alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Fact Sheets

Pou pwopriyetè kay ki elijib yo, FEMA ka ede ak reparasyon epi amelyorasyon adisyonèl si oumenm oswa yon manm nan fwaye ou gen yon andikap.

illustration of page of paper Release Date:

Rezidan Massachusetts nan konte Bristol ak Worcester ki te sibi domaj nan tanpèt ak inondasyon ki te fèt 11-13 Septanm 2023 yo elijib pou aplike pou pwogram Asistans Endividyèl FEMA a.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA te aplike aktyalizasyon ki pi enpòtan nan matyè asistans kont dezas nan 20 dènye ane yo.

illustration of page of paper Release Date:

Re-konfimasyon se yon pwosesis FEMA itilize pou kapab re-evalye Lojman Dirèk rezidan yo gras ak vizit chak mwa yo. Sa ede motive rezidan yo pou suiv Plan Lojman Pèmanan yo.

illustration of page of paper Release Date:

Sivivan Siklòn Idalia ki te apwouve pou Inite Lojman Tanporè yo ka elijib pou rete nan inite FEMA bay yo pou jiska 18 mwa apati dat deklarasyon katastwòf la pandan y ap chèche opsyon lojman pèmanan. Pa kont, yo dwe suiv tèm ak kondisyon Lisans FEMA Kapab Retire nan Men yo oswa Akò Lojman Tanporè yo gen ak FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ak Eta FLorida ap travay pou asire moun Florida yo ki te gen kay yo ak pwopriyete yo andomaje nan Siklòn Idila gen kote ki an sekirite pou yo rete tanporèman pandan y ap kòmanse rekiperasyon yo.

illustration of page of paper Release Date:

Pa pran tan pou aplike pou asistans FEMA pandan w ap tann règleman asirans ou. Dat limit pou aplike a se 29 Oktòb 2023.

illustration of page of paper Release Date:

Si ou te resevwa premye asistans pou lokasyon nan men FEMA apre siklòn Idila, ou ka elijib pou kontinye asistans lojman tanporè a nan kad Pwogram Endividyèl ak Fanmi FEMA a.

illustration of page of paper Release Date:

Sivivan ki aplike pou asistans FEMA apre Siklòn Idalia pral resevwa lèt kalifikasyon ki soti nan FEMA eksplike estati aplikasyon ou an. Sivivan ki pa dakò ak desizyon FEMA a kapab konteste. Li lèt la ak anpil atansyon paske li pral eksplike w rezon refi a ak sa ou kapab gen bezwen pou soumèt ak yon lèt apèl.

illustration of page of paper Release Date:

Ou p ap peye taks sou yo sibvansyon FEMA yo. Aplike pou asistans pou katastwòf pa p afekte lòt avantaj federal ou kapab resevwa yo.

illustration of page of paper Release Date: