Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Yon mwa apre Prezidan Joe Biden te siyen yon deklarasyon federal sou katastwòf pou Massachusetts pou gwo tanpèt ak inondasyon ki te fèt Sept. 11-13, 2023, nan konte Bristol ak Worcester, FEMA te bay 779 kay $4,863,642 kòm asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper
Pou soutni rezidan Massachusetts yo ki te aplike pou asistans nan ka katastwòf la pou tanpèt ak inondasyon ki te fèt sòti 11 pou rive 13 septanm 2023 a, espesyalis FEMA yo ap fè swivi avèk yon pòsyon nan aplikan yo pa telefòn.
illustration of page of paper
ZILE VYÈJ OZETAZINI - Sezon siklòn yo kòmanse, e li enpòtan pou rezidan yo prepare tèt yo ak kay yo pou tanpèt ki ta ka frape Karayib la. Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA, akwonim an Angle) prevwa yon sezon siklòn nan Atlantik ki pi wo pase nòmal ane sa a, ak potansyèl pou 17-25 tanpèt nonmen, li esansyèl pou prepare, rete enfòme ak vijilan pou danje ki ta ka deranje lavi moun, fanmi ak biznis.
illustration of page of paper
Rezidan Massachusetts yo ki te aplike pou asistans FEMA pou tanpèt ak inondasyon ki te fèt 11-13 septanm 2023 a, pral resevwa yon lèt desizyon anliy oswa atravè lapòs (oswa toude, selon demann ou).
illustration of page of paper
ZILE VYÈJ AMERIKEN YO – Soti 20 me rive 24 me, Gouvènman Zile Vyèj yo ak patnè federal yo te patisipe nan yon seri atelye repons ak rekiperasyon ansanm ak yon egzèsis repons preparasyon pou siklòn pou ranfòse efò preparasyon anvan sezon siklòn nan Atlantik la.
illustration of page of paper
FEMA pran angajman pou li founi sèvis ki aksesib epi asistans pou tout moun. Nou ofri plizyè fason pou enskri pou asistans nan ka katastwòf la, sa ki garanti tout moun ki te afekte pa gwo tanpèt ak inondasyon ki te fèt nan konte Bristol ak Worcester yo nan dat 11 pou rive 13 septanm 2023 a gen yon aksè ki ekitab nan pwogram ak sèvis yo.
illustration of page of paper
Zile Vyèj Ameriken yo –- Kounye a se moman pou oumenm ak fanmi w pou w pare pou sezon siklòn nan Atlantik la. Semèn Preparasyon Nasyonal Siklòn lan se yon opòtinite pafè pou evalye risk ou genyen nan tanpèt, mete ajou plan kominikasyon ijans fanmi ou, ranpli pwovizyon ijans ou yo, epi revize dokiman pèsonèl ak finansye ou yo.
illustration of page of paper
Sen Kwa, Zile Vyèj Ameriken yo – Yon angajman $384.8 milyon pou demoli ak ranplase twa lekòl primè nan Sen Kwa, youn nan Sen Toma epi repare yon depo pwovizyon pou kafeterya lekòl nan Sen Toma make etap final yo nan kolaborasyon FEMA ak Teritwa a pou rebati enfrastrikti lekòl atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017 la.
illustration of page of paper
si machin ou te domaje nan kad gwo tanpèt ak inondasyon ki te rive 17-19 Desanm 2023 ak 9-13 Janvye 2024 yo, asirans oto ak Us Small Business Administration (SBA) se resous prensipal ki disponib pou ede ak reparasyon ou yo. Si ou pa kapab resevwa èd atravè asirans oswa SBA, ou gendwa kalifye pou asistans atravè pwogram Other Needs Assistance (ONA) FEMA yo.
illustration of page of paper
Sis (6) mwa apre Siklòn Idalia te frape Florida Big Bend kòm yon gwo siklòn Kategori 3, FEMA ak patnè federal li yo te bay plis pase 820 milyon dola pou ede ak rekiperasyon dezas.
illustration of page of paper