U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. – Èske w konnen, oswa èske w se yon jèn moun ki genyen pasyon pou preparasyon?

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon Katastwòf nan Lake Charles pral fèmen definitivman Madi 16 Fevriye nan 5 p.m.

Sant localize nan:

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Pèsonèl Edikasyon Kominotè ak Sansibilizasyon FEMA [FEMA Community Education and Outreach (CEO)] pou kontwòl dega ap òganize seminè anliy gratis sou fason pou as

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Lokatè, biznis ak pwopriyetè kay yo tout benefisye nan asirans inondasyon pou pwoteje byen yo lè yon inondasyon frape.  Nan dat 1ye Fevriye Pwogram Nasyonal Asir

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Anpil abitan Lwizyàn yo ap lite pou rekipere yo de move kou yo te pran nan Siklòn Laura, Delta ak Zeta yo anplis de estrés ak enkyetid pandan prèske yon ane yo a

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – FEMA ap anboche rezidan Louisiana yo ki abite nan zòn ki afekte nan siklòn ane pase yo pou rantre nan ekip rekiperasyon nou yo kòm anplwaye tanporè yo.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Alaswit siklòn Laura ak Delta, volontè yo toupatou nan peyi a, kominote lokal yo ak eta te ede sivivan yo avèk alafwa repons ak rekiperasyon.  Men, senk mwa apre

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Li pral pran plizyè ane pou Louisiana rekipere nan sezon siklòn 2020 an, yon pwosesis ki rete annaksyon sou anpil aspè.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Twa Sant rekiperasyon Katastwòf FEMA sou volan (DRC) ap ajoute yon sèvis adisyonèl “Sant Dapèl” nan Pawas Jefferson Davis, Lafayette ak Rapides pou ede moun kap a

illustration of page of paper