Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2017-10-27 18:43 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon dezyèm Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. John pou ofri enfòmasyon ak èd bay sivivan siklòn Irma ak Maria.Adrès li se:Town & Country Building, 8-1 Estate Emmaus, Coral BayPemye sant redrèsman sou zile la te louvri jedi nan adrès sa a:

2017-10-26 20:10 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. John pou bay enfòmasyon epi ede sivivan yo apre pasaj siklòn Irma ak Maria.Tankou tout DRC yo ki nan Zile Vyèj, nouvo sant lan louvè soti 8è AM rive 5è PM toulejou jiskaske yo bay lòt enfòmasyon. Adrès li se: 

2017-10-26 19:19 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Si ou gen yon lojman kote plizyè fanmi kapab abite e ki bezwen reparasyon epi ou dakò pou lwe li bay sivivan siklòn ki elijib selon FEMA, alòs Pwogram Lokasyon ak Reparasyon pou Plizyè Fanmi (Multi-Family Lease and Repair Program, MLRP) gendwa enterese w.Pwogram FEMA sa a bay lajan pou inite lojman pou lokasyon revin abitab, epi anmenmtan li ede sivivan siklòn Irma ak Maria yo.

2017-10-25 12:13 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ekip Asistans pou Sivivan (Disaster Survivor Assistance, DSA) ki soti nan Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ap travay nan katye siklòn yo te domaje nan St. Croix, St. John ak St. Thomas pou ede sivivan yo enskri pou asistans epi pou idantifye ak jere bezwen ki ijan epi bezwen ki kòmanse parèt yo.

2017-10-23 17:54 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon Twazyèm Sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) louvri jodi a St. Thomas pou bay enfòmasyon epi ede sivivan yo apre pasaj siklòn Irma ak Maria.Tankou tout DRC yo ki nan Zile Vyèj, nouvo sant lan louvè soti 8è AM rive 5è PM toulejou jiskaske yo bay lòt enfòmasyon. Adrès li se:·Tutu Park Mall, 4605 Tutu Park Mall, Suite 233, Charlotte Amalie.

2017-10-23 14:48 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan siklòn Irma ak Maria nan Zile Vyèj Ameriken yo gen jiska 18 desanm pou enskri ak FEMA.FEMA te apwouve demann gouvènman teritoryal la pou pwolonje dat limit yo epi pou mete menm dat limit la pou toulede dezas.Ofisye Kowòdinasyon Federal FEMA, William Vogel, deklare: “Nou konprann difikilte ki kontinye genyen pou kominike e pann kouran an fè ke li difisil pou sèten Abitan Zile Vyèj yo enskri opre FEMA, epi nou vle sèten tout moun te gen posibilite pou enskri.”

2017-10-23 12:43 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Yon twazyèm sant Redrèsman apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) fèk louvri jodi a nan St. Croix pou bay enfòmasyon epi ede sivivan siklòn Irma ak Maria.Tankou tout DRC yo ki nan Zile Vyèj, nouvo sant lan louvri soti 8è AM pou 5è PM toulejou jiskasske yo bay lòt enfòmasyon. Adrès li se:

2017-10-21 19:13 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Travayè Zile Vyèj yo ki ta renmen poze kandidati yo pou djòb tanporè pou ede teritwa a retabli apre pasaj siklòn Irma ak Maria ta dwe enfòme konsènan chanjman nan orè adrès kote pou jwenn asistans pou ranpli aplikasyon ak pou depoze rezime yo.Rezidan yo ki ta renmen travay pou FEMA gendwa voye rezime yo pa imèl nan adrèsfema-workforce-caribbean@fema.dhs.gov oswa yo gendwa depoze rezime yo fas-a-fas nan adrès ki make anba la yo:

2017-10-21 15:40 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) vle anboche plizyè douzèn Abitan Zile Vyèj Ameriken kòm anplwaye tanporè pou patisipe nan retablisman sitiyasyon an apre pasaj siklòn Irma ak Maria. Djòb yo pral disponib nan St. Croix, St. John ak St. Thomas.

2017-10-20 20:32 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Abitan Zile Vyèj yo ap fè pwogrè apre devastasyon Siklòn Irma te pwovoke, epi 2 semèn sèlman apre sa, yon dezyèm tanpèt Kategori Category te kraze brize teritwa a. Nan semèn ki te pase apre Siklòn Maria te fini fè move travay Irma te kòmanse an, vin gen yon kokennchenn aktivite solidarite pou ede kominote zile yo ak sivivan yo retabli vi yo jan li te ye anvan.