Main Content

Asistans Dezas Pèsonalize

Asistans pou Katastwòf FEMA a ka ede w jwenn rekiperasyon apre yon gwo katastwòf. Si ou pare pou aplike kounye a pou asistans pou katastwòf oswa si ou ta renmen jwenn plis enfòmasyon sou kalite asistans ki disponib, tanpri ale sou disasterassistance.gov.  Gen yon delè limite pou aplike pou asistans lan, kidonk pa tann pou aplike.  Ou pa sèten si ou nan yon zòn yo deklare pou asistans pou katastwòf? Vizite disasterassistance.gov epi antre adrès ou pou konnen si yo deklare zòn ou an pou Asistans Pèsonalize.

1. Mwen bezwen asistans imedya.

Patnè asistans pou katastwòf nou yo ka bay èd ak bezwen imedya FEMA pa otorize bay.

 • Asistans Medikal ann Ijans:  Tanpri rele 9-1-1.
 • Abri pou Ijans: Vizite Lakwa Wouj Ameriken pou jwenn opsyon lokalizasyon pa kòd postal la, oswa  Lame Sovè, oswa voye tèks mesaj SHELTER (ABRI) ak kòd postal ou (pa egzanp, "SHELTER 01234") nan 4FEMA (43362).  Pou panyòl, voye REFUGIO ak kòd postal ou. (W ap peye tarif pou mesaj ak data yo.)  Ou ka telechaje tou FEMA mobil App pou jwenn abri ouvè.
 • Bezwen imedya Kontakte ajans jesyon ijans lokal pa w la pou èd oswa rekòmandasyon pou w jwenn asistans nan men patnè moun fè konfyans lè gen katastwòf k ap sèvi zòn ou an.  Liy asistans FEMA (1-800-621-3362 / TTY (800) 462-7585) ka bay lòt referans ankò.

Nou ofri tou sipò pou moun ki gen andikap, oswa aksè ak bezwen fonksyonèl.

2. Mwen bezwen èd nan men FEMA.

 • Kay/Rezidans Primè:  Nou bay asistans pou moun ak fanmi ki te pèdi kay yo akòz yon katastwòf pwezidan an te fè konnen nan nouvèl.  Si ou se yon lokatè oswa pwopriyetè kay ou ka kalifye pou asistans.  Daprè lalwa, asistans FEMA pa kapab repete ak asistans ou resevwa nan konpayi asirans yo, men ou ka resevwa asistans pou atik asirans lan pa kouvri.  Si kay ou te afekte pa yon gwo dezas, nou rekòmande w pou ou aplike pou asistans.
 • Biznis:  Nou pa ofri asistans pou ti biznis ki afekte pa yon katastwòf ke prezidan an deklare.  Sepandan, nou gen patenarya ak Administrasyon Ti Biznis (SBA), ki ofri prè enterè ki ba pou domaj biznis.  Aprann plis bagay sou lpwosesis aplikasyon pou prè biznis.
 • Lekòl Segondè:  Nou pa ofri asistans pou kay segondè ou. Direktiv federal sèlman pèmèt nou bay asistans lojman lè se yon katastwòf prezidan an deklare ki afekte rezidans prensipal ou an.
 • Lòt Bezwen Asistans:  Nou ofri asistans pou katastwòf pou kèk nan lòt depans pou katastwòf ou yo ki gen ladan yo, asistans medikal ak dantè, swen pou timoun, fineray ak antèman, atik esansyèl nan kay, demenajman, machin ak kèk atik netwayaj.

3. Mwen te aplike pou asistans, ki pwochen etap la?

Aplikasyon pou Administrasyon Ti Biznis
Kèk aplikasyon pou asistans pou katastwòf egzije pou w soumèt yon aplikasyon SBA tou anvan nou ka detèmine si w kalifye pou asistans.  Aprann plis bagay sou kay ak pwopriyete aplikasyon pou prè lè gen dezas.

Enspeksyon Kay
Si domaj ou rapòte yo egzije yon enspeksyon FEMA sou plas FEMA ap kontakte w nan 10 jou ki vini apre ou soumèt aplikasyon an pou pran yon randevou pou yon enspektè pase vizite w. Nan ka yon katastwofik dezas yon enspektè ka pran plis tan pou vizite w.  Si domaj ou yo asire, ou bezwen soumèt règleman asirans ou yo oswa refi yo anvan FEMA pwograme yon enspeksyon kay.

Apre Enspeksyon an
Si ou kalifye pou yon sibvansyon, FEMA ap ba ou:

 • Yon chèk pa lapòs, oswa yon depo dirèk sou kont kouran oswa kont epay ou, ak
 • Yon lèt ki dekri fason ou dwe itilize lajan an.

Si ou pa kalifye pou yon sibvansyon, FEMA ap ba ou:

 • Yon lèt ki eksplike poukisa ou pa kalifye, epi
 • Yon opòtinite pou fè apèl kont desizyon an.

4. Mwen gen plis kesyon.

Swiv lyen ki nan paj sa a oswa gade seksyon ki anba yo pou plis enfòmasyon. Ou ka vizite nou tou sou Bibliyotèk Kesyon Moun Poze Souvan.

Last Updated: 
07/30/2019 - 14:05