Main Content

Kòman ou Ka Ede

Icon - A heart shape and people raising their hands to volunteer

Angle | Español

Jwenn meyè fason pou fè don, fè volontarya oubyen bay materyèl esansyèl pou konbat pandemi COVID-19 la.

Kòman ou ka Ede - Fè Don

 • MEYÈ chwa w ka fè, se don lajan kach bay òganizasyon charitab ou pi pito a.
 • Ou kapab jwenn òganizasyon charitab ki apwouve pou bay sipò nan entèvansyon parapò ak COVID-19 nan NVOAD.org.
 • Pa kokekte ni pran don jiskaske ou sèten detèminasyon fin fèt ke li nesesè, ki moun ki pral aksepte li ak kijan li pral rive.
 • Si w gen materyèl oswa ekipman medikal pou bay kòm don, tanpri ba nou detay sou sa w ap ofri yo.

Kòman ou ka Ede - Fè Volontarya

 • Pwofesyonèl swen sante ki gen lisans ki vle fè volontarya yo kapab jwenn enfòmasyon sou elijiblite, gade nivo kalifikasyon dapre konpetans klinik epi anrejistre nanSistèm Ijans pou Anrejistreman Davans pou Pwofesyonèl Swen Sante Volontè yo (Emergency System for Advance Registration of Volunteer Health Professionals) nan eta yo. 
 • Pou yo ofri sèvis yo, volontè medikal kalifye yo kapab anrejistre avèk yon manm VOAD nasyonal nan NVOAD.org. Tanpri pa kòmanse fonksyònman san w pa kontakte NVOAD anpremye. Yo pral kontakte w dèke yo rive koresponn resous yo avèk bezwen yo poko adrese yo.
 • Gen plizyè fason volontè Kò Rezèv Medikal (Medical Reserve Corps, MRC) yo kapab ede kominote yo (sant dapèl, klinik sèvis dèyè volan ak plis ankò). Kontakte yon inite MRC nan zòn ou an pou w chèche konnen kijan ou kapab ede.
 • Yo bezwen materyèl sangen adekwa pou trete pasyan nan lopital yo, men yo anile plizyè kolèk san tou. Pwosesis don san an san danje, e sant pou don san yo genyen pi meyè estanda pou sekirite ak kontwòl enfeksyon. Pou w jwenn ki kote ou kapab fè don san, ale sou aabb.org.

Kòman ou ka Ede - Sektè Prive

 • Pou w vann gouvènman federal la materyèl oswa ekipman medikal tanpri ale sou Demann pou Enfòmasyon (Request for information, RFI) Ajans Lojistik Defans (Defense Logistics Agency, DLA) la atravè lyen sam.gov. 
  • Efektif kounye a, yo anile nimewo Solisitasyon FEMA 70FA2020R00000011 lan akoz yon transfè Ant Ajans pou responsablite misyon an de FEMA a Ajans Lojistik Defans (DLA) lan. Moun ki t ap fè òf yo ki te soumèt pwopozisyon yo, deklarasyon kapasite yo, ak/oswa nenpòt repons pou solisitasyon sa a ke yo pa t ko kontakte, p ap resevwa notifikasyon ni plis korespondans/kominikasyon.
 • Si ou genyen materyèl oswa ekipman medikal pou bay an don, tanpri bannou detay yo sou sa w ap ofri a yo.
 • Si swa oumenm oswa yon moun ou konnen reprezante yon lopital oswa yon pwofesyonèl swen sante ki bezwen materyèl medikal, tanpri kontakte depatman sante piblik leta, lokal, tribi oswa teritoryal ak/oswa ajans jesyon ijans ou a.
 • Si w enterese pou w fè biznis ak FEMA epi pou w pote sipò nan entèvansyon parapò ak COVID- 19 la  tanpri soumèt kesyon w yo bay Depatman Sekirite Nasyonal (DHS) nan Ekip Entèvansyon Inovatif pou Inisyativ Pasasyon Mache (Procurement Action Innovative Response Team, PAIR) laDHSIndustryLiaison@hq.dhs.gov.
 • Si w ta renmen rankontre ak yon ajans federal osijè yon vaksen, aparèy dyagnostik, terapetik oswa lòt aparèy medikal ke w ap devlope pou SARS-CoV-2 oubyen COVID-19, tanpri ale sou medicalcountermeasures.gov.
 • Pou tout lòt pwoblèm ki gen rapò avèk sektè prive a, tanpri voye yon imèl nan nbeoc@max.gov oubyen ale sou paj Sant Operasyon Ijans Nasyonal pou Kòmès nou an.
Last Updated: 
06/05/2020 - 11:16