Press Releases

FEMA ak eta Florid ap ouvri twa nouvo Sant Rekiperasyon Dezas nan Konte Lee
illustration of page of paper
Sant Rekiperasyon apre Katastwòf pou sivivan Siklòn Ian yo relouvri jodi a apre yo te fèmen tanporèman semèn pase a pou move tan. Sant yo fèt pou ede sivivan katastwòf yo rekòmanse rekiperasyon yo apre siklòn Ian.
illustration of page of paper
Yon Sant Rekiperasyon pare Katastwòf mobil FEMA ak Eta Florid ap kanpe nan Konte Orange.
illustration of page of paper
Yon Sant Rekiperasyon apre Katastwòf mobil ki jere pa FEMA ak Eta Florid ap kanpe nan Konte Monroe.
illustration of page of paper
Yon Sant Rekiperasyon pare Katastwòf mobil ki jere pa FEMA ak Eta Florid ap kanpe nan Konte Osceola.
illustration of page of paper
Pandan Floridyen yo ap rebati, sivivan Siklòn Ian yo ka jwenn konsèy gratis sou fason pou yo rekonstwi pi fò ak pi an sekirite kont tanpèt yo.
illustration of page of paper
Konte Martin elijib kounye a pou resevwa ranbousman pou retire debri ak reparasyon oswa ranplasman enstalasyon piblik Siklòn Ian te domaje. Yo te deja apwouve pou mezi pwoteksyon ijans yo.
illustration of page of paper
Sant Rekiperasyon apre Katastwòf nan Florida yo ap fèmen tanporèman semèn sa a kòm yon prekosyon pou move tan ke yo prevwa.
illustration of page of paper
Moun ki gen asirans nan Pwogram Nasyonal pou Asirans Inondasyon (NFIP) nanFlorid ki afekte pa Siklòn Ian kapab renouvle asirans ki fèk ekspire yo san konsekans akoz yon poz nan kouvèti asirans lan.
illustration of page of paper
FEMA and the state of Florida are opening three new Disaster Recovery Centers in Lee County.
illustration of page of paper