete)

8940 W Veterans Dr
Homosassa, Florida 34448
Citrus
Get Directions

DRC Orè

Lendi:8:00 AM - 7:00 PM
Madi:8:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:8:00 AM - 7:00 PM
Jedi:8:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:8:00 AM - 7:00 PM
Samdi:8:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:8:00 AM - 7:00 PM

Inglis Community Center

Adrès (kote w rete)

137 Hwy 40
Inglis, Florida 34449
Levy
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 6:00 PM
Madi:9:00 AM - 6:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 6:00 PM
Jedi:9:00 AM - 6:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 6:00 PM
Samdi:9:00 AM - 6:00 PM
Dimanch:Fèmen

Exhibition 2 Building (Colosseum)

Adrès (kote w rete)

1302 SW 11 St.
Live Oak, Florida 32064
Suwannee
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
Madi:9:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

Career Source North Florida

Adrès (kote w rete)

705 E Base St
Madison, Florida 32340
Madison
Get Directions

DRC Orè

Lendi:8:00 AM - 8:00 PM
Madi:8:00 AM - 8:00 PM
Mèkredi:8:00 AM - 8:00 PM
Jedi:8:00 AM - 8:00 PM
Vandredi:8:00 AM - 8:00 PM
Samdi:8:00 AM - 8:00 PM
Dimanch:8:00 AM - 8:00 PM

Mayo Community Center

Adrès (kote w rete)

150 NW Community Circle
Mayo, Florida 32066
Lafayette
Get Directions

DRC Orè

Lendi:8:00 AM - 7:00 PM
Madi:8:00 AM - 7:00 PM
Mèkredi:8:00 AM - 7:00 PM
Jedi:8:00 AM - 7:00 PM
Vandredi:8:00 AM - 7:00 PM
Samdi:8:00 AM - 7:00 PM
Dimanch:8:00 AM - 7:00 PM

Annex/Chambers of Commerce

Adrès (kote w rete)

1153 US Highway 41 NW
Jasper, Florida 32052
Hamilton
Get Directions

DRC Orè

Lendi:8:00 AM - 8:00 PM
Madi:8:00 AM - 8:00 PM
Mèkredi:8:00 AM - 8:00 PM
Jedi:8:00 AM - 8:00 PM
Vandredi:8:00 AM - 8:00 PM
Samdi:8:00 AM - 8:00 PM
Dimanch:8:00 AM - 8:00 PM

Dixie County Public Library

Adrès (kote w rete)

16328 SE US-19
Cross City, Florida 32628
Dixie
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 8:00 PM
Madi:9:00 AM - 8:00 PM
Mèkredi:9:00 AM - 8:00 PM
Jedi:9:00 AM - 8:00 PM
Vandredi:9:00 AM - 8:00 PM
Samdi:9:00 AM - 8:00 PM
Dimanch:Fèmen
Dènye mizajou