Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
si machin ou te domaje nan kad gwo tanpèt ak inondasyon ki te rive 17-19 Desanm 2023 ak 9-13 Janvye 2024 yo, asirans oto ak Us Small Business Administration (SBA) se resous prensipal ki disponib pou ede ak reparasyon ou yo. Si ou pa kapab resevwa èd atravè asirans oswa SBA, ou gendwa kalifye pou asistans atravè pwogram Other Needs Assistance (ONA) FEMA yo.
illustration of page of paper
Sis (6) mwa apre Siklòn Idalia te frape Florida Big Bend kòm yon gwo siklòn Kategori 3, FEMA ak patnè federal li yo te bay plis pase 820 milyon dola pou ede ak rekiperasyon dezas.
illustration of page of paper
FEMA aprouve plis pase $6.7 milyon sibvansyon finansman pou ranbouse Fort Myers avèk Punta Gorda pou depans retire debri apre siklòn.
illustration of page of paper
FEMA te anonse yon ekstansyon sis mwa nan pwogram Lojman Tanporè Dirèk jiska 29 septanm 2024, pou kay ki elijib nan konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota ak Volusia.
illustration of page of paper
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken (U.S. Virgin Islands) - Yon angajman $928.7 milyon dola pou demoli epi ranplase Lopital Roy Lester Schneider a nan St. Thomas make yon etap enpòtan nan kolaborasyon FEMA avèk teritwa a pou rekonstui enfrastrikti swen sante atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017.
illustration of page of paper
Administratè FEMA Deanne Criswell te anonse jodi a ke Prezidan Joseph R. Biden, Jr. te mete plis asistans pou katastwòf disponib pou Zile Vyèj Ameriken yo lè li otorize yon ogmantasyon nan nivo finansman federal pou depans ke siklòn Irma ak Maria te koze nan mwa septanm 2017.
illustration of page of paper
Akòz anplasman li ki inik lan epi kot li yo ki vas, siklòn souvan touche Eta Florida a. Kòm rezistans kòmanse depi lakay, FEMA ankouraje pwopriyetè kay yo nan Florida pou yo pran mezi alèjman depi kounya pou prepare w ak fanmi w kont katastwòf potansyèl yo.
illustration of page of paper
FEMA apwouve yon lòt $51,415,078 nan sibvansyon pou ranbouse Konte Lee pou depans nan retire debri apre siklòn Ian.
illustration of page of paper
FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone nan lide pou fè yon enpak pozitif kominote yo epi ki swete rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo. Konsèy la reyini adolesan ki soti toupatou nan peyi a ki enterese nan preparasyon kominote a epi k ap chèche bati ladrès lidèchip ak rezo ki pral nouri siksè yo nan lavni.
illustration of page of paper
Nan yon fason kapab wè efikasite ak volonte, FEMA aktive byen rapid Pwogram Lojman Dirèk yo pou Ede Sivivan Siklòn Idalia. Apati 23 janvye, FEMA te mete tout lojman ki kalifye ki te afekte nan Siklòn Idalia nan inite kay tanporè yo, ki make akonplisman pwosesis "Lisans" lan.
illustration of page of paper