Press Releases

BATON ROUGE, La. – Jou yo long, Gòlf Meksik la ak Oseyan Atlantik la ap chofe, epi sezon siklòn nan rive yon lòt fwa ankò. Tande nouvèl sa a sèlman ka lakòz gwo estrès, sitou si ou te viv yon katastwòf anvan sa. Pou konbat estrès, pran mezi kounye a menm. Chak mezi pozitif ou pran, sa ka ede w santi w pi byen epi gen plis kontwòl.
illustration of page of paper
Patenarya Teritwa a ansanm ak FEMA kontinye avanse nan inisyativ ki pran pou gen asirans kominote lojman piblik yo ap gen mwayen pou diminye risk yo yon fason pou lojman yo ka plis an sekirite pou fanmi yo epi pou yo ka pi byen reziste ak tanpèt k ap rive yo. kounye a, Otorite ki responsab lojman sou Zile Vyèj yo kapab kontinye pwojè yo genyen pou ranfòse twati, pòt, ak fenèt yo nan konplèks lojman Frederiksted la, grasa apwobasyon FEMA pou yon montan 24.4 milyon dola pou dezyèm faz nan yon pwojè renovasyon ewolyèn nan Paviyon Walter I.M. Hodge nan.
illustration of page of paper
NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te apwouve prèske 800 milyon dola pou ede Abitan New York yo retabli epi rekonstwi.
illustration of page of paper
Jodi a se pi bon jou pou ou menm ansanm ak fanmi w kòmanse fè preparasyon pou sezon siklòn ki pral rive nan Atlantik la. Pandan semèn nasyonal preparasyon pou siklòn yo, gade pou w wè pèsonèlman nan ki degre w riske, aplike plan kominikasyon ijans pou fanmi w lan, kòmanse renouvle kit pou ijans ou a epi egzamine plan pou asirans ou yo.
illustration of page of paper
Gras ak yon kolaborasyon ant FEMA ak teritwa a pou ranfòse yon kilti rezistans nou te rive apwouve, nan mwa fevriye a, yon anvlòp $14.5 milyon dola nou plase nan travay pèmanan pou sipòte pwojè rekiperasyon apre siklòn 2017 yo. 14,5 milyon dola a gen ladan li 10,3 milyon dola pou ranfòse rezo elektrik teritwa a ak 3,3 milyon dola pou reparasyon enstalasyon nan lekòl yo.
illustration of page of paper
BATON ROUGE, La. – De (2) dènye Sant Rekiperasyon apre Katastwòf FEMA nan Louisiana ki sitiye nan Houma ak Raceland pral fèmen nèt vandredi 25 fevriye a 6 p.m. FEMA ap kontinye travay ak Biwo Sekirite Nasyonal ak Preparasyon pou Ijans Gouvènè a pou ede sivivan yo ak kominote Louisiana yo refè apre siklòn Ida.
illustration of page of paper
BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon pou Katastwòf (DRCs nan Louisiana yo pral ouvri lè nòmal nan Jou Prezidan, Lendi 21 Fevriye. DRC yo ap louvri lendi pou rive vandredi ant 9 a.m ak 6 p.m. epi samdi ant 9 a.m. ak 2 p.m.
illustration of page of paper
NEW YORK - FEMA te dekese anviwon $335,000 pou finanse Temple Tikvah ki nan Konte Nassau an pou depans ki te fèt nan kad mezi pwoteksyon annijans yo aprè dega k te genyen nan moman pasaj Siklòn Ida an. Sa se sèlman youn nan demach FEMA te fè pou ede nan rekiperasyon ak rekonstriksyon tanp adorasyon nan eta New York yo.
illustration of page of paper
Sou demann eta a, FEMA aktyèlman ap bay apeprè 1,946 kay ki se sivivan siklòn Laura ak Delta avèk tan siplemantè pou rete nan yon lojman ke ajans lan bay pandan yap konplete etap final nan rekiperasyon yo. Fen inisyal pou pwogram lan te pwograme pou 28 Fevriye.
illustration of page of paper
BATON ROUGE, La. – Yon Sant Rekiperasyon Dezas FEMA louvri kounye a nan Houma pou ede sivivan Siklòn Ida ki afekte yo. Sinistre yo kapab jwenn èd gras ak aplikasyon pou asistans pou katastwòf la, telechaje dokiman epi jwenn repons ak kesyon yo sou asistans federel pou katastwòf la nan sant yo.
illustration of page of paper