alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

South Carolina Covid-19 Pandemic

DR-4492-SC
South Carolina

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Mar 27, 2020


Èd pou Endividi ak Fanmi yo Apre yon Dezas

alert - warning

Si w gen asirans, ou dwe depoze yon reklamasyon avèk konpayi asirans ou imedyatman. Asistans FEMA pa kab ede avèk pèt asirans deja kouvri.

Aplike pou Asistans Dezas

Fason pi rapid pou aplike se sou DisasterAssistance.gov. Ou ka aplike tou lè w rele nan 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) oswa nan FEMA mobile app.

Aprann pwosesis aplikasyon an.

Jwenn Èd Imedya

Jwenn èd pou bezwen FEMA pa otorize bay. Cheke ak otorite jesyon ijans lokal ou, voluntary agencies oswa rele dialing your local 2-1-1.

Yo Te Di W Rele Administrasyon Pou Ti Biznis - Small Business Administration

U.S. Small Business Administration (SBA) Administrasyon pou Ti Biznis te tabli yon Sant Vityèl Pou Sansibilize sou Èd Dezas pou pwopriyete kay, lokatè, ak pwopriyete biznis pou reponn kesyon sou pogram prè SBA a, eksplike pwosesis aplikasyon an epi ede chak moun ranpli aplikasyon prè elektwonik yo.

Sant Biznis Vityèl & Sant Vityèl pou Sansibilize sou Èd Dezas
Lendi - Vandredi | 9 a.m. - 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

Ou pral resevwa lèt notifikasyon FEMA swa pa lapòs Etazini oswa sou fòm korespondans elektwonik k ap eksplike ou pwochen etap yo. Si ou te rapòte pandan pwosesis aplikasyon an ou te gen domaj epi ou pa kapab viv nan adrès kay prensipal ou, yon enspektè pral kontakte ou nan telefòn pou pran randevou avèk ou pou yon enspeksyon Enspeksyon FEMA nan kay yo fèt fas-a-fas; men, si ou gen enkyetid akòz ensètitid pèmanan pou COVID-19, ou kapab mande pou nou fè enspeksyon an san nou pa antre lakay ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou etap yo apre ou aplike.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

How You Can Get Vaccinated

CDC’s recommendations are based on those of the Advisory Committee on Immunization Practices, an independent panel of medical and health experts

The Columbia Place Mall  Community Vaccination Center is now closed. To find a provider near you:

? Search http://vaccines.gov ? Text your ZIP code to 438829 GETVAX) in English or 822862 (VACUNA) in Spanish ? Call 1-800-232-0233 for assistance in English, Spanish, and 150+ other languages.

Learn more: https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/vaccine-support

Graphic
vaccine.gov | Find a COVID-19 vaccine near you

 

Ensuring Equitable Vaccine Access

FEMA is committed to ensuring every person who wants a vaccine gets one. We are supporting the state by providing equipment, funding and personnel to vaccination centers.  Civil Rights | Equity

Funeral Assistance

COVID-19 funeral grants can help with funeral services and interment or cremation.

You may qualify if:

  1. You are a U.S. citizen, non-citizen national, or qualified alien who paid for funeral expenses after January 20, 2020.
  2. The funeral expenses are for an individual whose death in the United States, U.S. territories or the District of Columbia, were likely the result of COVID-19.

Funeral Assistance Line

Call 844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) to apply for assistance Monday – Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Eastern Time.

Multilingual services are available. The assistance line can help applicants in nearly 40 languages.  

Find additional facts at https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq

Rumor Control

To distinguish fact from rumor regarding the response to the COVID-19 pandemic, visit Coronavirus Rumor Control.


Kouman pou Ede

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $68,436,003.01
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $68,436,003.01
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 10186
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $473,225,726.14
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $475,174,442.36
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $536,802.04