U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Press Releases

BATON ROUGE, La.— Gichè-chofè Sant Rekiperasyon Katastwòf pral ouvè nan Leesville ak Many nan Dimanch 20 Septanm, pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.— Kay adorasyon non pwofi prive kalifye yo nan Louisiana kapab elijib pou sibvansyon FEMA pou kouvri depans yo ki gen rapò avèk siklòn Laura.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Mwens pase twa semèn apre siklòn Laura gwonde nan eta a, plis pase 100 milyon dola ale jwenn rezidan Louisiana yo pou ede nan reprann tèt yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.— Y ap ouvri sant pou retablisman akoz katastwòf la nan Abbeville ak Shreveport kote ou ka vizite yo pandan w sou volan machin ou, nan jedi 17 septanm pou ede siviv

illustration of page of paper

ST. CROIX, Zile Vyèj Etazini (U.S.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Mèt kay ak lokatè nan Pawas Caddo, La Salle ak St.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Sivivan Siklòn Laura yo ki nan Pawas Jefferson Davis gen jiska 5è nan apremidi, jou jedi 15 septanm lan pou yo vizite gichè chofè pou sant reki

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Puiske sivivan Siklòn Laura yo kòmanse retounen lakay yo, FEMA ap souliyen enpòtans pou yo suiv konsèy suivan yo ke otorite lokal yo deklare.

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Rezidan Louisiana ke siklòn Laura te oblije deplase kite kay yo ka reyalize ke èd pou lwaye FEMA a se yon pyès enpòtan nan avansman rekiperasyon yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.  – Li jeneralman pran etap pou sivivan Siklòn Laura jwenn aksè nan pi gwo kantite èd federal posib. 

 

illustration of page of paper