Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2018-07-18 16:58 - News Release

Zile Vyèj Etazini – Siklòn Irma ak Maria kite dèyè 580,000 mèt kib fatra nan Zile Vyèj Ameriken yo, yon kantite fatra ki ka ranpli 177 pisin Olenpik

2018-05-10 13:42 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwopriyetè kay yo ki gen yon lojman pou plizyè fanmi ki bezwen reparasyon epi ki dakò pou lwe lojman yo bay sivivan siklòn ki kalifye yo gen jiska 1ye jen pou enskri nan Pwogram Lokasyon bay Plizyè Fanmi ak Reparasyon FEMA (Multi-Family Lease and Repair Program, MLRP) an.Pwogram sa a bay lajan pou fè reparasyon pou inite lojman yo lwe yo vin abitab ankò, epi an menm tan pwogram lan ede sivivan siklòn Irma ak Maria yo.

2018-05-10 13:32 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl Zile Vyèj Ameriken (Department of Planning and Natural Resources) ansanm ak FEMA ap òganize yon reyinyon jou mèkredi 16 me pou entwodwi katriyèm edisyon Gid pou bati kay kipi solid, ki rele ann Anglè The Stronger Home Guide. Batisè, bòs mason ansanm ak lòt pwofesyonèl nan sektè konstriksyon, ansnam ak pwopriyetè kay epi piblik la alawonnbadè byenveni pou patisipe nan reyinyon an. Rankont la pral kòmanse a 5è:30 p.m.

2018-04-05 18:17 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj—Tras istwa long Zile Vyèj yo te prezève nan achitekti ak nan atizana.  Anpil nan bagay sa yo te domaje, pafwa yo te sibi gwo dega nan sèten ka, aprè pasaj siklòn Maria ak Irma. Men se pa tout bagay ki te pèdi. Anpil jans ap kolabore pou asire zile yo kapab retabli, jan sa posib, resous kiltirèl enpòtan sa yo.

2018-04-04 20:03 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Zile Vyèj Ameriken yo ap refè aprè pasaj siklòn Irma ak Maria, gen anpil opòtinite ki kreye pou rekontwi batiman yo selon metòd ki ba yo pi bon kapasite pou sipòte gwo van, inondasyon, tranbleman tè ansanm ak lòt dezas natirèl toujou. 

2018-04-04 19:53 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Kenz (15) palèt ekipman medikal dirab yo bay an donasyon – kabann lopital, chèz woulant, chèz nan douch, wakè, baton, ponp pou opresyon, machin CPAP ak monitè pou iveye tansyon – fenk rive St. Croix.Ajans volontè yo, Gwoup Redrèsman Alontèm nan Zile Vyèj Ameriken (USVI Long Term Recovery Groups) ansanm ak FEMA ap travay ansanm pou redistribye ekipman bay sivivan ki bezwen yo.

2018-03-26 12:34 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak patnè li yo te bay plis pase $1 milya dola bay fanmi ki rete nan menm kay, biznis, ajans teritoryal ak moun ki gen kontra asirans kont inondasyon pou ede yo refè aprè pasaj Irma ak Maria.Koumanse 19 mas, finansman an gen ladann:

2018-03-26 12:30 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Fedeal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ap kontinye anboche Abitan Zile Vyèj yo ki St. Croix ak St. Thomas pou yo travay sou aktivite redrèsman ekonomik aprè pasaj siklòn Irma ak Maria.Gen pozisyon ki louvr pou planifikatè kominotè, espesyalis pwoteksyon sit istorik, espesyalis anviwònman, yon espesyalis asirans kont inondasyon, yon asistan administratif ak yon enjenyè.Enfòmasyon konsènan pozisyon ki afiche yo liste sou wèbsayt Depatman Travay Zile Vyèj la.

2018-03-26 12:27 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak Ajans Teritoryal Zile Vyèj Jesyon Ijans (Virgin Islands Territorial Emergency Management Agency, VITEMA) raple sivivan siklòn yo ke magouyè yo gendwa ap fè magouy nan Zile Vyèj Ameriken yo, kote y ap sible sivivan siklòn Irma ak Maria yo.Men kèk konsèy pou pwoteje tèt ou oubyen yon moun ki pwòch ou, pou n pa viktim fwòd aprè yon dezas:

2018-03-21 18:37 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajan Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) deside pwolonje pandan 60 jou peryòd tan li pral garanti a 100 pousan depans ki kalifye yo pou ranmasaj fatra ak mezi pwoteksyon ijan Zile Vyèj Ameriken yo te fè akòz pasaj siklòn Maria ak Irma.Dat limit pou resevwa ranbousman federal a 100 pousan an pou travo Asistans Piblik ki kalifye kounye fikse pou 5 me pou Siklòn Irma ak 14 me pou Siklòn Maria.