Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2019-03-12 19:45 - News Release

Inondasyon ki te fèt akoz Siklòn Michael te lakoz pwopriyetè kay ak lokatè nan Florida ki genyen asirans inondasyon te soumèt plis pase 4,000 reklamasyon asirans inondasyon.  Sèten rezidan nan Florida ki te genyen pèt pa t genyen asirans inondasyon. Poukisa mwen bezwen asirans inondasyon ?

2019-03-06 13:19 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Pouke li kapab kontinye sansibilizasyon li fè yo, sant rekiperasyon apre katastwòf Leta-FEMA nan Port St. Joe ap fonksyone de (2) jou pa semèn nan Sant Resous Kominontè Port St. Joe epi kat jou pa semèn nan Estasyon Ponpye Port St. Joe a. Sant Resous Kominotè Port St. Joe a sitiye nan Nathan Peters Jr. Park nan 401 Peters St., Port St. Joe, FL 32456. Li louvri depi 9 a.m. rive 4 p.m. lè lendi ak madi chak semèn.

2019-02-28 18:51 - News Release

Sivivan ki gen kay yo ki te pran domaj nan Ouragan Michael epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka kalifye pou resevwa èd nan FEMA pou repare kay yo pou nan yon kondisyon ki pwoteje sanitè ak fonksyonèl .• Èd FEMA pa menm avèk asirans ni li pa kapab fè tout bagay pou sivivan an. Èd federal nan FEMA bay sèlman bezwen debaz yo pou fè yon kay vin fasil pou abite—tankou twalèt, yon twati, sèvis piblik ki enpòtan, fenèt ak pòt.

2019-02-27 19:39 - News Release

Rezidan Bann Kotyè Florida ki te genyen domaj ak pèt ki pa t asire nan Siklòn Michael yo, e ki toujou genyen bezwen ki pa kouvri nan asistans leta oubyen asistans federal , kapab jwenn èd nan gwoup rekiperason alontèm. 

2019-02-20 21:04 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA nan Konte Calhoun nan pral fèmen a 6 p.m. jou ki vandredi 22 fevriye a. Èd ap toujou disponib nan telefòn, sou entènèt oubyen lè w vizite yon sant ki toupre w. 

2019-02-19 19:51 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA nan Callaway pral fèmen a 6 p.m. nan dat mèkredi 20 fevriye. Èd ap toujou disponib nan telefòn, sou entènèt oubyen lè w vizite yon sant ki toupre w. Sant lan pral louvri nan orè nòmal li jou konje federal Fèt Prezidan (Presidents Day), Lendi, 18 fevriye, apatide 9 a.m. rive 6 p.m. 

2019-02-19 18:32 - News Release

Si ou genyen yon kontra avèk Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) an epi kay ou te domaje grav akoz inondasyon nan Siklòn Michael e li sitiye nan Zòn ki gen Risk Espesyal pou Inondasyon, ou kapab mande ekspè reklamasyon w nan oubyen ajan asirans ou a pou enfòmasyon sou pwoteksyon Ogmantasyon Frè Konfòmite (ICC). 

2019-02-14 21:09 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Kat mwa apre pasaj Siklòn Michael, Depatman Jesyon Ijans nan Florida, FEMA ak lòt ajans leta ak ajans federal ap kontinye asiste sivivan ak kominote etan y ap rekipere apre tanpèt la. Se yon angajman pèmanan li ye. 

2019-02-11 20:21 - News Release

FEMA pa fè okenn detèminasyon konsènan domaj grav epi li pa avize okenn pwopriyetè konsènan detèminasyon sou domaj. Yo ka mande pou FEMA bay yon jiridiksyon lokal asistans pou yo evalye kantite domaj sèten estrikti sibi akoz yon katastwòf. Done yo soumèt bay jiridiksyon local la, ki li menm ka fè detèminasyon konsènan domaj grav yo baze sou pwòp òdonans pa yo. Yo kosidere yon estrikti rezidansyèl genyen domaj grav lè pri depans pou repare kay la egal ak oubyen depase 50 pousan pri kay la sou mache a anvan katastwòf la.

2019-02-05 17:49 - News Release

Pòtay Resous pou Rekiperayon Apre Siklòn Michael bay aksè a enfòmasyon sou entènèt ki kapab ede gouvènman local yo, òganizasyon ki pa travay pou pwofi yo, sektè prive a avèk kominote filantwopik nan Florida pou yo lokalize resous pou rekiperasyon apre tanpèt la.