Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2018-03-21 18:26 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Abitan Zile Vyèj yo ap fè reparasyon ak rekonstwi kay yo siklòn te domaje, FEMA ap ofri konsiltasyon ak dokiman gratis sou fason pou fè kay yo pi solid ak pi sekirize.

2018-03-21 18:22 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwogram federal ki bay asistans pou preskripsyon ki ijan pou sivivan dezas ki pa gen asirans ap kontinye jiska 15 avril, poutèt teritwa a te fè demann la.Abitan Zile Vyèj yo ki pa gen pwoteksyon asirans pou preskripsyon epi ki te pèdi medikaman oswa rezèv atik medikal akòz pasaj Irma ak Maria gendwa elijib pou yo ranplase gratis pou yo pandan 30 jou sèten medikaman ak ekipman medikal yo te pèdi.

2018-03-21 18:07 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Konfwonte tanpèt se yon bagay lavi toulejou nan Twopik yo.Anvan Siklòn Irma ak Maria an septanm dènye, te gen Tanpèt Twopikal Otto an 2010, Tanpèt Twopikal  Jeanne an 2004, Siklòn Lenny an 1999, Siklòn Georges an 1998, Siklòn Bertha an 1996, Siklòn Marilyn an 1995 ak Siklòn Hugo an 1989.

2018-03-21 18:04 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te apwouve $182,213,326 prè lajan anplis pou peye pou yo te ka retabli kouran ak retire fatra nan Zile Vyèj Ameriken yo aprè pasaj siklòn Irma ak Maria yo.

2018-03-06 20:33 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan ke Abitan Zile Vyèj yo ap repare ak rekonstwi kay yo ki te sibi domaj aprè pasaj siklòn yo, FEMA ap ofri konsiltasyon gratis ak dokiman sou fason pou ranfòse kay yo epi redwi danje yo.Koumanse 7 mas, espesyalis FEMA yo ap prezan pou reponn kesyon yo epi y ap ofri oryantasyon sou bonjan metòd pou anpeche oswa redwi domaj dezas pi devan yo gendwa fè. Pifò enfòmasyon y oak dokiman gratis yo adapte pou travo pou fè oumenm oswa pou antreprenè travo jeneral yo.

2018-03-05 16:11 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Yo retire debri sou wout yo. Elektrisite ap fonksyone. Magazen yo ouvri. Elèv yo lekòl.

2018-03-02 19:10 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwogram federal ki bay asistans pou preskripsyon ki ijan pou sivivan dezas ki pa gen asirans ap kontinye jiska 14 mas, poutèt teritwa a te fè demann la.Abitan Zile Vyèj yo ki pa gen pwoteksyon asirans pou preskripsyon epi ki te pèdi medikaman oswa rezèv atik medikal akòz pasaj Irma ak Maria gendwa elijib pou yo ranplase gratis pou yo pandan 30 jou sèten medikaman ak ekipman medikal yo te pèdi.

2018-02-28 20:09 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj—Pandan Abitan Zile Vyèj yo ap fè reparasyon oswa rekonstwi kay yo ki te domaje akòz siklòn yo, FEMA ap ofri konsiltasyon ak dokiman gratis sou fason pou fè kay yo vin pi solid ak pou elimine danje yo.

2018-02-28 17:56 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj—Sant Redrèsman aprè Dezas yo fèmen kounye a, men Moun Zile Vyèj yo ki gen kesyon pou FEMA kapab jwenn repons: yo dwe senpman fè yon koutfil oswa konekte sou Entènèt.

2018-02-16 19:05 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Pwoteksyon Anviwònman (Environmental Protection Agency, EPA) an pral òganize yon kote pou jete fatra kay ki danjere pou rezidan St. Croix yo vandredi 16 ak samdi 17 fevriye k ap vini la a.Y ap òganize ranmasaj tout fatra yo nan Home Depot an ki Kingshill soti 8è a.m. rive 4è p.m. Si ou gen fatra kay ki danjere lakay ou, tankou lwil ki deja sèvi, penti, pwodwi pou netwaye ak disòlvan pou kay, televizyon ak konpitè, pa bliye triye atik sa yo epi plase yo nan kontenè. EPA pral jete yo kòmsadwa.