Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2018-02-28 20:09 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj—Pandan Abitan Zile Vyèj yo ap fè reparasyon oswa rekonstwi kay yo ki te domaje akòz siklòn yo, FEMA ap ofri konsiltasyon ak dokiman gratis sou fason pou fè kay yo vin pi solid ak pou elimine danje yo.

2018-02-28 17:56 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj—Sant Redrèsman aprè Dezas yo fèmen kounye a, men Moun Zile Vyèj yo ki gen kesyon pou FEMA kapab jwenn repons: yo dwe senpman fè yon koutfil oswa konekte sou Entènèt.

2018-02-16 19:05 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Pwoteksyon Anviwònman (Environmental Protection Agency, EPA) an pral òganize yon kote pou jete fatra kay ki danjere pou rezidan St. Croix yo vandredi 16 ak samdi 17 fevriye k ap vini la a.Y ap òganize ranmasaj tout fatra yo nan Home Depot an ki Kingshill soti 8è a.m. rive 4è p.m. Si ou gen fatra kay ki danjere lakay ou, tankou lwil ki deja sèvi, penti, pwodwi pou netwaye ak disòlvan pou kay, televizyon ak konpitè, pa bliye triye atik sa yo epi plase yo nan kontenè. EPA pral jete yo kòmsadwa. 

2018-02-15 12:28 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Zile Vyèj Ameriken reyisi atenn yon etap desizif tou dousman pou aktivite redrèsman ak rekonstriksyon yo. Kòporasyon Enjenyè Lame Etazini (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) gen tan fini misyon li pou òganize kouran tanporèman pou etablisman kritik yo apre pasaj siklòn Irma ak Maria.

2018-02-07 13:52 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Fderal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te pwolonje dat limit pou vin ranmanse fatra ki sou wout leta nan St. Thomas, St. John ak St. Croix. Nouvo dat limit pou ranmasajla se 7 mas 2018.Kòporasyon Enjenyè Lame Etazini ap travay ak Depatman Travo Piblik Zile Vyèj yo pou retire fatra ki sou wout yo nan St. Thomas ak St. John. Se Depatman Travo Piblik ak Otorite Jesyon Fatra a k ap jere aktivite ranmasaj fatra a nan St. Croix.

2018-02-05 19:01 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Èske ou gen yon kesyon konsènan asistans aprè dezas? Èske ou ta renmen konnen ki kote Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers) yo ye?

2018-02-01 20:14 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Kat (4) mwa aprè dezas yo, sivivan siklòn Irma ak Maria kontinye gen bezwen ki gen pou wè ak dezas ki poko jwenn solisyon. Pou jwenn yon solisyon pou bezwen sa yo, manm òganizasyon lokal, asosyasyon karitativ ak kominotè ansanm ak patnè non-gouvènmantal yo ap mete tèt yo ansanm pou etabli Gwoup Redrèsman Alontèm (Long-Term Recovery Groups, LTRG) nan St. Croix, St. John ak nan St. Thomas.

2018-01-30 21:07 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Selon chanjman resan Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te fè nan politik li pou otorize asosyasyon prive ki pa pou fè pwofi (PNP) pou yo elijib pou asistans aprè dezas, dat limit pou antite sa yo kapab prezante yon Demann pou Asistans Piblik nan Zile Vyèj Ameriken pwolonje jiska 16 fevriye 2018.

2018-01-23 18:25 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – 27 janvye se dènye jou pou ale nan Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) la ki nan ansyen Scotia Bank nan Charlotte Amalie, St. Thomas.

2018-01-11 20:50 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) yo ki toupatou nan zile yo pral rete fèmen lendi 15 janvye pou Fèt Martin Luther King, Jr.