alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Nouvèl & Laprès: Dezas 3428

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

1

Biwo Planifikasyon Anviwònman ak Prezèvasyon Istorik nan FEMA (FEMA Office of Environmental Planning and Historic Preservation) fasilite revizyon konfòmite presi ak rapid pou aktivite nan kad pandemi coronavirus (COVID-19) la yo, ikonpri Seksyon 106 Lwa Prezèvasyon Istorik Nasyonal (National) (Seksyon 106) la. Aktivite sa a egzije ajans federal yo pou yo konsidere efè operasyon yo fè yo, lisans, oswa asistans yo bay sou pwopriyete istorik yo e pou yo founi Konsèy Konsiltatif sou Prezèvasyon Istorik la yon chans rezonab pou yo fè kòmantè sou yo.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.