alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Nouvèl & Laprès: Dezas 4590

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

7

BATON ROUGE, La. – Avril se Mwa Nasyonal Sansibilizasyon Estrès. Rezidan eta Lwizyàn sibi kont estrès yo nan ane ki sot pase a –anpil Lwizyanè ap debat pou yo retabli anba frap youn dèyè lòt yo sibi nan siklòn Laura, Delta, Zeta avèk anba gwo tanpèt nèj, met sou preske yon ane estrès ak enkyetid pandemi a charye. Se menm bagay la tout kote sou teritwa nasyonal la kote te gen siklòn, gwo dife, ak lòt dezas ki vin youn apre lòt pandan laperèz Covid-19 ap pwopaje.

illustration of page of paper Nòt Laprès |

Lè yon dezas frape, popilasyon moun aje yo se youn nan moun ki pi vilnerab, espesyalman pou sila yo k ap viv pou kont yo. Gen mezi Ameriken ki pi aje yo ka pran pou kòmanse prepare pou ijans yo anvan yo rive. Pa egzanp, si li difisil pou w deplase poukont ou oswa ou bezwen asistans pou abri lakay ou oswa pou evakye, ou bezwen konnen davans kilès ki pral ede.  

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

Anvan rivyè yo monte nan inondasyon prentan, gen aksyon ou kapab pran pou asire dlo pa koze pwoblèm nan kay ou.

Tanperati kap monte ak yon Gulf of Mexico ki pi cho ka vle di plis imidite nan lè a ak plis sistèm move tan tankou sa ki te genyen nan Out 2016 ki te devaste pati nan sid Louisiana ki te lakoz plizyè milyon dola nan domaj.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

Rete an kontak.  Sa depannde ou.

FEMA souvan bezwen kontakte yon aplikan pou konplete yon aplikasyon, mete yon randevou pou yon enspeksyon vityèl oswa pou konfime yon bezwen kontinyèl pou yon solisyon lojman tanporè. Yo rele sou nimewo ou te bay lè ou tap ranpli aplikasyon an.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

Anpil mèt kay souvan gen move konsepsyon sou asirans inondasyon, tankou keseswa yo ka achte l, kilè yo ka achte l, ak konbyen lajan li koute.

Men gen kèk lejann ak reyalite ki pi komen sou asirans inondasyon ak Pwogram Nasyonal sou Inondasyon [National Flood Insurance Program (NFIP):

Lejann: Ou pa ka achte asirans inondasyon si ou abite nan yon zòn ki gen yon risk elve pou inondasyon.

Reyalite: Ou ka achte asirans inondasyon federal kèlkeswa kote ou abite si kominote w patisipe nan NFIP.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.