Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2018-02-15 12:28 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Zile Vyèj Ameriken reyisi atenn yon etap desizif tou dousman pou aktivite redrèsman ak rekonstriksyon yo. Kòporasyon Enjenyè Lame Etazini (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) gen tan fini misyon li pou òganize kouran tanporèman pou etablisman kritik yo apre pasaj siklòn Irma ak Maria.

2018-02-07 13:52 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Fderal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te pwolonje dat limit pou vin ranmanse fatra ki sou wout leta nan St. Thomas, St. John ak St. Croix. Nouvo dat limit pou ranmasajla se 7 mas 2018.Kòporasyon Enjenyè Lame Etazini ap travay ak Depatman Travo Piblik Zile Vyèj yo pou retire fatra ki sou wout yo nan St. Thomas ak St. John. Se Depatman Travo Piblik ak Otorite Jesyon Fatra a k ap jere aktivite ranmasaj fatra a nan St. Croix.

2018-02-05 19:01 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Èske ou gen yon kesyon konsènan asistans aprè dezas? Èske ou ta renmen konnen ki kote Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers) yo ye?

2018-02-01 20:14 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Kat (4) mwa aprè dezas yo, sivivan siklòn Irma ak Maria kontinye gen bezwen ki gen pou wè ak dezas ki poko jwenn solisyon. Pou jwenn yon solisyon pou bezwen sa yo, manm òganizasyon lokal, asosyasyon karitativ ak kominotè ansanm ak patnè non-gouvènmantal yo ap mete tèt yo ansanm pou etabli Gwoup Redrèsman Alontèm (Long-Term Recovery Groups, LTRG) nan St. Croix, St. John ak nan St. Thomas.

2018-01-30 21:07 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Selon chanjman resan Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te fè nan politik li pou otorize asosyasyon prive ki pa pou fè pwofi (PNP) pou yo elijib pou asistans aprè dezas, dat limit pou antite sa yo kapab prezante yon Demann pou Asistans Piblik nan Zile Vyèj Ameriken pwolonje jiska 16 fevriye 2018.

2018-01-23 18:25 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – 27 janvye se dènye jou pou ale nan Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) la ki nan ansyen Scotia Bank nan Charlotte Amalie, St. Thomas.

2018-01-11 20:50 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Sant Redrèsman aprè Dezas (Disaster Recovery Centers, DRC) yo ki toupatou nan zile yo pral rete fèmen lendi 15 janvye pou Fèt Martin Luther King, Jr.

2018-01-10 13:03 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – 13 janvye se dènye jou pou vizite Sant Redrèsman aprè Dezas  (Disaster Recovery Center, DRC) la ki chita nan Coral Bay nan Town & Country Building, nan St. John.Sis (6) DRC toupatou sou teritwa a pou asiste sivivan siklòn Irma ak Maria yo. DRC yo ofri sipò fas-a-fas bay moun ak biznis ki te sibi domaj akòz siklòn yo.

2018-01-10 13:00 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib pou sivivan nan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo, ikonpri Teknik pou redwi domaj yo nan bilding, biznis ak pwopryete yo sizoka ta genyen lòt tanpèt pi devan.

2018-01-10 13:00 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Gen konsèy gratis ki disponib pou sivivan nan Zile Vyèj yo k ap netwaye ak rekonstwi aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo, ikonpri Teknik pou redwi domaj yo nan bilding, biznis ak pwopryete yo sizoka ta genyen lòt tanpèt pi devan.