Texas Severe Winter Storms

4586-DR-TX
Texas

Peryòd Ensidan: Feb 11, 2021 - Feb 21, 2021

Dat Deklarasyon: Feb 19, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

The last day to apply for assistance for this disaster was May 20, 2021.

To check the status on your claim, visit www.disasterassistance.gov.

I Applied for Assistance. What's Next?

You will receive notification letters from FEMA either by U.S. mail or by electronic correspondence. You may need to verify your identity or complete a home inspection. All inspections will be conducted by phone due to COVID-19 and the need to protect the safety and health of our workforce and survivors.

Popular Resources

Visit the Texas state page for more localized information.

Rumor Control

Do your part to the stop the spread of rumors by doing three easy things:

  1. Find trusted sources of information.
  2. Share information from trusted sources.
  3. Discourage others from sharing information from unverified sources.

View More Rumors

More Texas Resources

If you need assistance with anything not covered by insurance, local voluntary organizations in your community may be able to help. You can also call 211 for assistance.

Note: FEMA cannot reimburse you for food lost due to a power failure. However, voluntary organizations in your community may be able to help. You can also call 211 for assistance.

Texas Department of Insurance (TDI)

U.S. Department of Agriculture

Texas Attorney General

  • Report price gouging or any other scams.

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $182,084,388.35
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $20,831,580.90
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $202,915,969.25
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 60329
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $50,114,173.68
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $40,764,118.89
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $96,120,771.01
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $261,278.49
Dènye mizajou March 25, 2023