Nouvèl & Laprès: Dezas 4673

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

89

Kèk semèn de sa, ou te aplike pou asistans federal pou katastwòf. FEMA te reponn ak yon lèt ki endike kalite asistans ou kalifye oswa ou pa kalifye pou resevwa. Li lèt la ak anpil atansyon pou w konprann desizyon FEMA a epi aprann kijan pou konteste si w pa dakò. Anpil fwa, FEMA jis bezwen yon dokiman oswa lòt enfòmasyon pou avanse dosye w la.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
FEMA ak Eta Florid ap ouvri yon lòt sant rekiperasyon pou katastwòf nan Konte Lee pou ede sivivan Siklòn Ian yo nan kote sa a:
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Mwens pase kat mwa apre deklarasyon gwo katastwòf pou Siklòn Ian, Administrasyon Biden-Harris la te bay $5.2 milya nan asistans finansye, prè pou katastwòf ak asirans inondasyon pou Floridyen yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
FEMA kontinye pwograme fowòm piblik ouvè atravè Sidwès Florid nan misyon li pou enfòme sivivan siklòn yo sou pwogram rekiperasyon leta ak federal ki disponib yo. Pandan twa mwa ki sot pase yo, FEMA te sipòte plis pase 100 reyinyon kominotè atravè yon zòn 20 konte kote Ekspè nan Domèn lan te disponib pou diskite sou pwogram yo, inisyativ eta a, asistans pou katastwòf, resous kominotè, ak mizajou yo. Evènman piblik sa yo se yon fason pou moun yo aprann plis sou fason pou yo pi byen prepare pou pwochen tanpèt la, resevwa repons pou kesyon konsènan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon an (National Flood Insurance Program), epi elimine konfizyon ki genyen sou retire debri tanpèt yo nan pwopriyete pèsonèl yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Sivivan Siklòn Ian yo gen sèlman yon jou ki rete pou aplike pou asistans pou katastwòf ak FEMA epi aplike pou yon prè pou katastwòf ak enterè ki ba nan Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration, SBA).
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

3 men standing around the table having a sign language conversation
American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community

FORT MYERS, Fla. – American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community members at an event in Fort Myers. (FEMA photo by Austin Boone)

Two men standing in front of a mitigation banner
FEMA Hazard Mitigation Event for Hurricane Ian survivors

FORT MYERS, Fla. – FEMA Hazard Mitigation specialists speak with residents about how to rebuild stronger against future storms. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A women checking into a Disaster Recovery Center
Hurricane Ian Disaster Recovery Center in Englewood, FL

ENGLEWOOD, Fla. – A Disaster Recovery Center has representatives from FEMA, State of Florida, SBA and other agencies to help disaster survivors. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women talking to a FEMA specialist at her laptop
Hurricane Ian survivors visiting a Disaster Recovery Center in Collier County

NAPLES, Fla. –Residents visit a Disaster Recovery Center in Collier County at Veterans Community Park. Local, state and federal agencies are on site to help survivors affected by Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A woman smiling at a table with American & Haitian flag
FEMA specialist at the United Haitian Church

FORT MYERS, Fla. – A FEMA specialist provides information to members of the United Haitian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)

2 male & 1 female FEMA specialist at a table with their laptops talking to survivors on the other side or the table
FEMA specialists at a Disaster Recovery Center helping Hurricane Ian survivors

CAPE CORAL, Fla. – Hurricane Ian survivors receive one-on-one help from FEMA specialists at a Disaster Recovery Center. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women FEMA specialist sitting at table with two women standing with two small children in the middle of them.
FEMA and other agency partners at First Presbyterian Church

BONITA SPRINGS, Fla. – Hurricane Ian survivors hear from FEMA and other agency partners about important recovery information at the First Presbyterian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)

Two women FEMA specialist on one side of the table in front of their laptops and two women survivors on the other side. There are other families in the background
FEMA specialists help Hurricane Ian survivors apply for assistance

SANFORD, Fla. – FEMA specialists help Hurricane Ian survivors apply for assistance at the Midway Safe Harbor Center. (FEMA photo by Bob Kaufmann)

A woman with glasses on looking down a paperwork with an older male in front her
A Disaster Survivor Assistance team member helps a Hurricane Ian survivor

FORT MYERS, Fla. – A Disaster Survivor Assistance team member helps a Hurricane Ian survivor apply for assistance. (FEMA photo by Austin Boone)

Two males and one female talking outside in front of debris
Disaster Survivor Assistance team members speak with local residents

FORT MYERS, Fla. – Disaster Survivor Assistance team members speak with local residents in neighborhoods impacted by Hurricane Ian and provide information about how to apply for federal assistance following Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)