Press Releases

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandanke U.S. Virgin Islands (USVI) sonje anivèsè sis ane devastasyon Siklòn Irma te koze a, Teritwa a ap fè fas ak yon nouvo defi ak Siklòn Lee ki ap apwoche. Distribisyon evènman sa yo souliye enpòtans preparasyon an epi li sèvi kòm yon rapèl sou rezistans ak detèminasyon kominote USVI a montre devan katastwòf natirèl yo te di Mark A. Walters, Kowòdonatè V.I. Biwo Zòn Karayib la.
illustration of page of paper
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandan pi gwo aktivite nan sezon siklòn Atlantik la ap apwoche, FEMA ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zile Vyèj ankouraje moun Zile Vyèj yo pou yo revize ak mete ajou plan preparasyon yo. Pran etap imedya pou prepare tèt ou ak paran pwòch ou yo. Ranpli twous preparasyon pou ijans ou a, pratike plan kominikasyon ijans ou a epi rete vijilan.
illustration of page of paper
Jiskaprezan 1 928 pwopriyetè nan Florid resevwa lajan nan men FEMA pou rebati kay yo pi solid apre gwo tanpèt, inondasyon ak tònad nan Broward County.
illustration of page of paper
Apati 26 jiyè 2023, yo te apwouve $34,1 milyon dola pou Asistans Endividyèl, $171,5 milyon dola te apwouve nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) ak Administrasyon Ti Biznis (SBA) te apwouve $26,4 milyon dola .
illustration of page of paper
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Lè w gen yon plan an plas pou pwoteje kay ou kont debri k ap vole ak lapli van ki te lakòz tanpèt twopikal ak siklòn yo, sa ap mete w nan yon bon pozisyon pou w pwoteje youn nan pi gwo envestisman w yo.
illustration of page of paper
Si w te aplike pou asistans FEMA apre gwo tanpèt, tònad ak inondasyon nan Broward County, asire w ke FEMA gen dènye enfòmasyon pou kontakte w. FEMA ka bezwen kontakte w pou plis enfòmasyon.
illustration of page of paper
Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal la se 27 jwen 2023.
illustration of page of paper
Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal la se 27 jwen 2023.
illustration of page of paper
Sant Rekiperasyon Pou Dezas nan Sant Kominotè Sadkin nan Lauderhill, ak Sant Mobile nan Samuel Delevoe Memorial Park nan Fort Lauderdale pwograme pou fèmen 24 jen.
illustration of page of paper
Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal la se 27 jwen 2023.
illustration of page of paper