Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2018-08-15 20:21 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Pandan nap rive nan peryòd aktif sezon ouragan an, dirijan federal ak  dirijan teritwa  repons pou ijans yo kontinye ap  montre fanmi yo kijan pou yo prepare pou sipòte tèt yo nan konsekans imedyat yon siklòn ki fè anpil dega. Anmenmtan,  ajans gouvènman yo ap kolabore anpil ak antrene  pou amelyore preparasyon yo pou satisfè bezwen sitwayen yo annijans.

2018-08-08 20:11 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Ijans ak katastwòf nenpòt lè, souvan san anpil avètisman. Sa vrè tou nan U.S Virgin Islands kote sitwayen yo, ak timoun yo tou, te afekte  avèk senk ouragan kategori de ane pase. Planifikasyon pou katastwòf, efò pou bay repons ak soulajman dwe konsidere bezwen inik timoun, ki reprezante apeprè yon ka popilasyon Etazini

2018-07-24 13:13 - News Release

Zil Vyèj Ameriken – Pandan rekonstriksyon apre siklòn Irma ak Maria yo ap kontinye, ofisyèl teritoryal ak federal yo ap souliyen enpòtans pare pou sezon siklòn 2018 la. Moun Zil Vyèj yo dwe pran dispozisyon imedya pou pare tèt yo ak pwòch yo. Fè twous, fè plan epi rete enfòme. 

2018-07-18 16:58 - News Release

Zile Vyèj Etazini – Siklòn Irma ak Maria kite dèyè 580,000 mèt kib fatra nan Zile Vyèj Ameriken yo, yon kantite fatra ki ka ranpli 177 pisin Olenpik

2018-05-10 13:42 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwopriyetè kay yo ki gen yon lojman pou plizyè fanmi ki bezwen reparasyon epi ki dakò pou lwe lojman yo bay sivivan siklòn ki kalifye yo gen jiska 1ye jen pou enskri nan Pwogram Lokasyon bay Plizyè Fanmi ak Reparasyon FEMA (Multi-Family Lease and Repair Program, MLRP) an.Pwogram sa a bay lajan pou fè reparasyon pou inite lojman yo lwe yo vin abitab ankò, epi an menm tan pwogram lan ede sivivan siklòn Irma ak Maria yo.

2018-05-10 13:32 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl Zile Vyèj Ameriken (Department of Planning and Natural Resources) ansanm ak FEMA ap òganize yon reyinyon jou mèkredi 16 me pou entwodwi katriyèm edisyon Gid pou bati kay kipi solid, ki rele ann Anglè The Stronger Home Guide. Batisè, bòs mason ansanm ak lòt pwofesyonèl nan sektè konstriksyon, ansnam ak pwopriyetè kay epi piblik la alawonnbadè byenveni pou patisipe nan reyinyon an. Rankont la pral kòmanse a 5è:30 p.m.

2018-04-05 18:17 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj—Tras istwa long Zile Vyèj yo te prezève nan achitekti ak nan atizana.  Anpil nan bagay sa yo te domaje, pafwa yo te sibi gwo dega nan sèten ka, aprè pasaj siklòn Maria ak Irma. Men se pa tout bagay ki te pèdi. Anpil jans ap kolabore pou asire zile yo kapab retabli, jan sa posib, resous kiltirèl enpòtan sa yo.

2018-04-04 20:03 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Zile Vyèj Ameriken yo ap refè aprè pasaj siklòn Irma ak Maria, gen anpil opòtinite ki kreye pou rekontwi batiman yo selon metòd ki ba yo pi bon kapasite pou sipòte gwo van, inondasyon, tranbleman tè ansanm ak lòt dezas natirèl toujou. 

2018-04-04 19:53 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Kenz (15) palèt ekipman medikal dirab yo bay an donasyon – kabann lopital, chèz woulant, chèz nan douch, wakè, baton, ponp pou opresyon, machin CPAP ak monitè pou iveye tansyon – fenk rive St. Croix.Ajans volontè yo, Gwoup Redrèsman Alontèm nan Zile Vyèj Ameriken (USVI Long Term Recovery Groups) ansanm ak FEMA ap travay ansanm pou redistribye ekipman bay sivivan ki bezwen yo.

2018-03-26 12:34 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak patnè li yo te bay plis pase $1 milya dola bay fanmi ki rete nan menm kay, biznis, ajans teritoryal ak moun ki gen kontra asirans kont inondasyon pou ede yo refè aprè pasaj Irma ak Maria.Koumanse 19 mas, finansman an gen ladann: