Press Releases

Plis pase $6.97 milya nan sipò federal destine a Floridyen yo pou ede fanmi yo, kominote yo, ak eta Florid la retabli apre siklòn Ian.
illustration of page of paper
Dènyèman, yon sivivan te rapòte ke li te resevwa yon tèks ke "yo te dekese yon chèk gouvènman federal pou yon montan $2800". Tèks la te bay sivivan an enstriksyon pou l vizite yon lyen epi bay enfòmasyon pèsonèl pou FEMA verifye. Sa a se yon anak. Yo ka eseye anake w pa telefòn, pa lapòs oswa imèl, tèks oswa an pèsòn. FEMA pa bay okenn asistans finansye pou yon montan $2,800.00. Si w te aplike pou asistans pou katastwòf, FEMA ap fè w konnen desizyon li pran. Ajans lan ka kontakte w tou si li bezwen plis enfòmasyon pou trete aplikasyon w lan. Sa a ka vini nan fòm yon lèt. Nan kèk ka, ou ka resevwa yon apèl telefonik. Revize lèt FEMA ou yo ak anpil atansyon.
illustration of page of paper
Kay. Lekòl. Plaj. Estasyon ponpye. Meri. Sistèm dlo ak egou. Pak, estasyon tren. Marinas. Lopital. Sant lwazi. Sant gadri. Waf yo. Pilye yo. Bilding sekirite piblik. Biwo lapòs.
illustration of page of paper
FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone pou preparasyon pou katastwòf epi ki fè yon enpak pozitif pou detèminasyon kominote yo pou yo rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo.
illustration of page of paper
Nan Konte Lee, yon lokatè te aplike nan FEMA apre siklòn Ian, li te rapòte ke kay li ak pwopriyete pèsonèl li te andomaje nan inondasyon an. Li te rapòte tou yon bezwen, aprè dezas la, pou depans medikal ke li pa t gen asirans pou yo.
illustration of page of paper
Plis pase 379,000 fwaye ap resevwa èd nan men FEMA pandan y ap retable apre siklòn Ian. Asistans lan vini sou plizyè fòm.
illustration of page of paper
Aplikan pou asistans FEMA apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole ta dwe asire ke FEMA gen enfòmasyon kontak aktyèl yo. FEMA ka bezwen kontakte aplikan yo pou plis enfòmasyon oswa pou fè aranjman pou yon enspeksyon kay pou verifye domaj.
illustration of page of paper
Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia ki gen pèt oswa domaj nan pwopriyete Siklòn Nicole te koze, gen sèlman yon semèn ki rete pou aplike pou asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper
FEMA apwouve 7,644 kay ki gen kontra asirans gwoup pou twazan nan kad asistans federal pou katastwòf apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole.
illustration of page of paper
Pa tann pou w aplike pou asistans federal pou katastwòf. Dat limit la se de semèn ale.
illustration of page of paper