Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2017-11-10 18:36 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Center) nan New Hotel Company Omar Brown Fire Station nan St. Thomas pral fèmen pou toujou a 5è PM samdi, epi yon nouvo sant redrèsman pral louvri lendi.Nouvo DRC an pral sitye nan Charlotte Amalie nan ansyen Scotiabank, 81 CC&DD Kronprindsens Gade.Tankou tout sant redrèsman yo ki sou tout zile yo, li pral louvri lendi pou samdi soti 8è AM rive 5è PM jiskaske yo fè yon lòt anons.

2017-11-09 19:38 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan siklòn yo ki resevwa asistans dezas federal p ap peye taks anplis, yo p ap pèdi avantaj Sekirite Sosyal ni avantaj andikape yo ni yo p ap dwe sibi okenn rediksyon nan avantaj yo pou lòt pwogram ki baze sou revni.

2017-11-09 13:09 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pou garanti tout Abitan Zile Vyèj yo gn menm aksè nan pwogram asistans yo, Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ap kowòdone avèk ajans federal, teritoryal ak lokal yo ansanm ak òganizasyon volontè yo pou idantifye bezwen sivivan yo epi konekte yo ak resous yo.

2017-11-08 12:32 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak Ajans Teritoryal Zile Vyèj pou Jesyon Ijans (Virgin Islands Territorial Emergency Management Agency, VITEMA) vle tout moun konnen gen magouyè ki gendwa prezan nan Zile Vyèj Ameriken yo, k ap sible sivivan siklòn Irma ak Mariak ap chèche jwenn asistans pou dezas.

2017-11-08 12:28 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen plizyè pwogram federal ki nouvo oswa ki pwolonje ki disponib pou ede Abitan Zile Vyèj yo retabli apre pasaj siklòn Irma ak Maria.Ajans FederalJesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ak patnè federal li yo ap kontinye sipòe efò gouvènman teritoryal Zile Vyèj Ameriken yo ap fè pou ede sivivan siklòn yo sou wout pou yo refè. Sivivan yo ta dwe konnen egiztans pwogram sa yo:

2017-11-06 19:39 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Tout nèf (9) Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) ki sou teritwa a ap rete fèmen lèdimanch koumanse dimanch 12 novanm sa a. Sant yo pral bay sivivan enfòmasyon ak èd aprè pasaj siklòn Irma ak Maria.DRC yo pral louvri lendi pou samdi soti 8è AM rive 5è PM jiskaske yo anonse lòt enfòmasyon.

2017-11-06 13:25 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Dat limit pou sivivan siklòn Zile Vyèj yo pou yo enskri ak Operasyon Twa Ble pou reparasyon tanporè twa gratis nan kay yo pwolonje jiska jedi 23 novanm.Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te apwouve demann gouvènman teritoryal la pou pwolonje dta limit la pou pèmèt moun ki te kite zile yo akòz kraze brize siklòn Irma ak Maria pou yo kapab pran avantaj pwogram la.

2017-11-04 16:31 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) yo ki gaye nan tout Zile Vyèj Ameriken yo te bat yon rekò: te gen plis pase 10,000 vizitè ki te vini pandan kèk semèn ki te pase apre premye sant lan te louvri nan dat 8 oktòb.

2017-11-03 12:38 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Èske ou t ap viv nan yon bato-kay ki te sibi domaj oswa siklòn te kraze pandan mwa septanm? Si ou nan sitiyasyon sa a, ou gendwa kalifye pou asistans dezas federal.Si ou te abite nan yon bato-kay kòm kay prensipal ou – kèglkeswa si li te pou ou oswa si ou t ap lwe li – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) gendwa ka ede w. Men se pou enskri opre FEMA rapid jan sa posib pou ou ka konnen si ou kalifye.

2017-11-02 12:21 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj — Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te bay plis pase $41 milyon dola finansman akselere pou kore aktivite gouvènman Zile Vyèj yo pou netwaye debri tanpèt la te pwovoke, retabli kouran epi pwoteje rezidan yo pandan ak apre siklòn Irma ak Maria yo.