Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2019-11-27 15:41 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands Ameriken – Biwo Gouvènè a, Ajans Teritoryal pou Jesyon Ijans V.I. a (VITEMA) ansanm avèk Ajans Federal pou Jesyon Ijans la (FEMA) te dirije yon Atelye Sou Preparasyon avèk Rezistans pou Moun Andikape ak Kominote pou Aksè ak Bezwen Fonksyonèl nan Christiansted.  

2019-07-18 13:55 - News Release

Sent CROIX, Virgin Islands, Etazini – Ijans ak Dezas yo kapab rive nenpòt kilè, anpil fwa yo rive san avètisman. Jefò plan dezas ak preparasyon ijans yo dwe gen timoun yo ladan li; edike yo epi rann yo plis efikas tankou amelyore abilite yo pou rekipere byen rapid sòti nan nenpòt kalite dezas. Li itil pou:

2019-07-18 13:40 - News Release

ZILE VYÈJ AMERIKEN – Lè yon siklòn ap apwoche, moun aje yo ka bezwen èd fanmi oswa zanmi yo pou yo ka byen prepare. Baryè nan preparasyon kapab fizik, emosyonèl, oswa finansye.  Li t ap pi bon si yo gen yon kote pou jwenn abri ak moun yo konnen pou garanti y ap an sekirite.

2019-02-06 15:35 - News Release

                                                                         Sent KWA, Zile Vyèj – Ap genyen yon seminè Madi, 26 Fevriye, 2019, de8:00 a.m. pou rive 3:30 p.m. pou pakab fòme pwpriyetè anrepriz lokal yo sou trape kontra avèk Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA).Sijè yo enkli:

2019-02-05 15:43 - News Release

Sent KWA, Zile Vyèj – FEMA, an akò ak teritwa Zile Vyèj Ameriken, pwolonje pwogram Alimantasyon Esansyèl Tanporè ak Ebèjman (STEP) la. Ansyen delè pou pwogram sa te 31 Janvye, 2019.  Nouvo pwolongasyon ki apwouve a kontinye pwogram sa jis rive 31 Mas, 2019. Moun ki deja anrejistre nan pwogram nan elijib pou pwolongasyon sa.

2018-10-26 20:27 - News Release

ST. CROIX, Zile Vyèj yo – Apre dega siklòn Irma ak Maria, FEMA ap anboche anplwaye lokal pou ede ak efò kontinyèl k ap fèt pou retablisman teritwa a apre dezas la. Se pratik FEMA pou anboche kèk nan mendèv li nan kominote lokal la; moun yo anboche nan nivo lokal yo pote konesans kiltirèl ak jeyografik rejyon an epi souvan gen yon sans misyon pandan y ap travay ak ajans la.

2018-09-28 12:24 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – FEMA vle pou sivivan ki kalifye yo resevwa tout asistans yo bay la. Abitan Virgin Islands yo ka resevwa yon koutfil kòm yon rapèl ki endike sivivan ki te afekte nan Ouragan Irma ak Maria gen jiska 12 mwa apati dat enskripsyon an pou yo prezante dokiman aranjman, esklizyon, oswa yon lèt refi, sitou si te gen yon dèle 30 jou oswa plis dèle.

2018-08-15 20:21 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Pandan nap rive nan peryòd aktif sezon ouragan an, dirijan federal ak  dirijan teritwa  repons pou ijans yo kontinye ap  montre fanmi yo kijan pou yo prepare pou sipòte tèt yo nan konsekans imedyat yon siklòn ki fè anpil dega. Anmenmtan,  ajans gouvènman yo ap kolabore anpil ak antrene  pou amelyore preparasyon yo pou satisfè bezwen sitwayen yo annijans.

2018-08-08 20:11 - News Release

ST. CROIX, Virgin Islands – Ijans ak katastwòf nenpòt lè, souvan san anpil avètisman. Sa vrè tou nan U.S Virgin Islands kote sitwayen yo, ak timoun yo tou, te afekte  avèk senk ouragan kategori de ane pase. Planifikasyon pou katastwòf, efò pou bay repons ak soulajman dwe konsidere bezwen inik timoun, ki reprezante apeprè yon ka popilasyon Etazini

2018-07-24 13:13 - News Release

Zil Vyèj Ameriken – Pandan rekonstriksyon apre siklòn Irma ak Maria yo ap kontinye, ofisyèl teritoryal ak federal yo ap souliyen enpòtans pare pou sezon siklòn 2018 la. Moun Zil Vyèj yo dwe pran dispozisyon imedya pou pare tèt yo ak pwòch yo. Fè twous, fè plan epi rete enfòme.