Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2019-02-06 15:35 - News Release

                                                                         Sent KWA, Zile Vyèj – Ap genyen yon seminè Madi, 26 Fevriye, 2019, de8:00 a.m. pou rive 3:30 p.m. pou pakab fòme pwpriyetè anrepriz lokal yo sou trape kontra avèk Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA).Sijè yo enkli:

2019-02-05 15:43 - News Release

Sent KWA, Zile Vyèj – FEMA, an akò ak teritwa Zile Vyèj Ameriken, pwolonje pwogram Alimantasyon Esansyèl Tanporè ak Ebèjman (STEP) la. Ansyen delè pou pwogram sa te 31 Janvye, 2019.  Nouvo pwolongasyon ki apwouve a kontinye pwogram sa jis rive 31 Mas, 2019. Moun ki deja anrejistre nan pwogram nan elijib pou pwolongasyon sa.

2018-10-26 20:27 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj yo – Apre dega siklòn Irma ak Maria, FEMA ap anboche anplwaye lokal pou ede ak efò kontinyèl k ap fèt pou retablisman teritwa a apre dezas la. Se pratik FEMA pou anboche kèk nan mendèv li nan kominote lokal la; moun yo anboche nan nivo lokal yo pote konesans kiltirèl ak jeyografik rejyon an epi souvan gen yon sans misyon pandan y ap travay ak ajans la.

2018-09-28 12:24 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – FEMA vle pou sivivan ki kalifye yo resevwa tout asistans yo bay la. Abitan Virgin Islands yo ka resevwa yon koutfil kòm yon rapèl ki endike sivivan ki te afekte nan Ouragan Irma ak Maria gen jiska 12 mwa apati dat enskripsyon an pou yo prezante dokiman aranjman, esklizyon, oswa yon lèt refi, sitou si te gen yon dèle 30 jou oswa plis dèle.

2018-08-15 20:21 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Pandan nap rive nan peryòd aktif sezon ouragan an, dirijan federal ak  dirijan teritwa  repons pou ijans yo kontinye ap  montre fanmi yo kijan pou yo prepare pou sipòte tèt yo nan konsekans imedyat yon siklòn ki fè anpil dega. Anmenmtan,  ajans gouvènman yo ap kolabore anpil ak antrene  pou amelyore preparasyon yo pou satisfè bezwen sitwayen yo annijans.

2018-08-08 20:11 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Ijans ak katastwòf nenpòt lè, souvan san anpil avètisman. Sa vrè tou nan U.S Virgin Islands kote sitwayen yo, ak timoun yo tou, te afekte  avèk senk ouragan kategori de ane pase. Planifikasyon pou katastwòf, efò pou bay repons ak soulajman dwe konsidere bezwen inik timoun, ki reprezante apeprè yon ka popilasyon Etazini

2018-07-24 13:13 - News Release

Zil Vyèj Ameriken – Pandan rekonstriksyon apre siklòn Irma ak Maria yo ap kontinye, ofisyèl teritoryal ak federal yo ap souliyen enpòtans pare pou sezon siklòn 2018 la. Moun Zil Vyèj yo dwe pran dispozisyon imedya pou pare tèt yo ak pwòch yo. Fè twous, fè plan epi rete enfòme. 

2018-07-18 16:58 - News Release

Zile Vyèj Etazini – Siklòn Irma ak Maria kite dèyè 580,000 mèt kib fatra nan Zile Vyèj Ameriken yo, yon kantite fatra ki ka ranpli 177 pisin Olenpik

2018-05-10 13:42 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwopriyetè kay yo ki gen yon lojman pou plizyè fanmi ki bezwen reparasyon epi ki dakò pou lwe lojman yo bay sivivan siklòn ki kalifye yo gen jiska 1ye jen pou enskri nan Pwogram Lokasyon bay Plizyè Fanmi ak Reparasyon FEMA (Multi-Family Lease and Repair Program, MLRP) an.Pwogram sa a bay lajan pou fè reparasyon pou inite lojman yo lwe yo vin abitab ankò, epi an menm tan pwogram lan ede sivivan siklòn Irma ak Maria yo.

2018-05-10 13:32 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj – Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl Zile Vyèj Ameriken (Department of Planning and Natural Resources) ansanm ak FEMA ap òganize yon reyinyon jou mèkredi 16 me pou entwodwi katriyèm edisyon Gid pou bati kay kipi solid, ki rele ann Anglè The Stronger Home Guide. Batisè, bòs mason ansanm ak lòt pwofesyonèl nan sektè konstriksyon, ansnam ak pwopriyetè kay epi piblik la alawonnbadè byenveni pou patisipe nan reyinyon an. Rankont la pral kòmanse a 5è:30 p.m.