U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Ou te aplike kay FEMA pou asistans pou katastwòf apre Siklòn Ida te fin frape New York, epi ou te resevwa yon lèt. Ou pa sèten sou sa ki di an, men ou panse sa pa bon.
illustration of page of paper
Yon Sant Rekiperasyon Dezas te louvri nan Konte Union pou ede rezidan nan New Jersey ki afekte ak rès siklòn Ida a.
illustration of page of paper
BATON ROUGE, LA. - Rezidan Lwizyan ki gen eksperyans nan sèvis kliyan, antre done, zafè ekstèn, lojistik ak plis ankò gen plizyè opòtinite pou rantre nan repons Siklòn Ida ak efò retablisman kòm anplwaye tanporè. Anbochaj anplwaye lokal, tanporè se yon fason FEMA divèsifye mendèv li yo ak elaji ekspètiz li yo.
illustration of page of paper
Kokennchenn jenewozite nou jwenn nan don prive ak benevòl yo ap ede kominote Lwizyan nan retabli apre Siklòn Ida. Efò sa yo ka ogmante kapasite otorite lokal yo, eta yo ak tribi yo ak sivivan yo pandan tout pwosesis retablisman an, ki ka dire anpil mwa, menm plizyè ane.
illustration of page of paper
Kat Sant Rekiperasyon Dezas yo pral fèmen semèn pwochèn, kote youn pral deplase. Menmsi sit sa yo ap fèmen, èd fas a fas toujou disponib.
illustration of page of paper
Anpil Nouyòkè ki te sibi pèt nan Siklòn Ida asirans kouvri yo. Men menm pi bon pwoteksyon an kapab pa satisfè tout bezwen, ki se pou pwogram leta, federal ak benevola yo disponib.
illustration of page of paper
Yon Sant Rekiperasyon Dezas te louvri jodi 5 oktòb nan Konte Union pou ede rezidan nan New Jersey ki afekte ak rès siklòn Ida a.
illustration of page of paper
Kòm sivivan katastwòf ki kalifye yo kòmanse resevwa lajan pou asistans lokasyon, reparasyon kay, oswa lòt kategori asistans, nou vle asire w ke lajan asistans federal pou katastwòf yo, pa gen okenn taks yo pran sou yo.
illustration of page of paper
Pandan sinistre yo ap avanse nan pwosesis rekiperasyon an, èd se jis yon apèl nan telefòn, yon klik oswa tape sou aplikasyon FEMA. Sant Rekiperasyon Katastwòf nan Konte Warren pral fèmen nèt nan Vandredi, 8 Oktòb nan 5 p.m.
illustration of page of paper
FEMA ak leta Louisiana angaje yo pou yo founi asistans nan moman katastwòf ak tout moun ki genyen andikap epi bezwen aksè ak bezwen fonksyonèl. Asistans disponib tou pou moun ki kominike nan lòt lang ki pa angle.
illustration of page of paper