alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Washington Covid-19 Pandemic

DR-4481-WA
Washington

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Mar 22, 2020


Èd pou Endividi ak Fanmi yo Apre yon Dezas

alert - warning

Si w gen asirans, ou dwe depoze yon reklamasyon avèk konpayi asirans ou imedyatman. Asistans FEMA pa kab ede avèk pèt asirans deja kouvri.

Aplike pou Asistans Dezas

Fason pi rapid pou aplike se sou DisasterAssistance.gov. Ou ka aplike tou lè w rele nan 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) oswa nan FEMA mobile app.

Aprann pwosesis aplikasyon an.

Jwenn Èd Imedya

Jwenn èd pou bezwen FEMA pa otorize bay. Cheke ak otorite jesyon ijans lokal ou, voluntary agencies oswa rele dialing your local 2-1-1.

Yo Te Di W Rele Administrasyon Pou Ti Biznis - Small Business Administration

U.S. Small Business Administration (SBA) Administrasyon pou Ti Biznis te tabli yon Sant Vityèl Pou Sansibilize sou Èd Dezas pou pwopriyete kay, lokatè, ak pwopriyete biznis pou reponn kesyon sou pogram prè SBA a, eksplike pwosesis aplikasyon an epi ede chak moun ranpli aplikasyon prè elektwonik yo.

Sant Biznis Vityèl & Sant Vityèl pou Sansibilize sou Èd Dezas
Lendi - Vandredi | 9 a.m. - 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

Ou pral resevwa lèt notifikasyon FEMA swa pa lapòs Etazini oswa sou fòm korespondans elektwonik k ap eksplike ou pwochen etap yo. Si ou te rapòte pandan pwosesis aplikasyon an ou te gen domaj epi ou pa kapab viv nan adrès kay prensipal ou, yon enspektè pral kontakte ou nan telefòn pou pran randevou avèk ou pou yon enspeksyon Enspeksyon FEMA nan kay yo fèt fas-a-fas; men, si ou gen enkyetid akòz ensètitid pèmanan pou COVID-19, ou kapab mande pou nou fè enspeksyon an san nou pa antre lakay ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou etap yo apre ou aplike.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo.Kouman pou Ede

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $18,377,652.09
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $18,377,652.09
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 3534
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,387,388,018.52
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $1,388,122,443.09