Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2018-01-10 13:03 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – 13 janvye se dènye jou pou vizite Sant Redrèsman aprè Dezas  (Disaster Recovery Center, DRC) la ki chita nan Coral Bay nan Town & Country Building, nan St. John.Sis (6) DRC toupatou sou teritwa a pou asiste sivivan siklòn Irma ak Maria yo. DRC yo ofri sipò fas-a-fas bay moun ak biznis ki te sibi domaj akòz siklòn yo.

2018-01-10 13:00 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib pou sivivan nan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo, ikonpri Teknik pou redwi domaj yo nan bilding, biznis ak pwopryete yo sizoka ta genyen lòt tanpèt pi devan.

2018-01-10 13:00 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib pou sivivan nan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo, ikonpri Teknik pou redwi domaj yo nan bilding, biznis ak pwopryete yo sizoka ta genyen lòt tanpèt pi devan.

2018-01-10 13:00 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib pou sivivan nan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo, ikonpri Teknik pou redwi domaj yo nan bilding, biznis ak pwopryete yo sizoka ta genyen lòt tanpèt pi devan.

2018-01-08 12:45 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Poutèt siklòn Irma ak Maria te devaste teritwa a nan mwa septanm, asistans federal la te kontinye rive nan men sivivan ak kominote yo pou yo te ka repare, retabli ak rekonstri. Jiskaprezan gen plis pase $456 milyon dola finansman federal yo bay deja.

2018-01-03 14:39 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – N ap ankouraje sivivan ki viktim siklòn Irma ak Maria yo pou enskri anvan dat limit 8 janvye 2018 opre Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) pou yo ka jwenn asistans aprè dezas. Asistans FEMA an gendwa gen ladann prè lajan pou ede pwopriyetè kay yo peye pou lojman tanporè, reparasyon esansyèl nan kay ak tout gwo bezwen ki gen pou wè ak siklòn asirans lan pa garanti.

2018-01-02 16:21 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) yo ki toupatou nan Zile Vyèj Ameriken yo pral rekòmanse travay pandan orè biwo nòmal yo apatide 2 janvye 2018.DRC yo pral louvri lendi pou vandredi soti 8è a.m. jiska 5è p.m. ak samdi soti 9è a.m. jiska 2è p.m.

2017-12-26 20:45 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Zile Vyèj Ameriken yo gen yon eritaj kiltirèl ki rich ak mize, achiv, bibliyotèk, sit akeyolojik ak distri istorik nan tout teritwa a. Anpil nan resous kiltirèl ki gen anpil valè sa yo te sibi anpil domaj pandan siklòn Irma ak Maria – epi yo gendwa bezwen reparasyon ki ijan pou sove dokiman istorik ak èvda yo.Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) lan vle pou òganizasyon ki pa pou fè pwofi yo konnen gendwa gen èd pou ede yo refè ki disponib nan divès sous.

2017-12-21 20:12 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Poutèt gen yon bès nan aktivite nan Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) la ki nan Estate Bordeaux nan Bordeaux Farmers Market ki St. Thomas, dènye jou pou vizite adrès sa a se samdi 30 desanm.

2017-12-20 20:55 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) ki toupatou nan zile yo pral rete fèmen Jou Nowèl 25 desanm ak Nouvèl An 1ye janvye 2018.