Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2017-11-01 13:31 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Difikilte nan kominikasyon ki kontinye egziste nan tout Zile Vyèj yo fè ke li difisil nan sèten ka pou enspektè lojman FEMA yo kontakte sivivan yo pou kapab verifye domaj kay sivivan yo te sibi. Yon enspeksyon lojman se yon etap enpòtan pou jwenn prè lajan asistans bay sivivan ki elijib yo – epi gen plis pase 6,400 enspeksyon ki fin fèt jiskaprezan.Abitan Zile Vyèj yo ki te enskri opre FEMA epi k ap tann yon enspektè lojman kontakte yo kapab ede etabli koneksyon sa a nan twa (3) fason:

2017-10-31 20:27 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon katriyèm Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. Croix pou ofri enfòmasyon ak èd bay sivivan siklòn Irma ak Maria.Nouvo sant la pral louvri soti 8è AM pou 5è PM lendi pou vandredi ak soti 1è PM pou 5è PM chak dimanch.Adrès nouvo DRC an se:

2017-10-30 20:28 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan siklòn Zile Vyèj yo ki gen lang natifnatal yo ki pa Angle ta dwe konnen Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) gen divès fason pou ede w. Youn nan pi gwo priyorite FEMA se asire tout Abitan Zile Vyèj yo ki te afekte poutèt siklòn Irma ak Maria yo jwenn aksè egalego – epi pou lang pa tounen yon obstak ki anpeche resevwa asistans federal.

2017-10-27 18:43 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon dezyèm Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. John pou ofri enfòmasyon ak èd bay sivivan siklòn Irma ak Maria.Adrès li se:Town & Country Building, 8-1 Estate Emmaus, Coral BayPemye sant redrèsman sou zile la te louvri jedi nan adrès sa a:

2017-10-26 20:10 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. John pou bay enfòmasyon epi ede sivivan yo apre pasaj siklòn Irma ak Maria.Tankou tout DRC yo ki nan Zile Vyèj, nouvo sant lan louvè soti 8è AM rive 5è PM toulejou jiskaske yo bay lòt enfòmasyon. Adrès li se: 

2017-10-26 19:19 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Si ou gen yon lojman kote plizyè fanmi kapab abite e ki bezwen reparasyon epi ou dakò pou lwe li bay sivivan siklòn ki elijib selon FEMA, alòs Pwogram Lokasyon ak Reparasyon pou Plizyè Fanmi (Multi-Family Lease and Repair Program, MLRP) gendwa enterese w.Pwogram FEMA sa a bay lajan pou inite lojman pou lokasyon revin abitab, epi anmenmtan li ede sivivan siklòn Irma ak Maria yo.

2017-10-25 12:13 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ekip Asistans pou Sivivan (Disaster Survivor Assistance, DSA) ki soti nan Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ap travay nan katye siklòn yo te domaje nan St. Croix, St. John ak St. Thomas pou ede sivivan yo enskri pou asistans epi pou idantifye ak jere bezwen ki ijan epi bezwen ki kòmanse parèt yo.

2017-10-23 17:54 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon Twazyèm Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. Thomas pou bay enfòmasyon epi ede sivivan yo apre pasaj siklòn Irma ak Maria.Tankou tout DRC yo ki nan Zile Vyèj, nouvo sant lan louvè soti 8è AM rive 5è PM toulejou jiskaske yo bay lòt enfòmasyon. Adrès li se:·Tutu Park Mall, 4605 Tutu Park Mall, Suite 233, Charlotte Amalie.

2017-10-23 14:48 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan siklòn Irma ak Maria nan Zile Vyèj Ameriken yo gen jiska 18 desanm pou enskri ak FEMA.FEMA te apwouve demann gouvènman teritoryal la pou pwolonje dat limit yo epi pou mete menm dat limit la pou toulede dezas.Ofisye Kowòdinasyon Federal FEMA, William Vogel, deklare: “Nou konprann difikilte ki kontinye genyen pou kominike e pann kouran an fè ke li difisil pou sèten Abitan Zile Vyèj yo enskri opre FEMA, epi nou vle sèten tout moun te gen posibilite pou enskri.”

2017-10-23 12:43 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon twazyèm sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) fèk louvri jodi a nan St. Croix pou bay enfòmasyon epi ede sivivan siklòn Irma ak Maria.Tankou tout DRC yo ki nan Zile Vyèj, nouvo sant lan louvri soti 8è AM pou 5è PM toulejou jiskasske yo bay lòt enfòmasyon. Adrès li se: