Main Content

Blog

Author: G. Keith Bryant, Administratè Ensandi nan peyi Etazini
Nou tout n ap adapte nou a nouvo orè ak nouvo woutin ki vin etabli yo akoz pandemi kowonaviris (COVID-19) la. Yon bagay anpil nan nou genyen an komen sèke n ap pase plis tan lakay nou e sa fè l pi enpòtan toujou pou nou prepare ak pwoteje kay nou. Etan klima gwo chalè ak klima sèk sezon ete yo ap pwoche, risk pou ensandi yo ap ogmante.  Pandan n ap pratike distans sosyal, FEMA ankouraje w pou asire kay ou ak fanmi w prepare pou ensandi.Administrasyon Ensandi nan peyi Etazini (United States Fire Administration) ankouraje fason senp pou anpeche dife afekte kay ou ak kominote w, avèk tou:...
Posted On: May 14, 2020
Author: Carlos J. Castillo, Administratè Enterimè Adjwen pou Rezilyans
Pandan wap kontinye pran prekosyon pou kenbe ni tèt ou ni fanmi w an sekirite kont pandemi maladi coronavirus 2019 (COVID-19) la, li enpòtan pou w kontinye prepare pou lòt katastwòf yo. Sezon siklòn nan kòmanse ap 1ye jen, e moman pou prepare a se kounye a. FEMA ap kontinye kowòdone avèk otorite leta, lokal, tribi, ak teritoryal yo, ansanm ak sektè prive a, pou pataje direktiv fonksyònman e pou ankouraje planifikasyon pou siklòn ki konfòm ak direktiv sante piblik yo. Byenke plizyè zouti pou preparasyon ki disponib pou ou yo sanblab, sèten aksyon ka sanble yo diferan pandan COVID-19 ap...
Posted On: May 12, 2020