Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2017-11-29 15:55 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Plizyè santèn chen, chat ansanm ak sivivan siklòn ki sou kat (4) pat ap jwenn yon nouvo kay ak rekonfò grasa yon inisyativ tèt ansanm patnè teritoryal, federal ak non-gouvènmantal yo. 

2017-11-28 14:36 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Zile Vyèj yo pati devan nan aktivite retablisman pou retabli apre pasaj siklòn Irma ak Maria, efò kolektif sa a pou satisfè bezen sivivan yo ap kontinye pi rèd. Ajans volontè, òganizasyon non-gouvènmantal ak biznis ap bay yon koudmen epi y ap distribye manje ak founiti esansyèl, y ap netwaye kay, retire debri, fè reparasyon epi y ap bay rekonfò pandan sivivan yo ap travay pou retabli lavi yo jan li te ye anvan.

2017-11-27 15:47 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sèten Abitan Zile Vyèj yo ki te sibi domaj akòz pasaj siklòn Irma oswa Maria gendwa resevwa yon lèt nan men Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ki deklare yo pa elijib pou resevwa asistans dezas.

2017-11-24 15:34 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn yo kapab resevwa konsèy gratis sou fason pou pwoteje kay yo kounye an epi pou fè yo pi solid kont lòt dezas ki gendwa rive pi devan nan evènman y ap òganize dimanch ki rele St. Croix Landmarks Society’s Starving Artists.

2017-11-24 12:40 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Abitan Zile Vyèj yo ap kòmanse wè la limyè. Pandan kouran ap tounen nan katye ki sou tout teritwa a, limyè nan lari ak nan sikilasyon ap retounen, avèk plis biznis ak kay tki gen limyè aprè lannwit tonbe.

2017-11-20 21:18 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) yo ki toupatou nan Zile Vyèj Ameriken yo pral fèmen jedi pou fèt Thanksgiving, epi yo pral re-louvri nòmalman vandredi.

2017-11-19 22:21 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Madanm lan ki nan Herbert Grigg Home for the Aged sanble li t ap ezite enpe pandan li t ap eseye nouvo chèz woulant li pou premye fwa. Li te pèdi pwòp chèz woulant li pandan Siklòn Maria, sivivan sa a pa t genyen mwayen pou li deplase ankò pandan plizyè semèn. Men kounye an li kapab dirije nouvo chèz la, tout dan li deyò.

2017-11-18 14:39 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Apre siklòn Irma ak Maria te fin fwape Zile Vyèj Ameriken yo nan mwa septanm, yo te depanse plis pase $11.2 milyon dola nan prè lajan federal ak teritoryal bay pwopriyetè kay ak lokatè ki kalifye pou asistans ak lojman tanporè epi pou lòt bezwen toujou.

2017-11-16 19:52 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Yo soti lwen, nan kote tankou Washington ak Kalifòni pou ede sivivan Zile Vyèj yo retabli apre pasaj Siklòn Irma ak Maria. Jenn gason ak jenn fi ki soti nan AmeriCorps ap patisipe nan aktivite difisil pou redrèsman aprè siklòn – debleye kay ki inonde, ranmase debri epi travay sou twa yo pou fè reparasyon ann ijans.

2017-11-10 20:36 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Zile Vyèj Ameriken yo gen yon eritaj ki rich, li gen mize, achiv, bibliyotèk, sit akeyolojik ak distri istorik sou tout teritwa li. Anpil nan resous kiltirèl ki gen anpil valè sa yo te sibi gwo domaj pandan siklòn Irma ak Maria – epi petèt pa gen anpil tan ki rete anvan pou fè reparasyon pou sove dokiman istorik ak objè atistik yo.