Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2017-12-19 19:22 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan tout sezon fèt yo ofisyèl federal ak teritoryal yo ta renmen raple tout rezidan yo pou yo okipe tèt yo epi pou pa pran risk. Abitan Zile Vyèj yo ki te pèdi kay, biznis oswa pwopriyete pèsonèl yo, gendwa gen difikilte pou jere enpak emosyonèl dezas la. Pou moun ak fanmi yo k ap eseye rekonstwi, peryòd fen dane an k ap pwoche gendwa penib anpil.

2017-12-19 14:40 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib bay sivivan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria, ki gen ladan teknik pou redwi domaj kay, biznis ak pwopriyete yo pral sibi sizoka ta gen lòt tanpèt pi devan.

2017-12-15 15:48 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib pou sivivan Zile Vyèj yo k ap ranmase debri epi rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria, avèk ladann tou teknik pou bese domaj kay, biznis ak pwopriyete yo ap sibi sizoka ta gen lòt tanpèt pi devan.

2017-12-14 12:31 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan dat limit 8 janvye pou enskri pou resevwa asistans dezas ap pwoche, nou ankouraje sivivan siklòn Irma ak Maria yo deplase pèsonèlman pou kapab asire enfòmasyon yo bay Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) kòrèk ak ajou.

2017-12-11 12:26 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Abitan Zile Vyèj yo ki te sibi domaj poutèt siklòn Irma ak Maria kounye an gen jiska 8 janvye 2018 pou enskri opre Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) an.

2017-12-09 14:41 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Poutèt aktivite an bese nan Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) ki nan Estasyon Ponpye nan Cotton Valley nan St. Croix, dènye jou a pou ale nan sant la se mèkredi 13 desanm.

2017-12-08 15:48 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Si ou gen yon kay, yon apatman oswa yon kondominyòm ki tou pare pou resevwa lokatè, Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) gendwa enterese lwe li pou sivivan siklòn Irma oswa Maria yo.

2017-12-07 16:56 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Aprè Siklòn Irma te devaste yon gwo pati nan St. Thomas ak St. John twa (3) mwa desa, St. Croix te tounen baz operasyon pou premye ekip entèvansyon yo, ki te demare misyon yo pou sove lavi ak pou pèmèt sivivan yo kenbe. Men aprè de (2) semèn, gwo van ak gwo lapli ki soti nan Siklòn Maria te fwape St. Croix fò, epi li te devaste plis enfrastrikti ak sèvis toujou. Siklòn Maria te vin kreye plis konplikasyon toujou pou antrave entèvansyon travayè ijans ak rezidan yo sou tout teritwa a. 

2017-12-01 12:53 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan Zile Vyèj yo k ap betwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo kapab resevwa konsèy gratis nan yon festival lokal y ap òganize St. Croix dimanch 3 desanm sa a, pou aprann kijan pou fè kay yo reziste pibyen kont dezas pi devan.

2017-11-30 14:30 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Grasa tout milyon dola lajan redrèsman ak rekonstriksyon k ap vide sou Abitan Zile Vyèj yo kay yo te domaje oswa detwi pandan siklòn yo, ofisyèl jesyon ijans teritoryal ak federal ap bay kèk bon konsèy: anboche bòs (kontraktyèl) ki lejitim pou fè travo reparasyon oswa rekonstriksyon yo.