Nouvèl & Laprès: Dezas 4673

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

105

Fanmi nan Florida ki te pèdi itilizasyon kay yo apre Siklòn Ian ap deplase nan inite lojman tanporè FEMA yo nan yon ritm akselere. Apati 12 Avril, 1,001 aplikan ki elijib te okipe trelè vwayaj FEMA yo, inite lojman fabrike oswa apatman lwe.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Plis pase 50,000 pwopriyetè Laflorid te resevwa lajan nan men FEMA pou rebati kay yo pi solid apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Asistans Piblik FEMA apwouve de sibvansyon pou ranbouse Distri Lekòl Konte Lee ak Cherif Konte Lee pou depans ijans ki lye ak Siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Plis pase $6.97 milya nan sipò federal destine a Floridyen yo pou ede fanmi yo, kominote yo, ak eta Florid la retabli apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Dènyèman, yon sivivan te rapòte ke li te resevwa yon tèks ke "yo te dekese yon chèk gouvènman federal pou yon montan $2800". Tèks la te bay sivivan an enstriksyon pou l vizite yon lyen epi bay enfòmasyon pèsonèl pou FEMA verifye. Sa a se yon anak. Yo ka eseye anake w pa telefòn, pa lapòs oswa imèl, tèks oswa an pèsòn. FEMA pa bay okenn asistans finansye pou yon montan $2,800.00. Si w te aplike pou asistans pou katastwòf, FEMA ap fè w konnen desizyon li pran. Ajans lan ka kontakte w tou si li bezwen plis enfòmasyon pou trete aplikasyon w lan. Sa a ka vini nan fòm yon lèt. Nan kèk ka, ou ka resevwa yon apèl telefonik. Revize lèt FEMA ou yo ak anpil atansyon.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Public Notice for FEMA Region 4 Temporary Group Housing, Deep Blue Group Site, FEMA-DR-4673-FL, May 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for FEMA Region 4 Temporary Group Housing, Deep Blue Group Site, FEMA-DR-4673-FL, May 2023

file icon
Aviso Público, Evaluación Ambiental para Unidades Transportables de Alojamiento Temporal Grupal Conocido Como ‘Heritage Heights Group Housing Site’, FEMA DR-4673-FL, Marzo de 2023

file icon
Public Notice for Temporary Group Housing, Heritage Heights Group Site, FEMA-DR-4673-FL, March 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for Temporary Group Housing, Heritage Heights Group Site, FEMA-DR-4673-FL, March 2023

3 men standing around the table having a sign language conversation
American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community

FORT MYERS, Fla. – American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community members at an event in Fort Myers. (FEMA photo by Austin Boone)

Two men standing in front of a mitigation banner
FEMA Hazard Mitigation Event for Hurricane Ian survivors

FORT MYERS, Fla. – FEMA Hazard Mitigation specialists speak with residents about how to rebuild stronger against future storms. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A women checking into a Disaster Recovery Center
Hurricane Ian Disaster Recovery Center in Englewood, FL

ENGLEWOOD, Fla. – A Disaster Recovery Center has representatives from FEMA, State of Florida, SBA and other agencies to help disaster survivors. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women talking to a FEMA specialist at her laptop
Hurricane Ian survivors visiting a Disaster Recovery Center in Collier County

NAPLES, Fla. –Residents visit a Disaster Recovery Center in Collier County at Veterans Community Park. Local, state and federal agencies are on site to help survivors affected by Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A woman smiling at a table with American & Haitian flag
FEMA specialist at the United Haitian Church

FORT MYERS, Fla. – A FEMA specialist provides information to members of the United Haitian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)