Nouvèl & Laprès: Dezas 4614

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

27

FEMA ankouraje aplikan yo pou yo kenbe kontak pou swiv ka yo. Nou ankouraje rezidan ki kwè asistans yo te resevwa pou reparasyon yo pa ase pou kontakte FEMA pou yo soumèt yon kontestasyon.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Sivivan New Jersey ki gen kay ki te sibi domaj nan inondasyon rès Siklòn Ida a te lakòz yo epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka elijib pou yo resevwa èd nan FEMA pou yo repare kay yo nan yon kondisyon ki an sekirite, sanitè ak fonksyonèl.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Gen yon sèvis legal gratis ki disponib pou moun ki fè fas ak pwoblèm legal akòz rès siklòn Ida yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Lè w ap aplike nan FEMA, ou ka te rapòte domaj kay ou a. Si se konsa, yon enspektè lojman FEMA ka kontakte ou epi pran yon randevou pou ale nan kay ou a oswa apatman ou an pou evalye domaj la.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon
Pwopriyetè kay ak lokatè ki gen asirans yo, epi ki aplike pou jwenn asistans pou katastwòf nan FEMA, moun sa yo dwe depoze yon reklamasyon asirans byen vit.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

New Jersey Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues
New Jersey Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues

rricane Ida One Year Later - New Jersey
Hurricane Ida One Year Later - New Jersey

The deadline to apply for assistance is January 5. There are four ways to apply: Online,  on the mobile app, in person, or over the phone.
New Jersey Deadline to Apply

file icon
New Jersey; FEMA-4614-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4614-DR; New Jersey as a result of remnants of Hurricane Ida during the period of September 1-3, 2021.