Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2017-12-14 12:31 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan dat limit 8 janvye pou enskri pou resevwa asistans dezas ap pwoche, nou ankouraje sivivan siklòn Irma ak Maria yo deplase pèsonèlman pou kapab asire enfòmasyon yo bay Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) kòrèk ak ajou.

2017-12-11 12:26 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Abitan Zile Vyèj yo ki te sibi domaj poutèt siklòn Irma ak Maria kounye an gen jiska 8 janvye 2018 pou enskri opre Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) an.

2017-12-09 14:41 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Poutèt aktivite an bese nan Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) ki nan Estasyon Ponpye nan Cotton Valley nan St. Croix, dènye jou a pou ale nan sant la se mèkredi 13 desanm.

2017-12-08 15:48 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Si ou gen yon kay, yon apatman oswa yon kondominyòm ki tou pare pou resevwa lokatè, Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) gendwa enterese lwe li pou sivivan siklòn Irma oswa Maria yo.

2017-12-07 16:56 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Aprè Siklòn Irma te devaste yon gwo pati nan St. Thomas ak St. John twa (3) mwa desa, St. Croix te tounen baz operasyon pou premye ekip entèvansyon yo, ki te demare misyon yo pou sove lavi ak pou pèmèt sivivan yo kenbe. Men aprè de (2) semèn, gwo van ak gwo lapli ki soti nan Siklòn Maria te fwape St. Croix fò, epi li te devaste plis enfrastrikti ak sèvis toujou. Siklòn Maria te vin kreye plis konplikasyon toujou pou antrave entèvansyon travayè ijans ak rezidan yo sou tout teritwa a. 

2017-12-01 12:53 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sivivan Zile Vyèj yo k ap betwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo kapab resevwa konsèy gratis nan yon festival lokal y ap òganize St. Croix dimanch 3 desanm sa a, pou aprann kijan pou fè kay yo reziste pibyen kont dezas pi devan.

2017-11-30 14:30 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Grasa tout milyon dola lajan redrèsman ak rekonstriksyon k ap vide sou Abitan Zile Vyèj yo kay yo te domaje oswa detwi pandan siklòn yo, ofisyèl jesyon ijans teritoryal ak federal ap bay kèk bon konsèy: anboche bòs (kontraktyèl) ki lejitim pou fè travo reparasyon oswa rekonstriksyon yo.

2017-11-29 15:55 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Plizyè santèn chen, chat ansanm ak sivivan siklòn ki sou kat (4) pat ap jwenn yon nouvo kay ak rekonfò grasa yon inisyativ tèt ansanm patnè teritoryal, federal ak non-gouvènmantal yo. 

2017-11-28 14:36 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Zile Vyèj yo pati devan nan aktivite retablisman pou retabli apre pasaj siklòn Irma ak Maria, efò kolektif sa a pou satisfè bezen sivivan yo ap kontinye pi rèd. Ajans volontè, òganizasyon non-gouvènmantal ak biznis ap bay yon koudmen epi y ap distribye manje ak founiti esansyèl, y ap netwaye kay, retire debri, fè reparasyon epi y ap bay rekonfò pandan sivivan yo ap travay pou retabli lavi yo jan li te ye anvan.

2017-11-27 15:47 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sèten Abitan Zile Vyèj yo ki te sibi domaj akòz pasaj siklòn Irma oswa Maria gendwa resevwa yon lèt nan men Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ki deklare yo pa elijib pou resevwa asistans dezas.