Nouvèl & Laprès: Dezas 4559

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

111

Dezas tankou inondasyon, siklòn, tònad ak kèk evènman moun lakoz kapab kreye ijans piblik isit la nan Louisiana. Prepare pou evènman sa yo se responsablite tout moun.

Preparasyon se kle ki pi enpòtan pou w siviv.  Li enpòtan pou moun, fanmi ak tout kominote a prepare pou reponn, kèlkeswa sitiyasyon an. Se poutèt sa li enpòtan anpil pou w pran tan pou planifye ak prepare lontan anvan dezas la rive. Aprann tèm ijans pou dezas se yon bon fason pou w prepare ak pou w sove lavi w ak lavi moun ou renmen yo.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La. -  Gichè chofè Sant Rekiperasyon Katastwòf nan Abbeville ap fèmen 2 Oktòb nan 5 p.m., men asistans ap toujou disponib pou sivivan yo ki te afekte pa Siklòn Laura.

Apre DRC te mete fen nan operasyon li yo, sivivan yo ki te gen pèt nan kay oswa biznis yo akoz siklòn nan ka toujou jwenn dènye enfòmasyon sou aplikasyon yo, aprann sou pwosesis apèl la, oswa verifye estati aplikasyon yo lè yo konekte sou kont yo oswa soumèt enfòmasyon lè yo:

illustration of page of paper Nòt Laprès

BATON ROUGE, La. – Sant Repriz apre Dezas ki bay Sèvis Etan w nan Machin pral Relouvri nan Pawas Beauregard ak Pawas Cameron nan dat oktòb 13.

Sèvis Etan w Nan Machin nan gen pèsonèl FEMA kap travay ladan e ki disponib pou eskane dokiman yo pou ede avèk enskripsyon epi pou reponn kesyon sou pwogram asistans apre dezas yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès

BATON ROUGE, La. – Yon Gichè chofè ap louvri nan Sant Relans apre Dezas Eunice la, Pawas St. Landry 15 oktòb.

Anplwaye FEMA ap disponib nan gichè chofè yo pou eskane dokiman, ede avèk anrejistreman epi reponn kesyon sou pwogram èd apre katastwòf la.

Sant lan ap fonktyone daprè pwotokòl COVID-19 strik pou asire sekirite vizitè yo. Mask oswa kachne obligatwa pou antre ak jwenn sèvis. Vizitè yo ap rete nan machin yo. Yon espesyalis ki gen on mask nan figi l ap resevwa dokiman nan vit la epi remèt yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès
Sou demann eta a, FEMA aktyèlman ap bay apeprè 1,946 kay ki se sivivan siklòn Laura ak Delta avèk tan siplemantè pou rete nan yon lojman ke ajans lan bay pandan yap konplete etap final nan rekiperasyon yo. Fen inisyal pou pwogram lan te pwograme pou 28 Fevriye.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.