Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken (U.S. Virgin Islands) - Yon angajman $928.7 milyon dola pou demoli epi ranplase Lopital Roy Lester Schneider a nan St. Thomas make yon etap enpòtan nan kolaborasyon FEMA avèk teritwa a pou rekonstui enfrastrikti swen sante atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017.
illustration of page of paper
Administratè FEMA Deanne Criswell te anonse jodi a ke Prezidan Joseph R. Biden, Jr. te mete plis asistans pou katastwòf disponib pou Zile Vyèj Ameriken yo lè li otorize yon ogmantasyon nan nivo finansman federal pou depans ke siklòn Irma ak Maria te koze nan mwa septanm 2017.
illustration of page of paper
Akòz anplasman li ki inik lan epi kot li yo ki vas, siklòn souvan touche Eta Florida a. Kòm rezistans kòmanse depi lakay, FEMA ankouraje pwopriyetè kay yo nan Florida pou yo pran mezi alèjman depi kounya pou prepare w ak fanmi w kont katastwòf potansyèl yo.
illustration of page of paper
FEMA apwouve yon lòt $51,415,078 nan sibvansyon pou ranbouse Konte Lee pou depans nan retire debri apre siklòn Ian.
illustration of page of paper
FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone nan lide pou fè yon enpak pozitif kominote yo epi ki swete rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo. Konsèy la reyini adolesan ki soti toupatou nan peyi a ki enterese nan preparasyon kominote a epi k ap chèche bati ladrès lidèchip ak rezo ki pral nouri siksè yo nan lavni.
illustration of page of paper
Nan yon fason kapab wè efikasite ak volonte, FEMA aktive byen rapid Pwogram Lojman Dirèk yo pou Ede Sivivan Siklòn Idalia. Apati 23 janvye, FEMA te mete tout lojman ki kalifye ki te afekte nan Siklòn Idalia nan inite kay tanporè yo, ki make akonplisman pwosesis "Lisans" lan.
illustration of page of paper
Pou moun Florida ki te aplike pou asistans FEMA, li enpòtan anpil pou yo rete an kontak ak FEMA. Tanpri kontakte FEMA pou bay nenpòt nouvo enfòmasyon sou aplikasyon ou oswa jwenn repons kesyon ou yo konsènan estati kalifikasyon ou.
illustration of page of paper
Vakans yo ka fè retounen nan lespri ou kèk moman ki te bay anpil kè kontan ki pa posib ankò apre yon katastwòf natirèl. Si w santi w panike, si w poukont ou oswa si w gen dout sou sa k pral rive demen, ou pa poukont ou. Ou ka jwenn èd. Vakans yo ka ogmante estrès yo, paske fèt tradisyonèl yo pral diferan akòz siklòn yo, sa ka yon moman ki espesyalman difisil.
illustration of page of paper
Pase vakans la lakay genyen yon pi gwo sans pou sila Siklòn Ida te afekte yo. Se pou rezon sa a, FEMA ap kontinye travay pandan peryòd vakans la pou l sipòte sivivan ki elijib yo nan pwosesis y ap mennen pou yo jwenn solisyon pwovizwa, ki ka dire yon bon tan, ak yon solisyon pèmanan nan sa ki gen pou wè ak pwoblèm lojman an.
illustration of page of paper
Anpil moun ki ap viv Florida panse yo pa bezwen pran asirans pou inondasyon. Yo pa p viv nan zòn inondasyon ki gen gwo risk inondasyon. Men nenpòt kote kapab inonde, anpil fwa rezidan yo pran sipriz paske yo te panse asirans te kouvri yo pou katastwòf.
illustration of page of paper