Main Content

במדינת תביעות באמצעות התוכנית הלאומית לביטוח שיטפונותניו יורק הקשורות לסופת סנדי

Release date: 
03/04/2013

עם שוך ההוריקן סנדי, הגישו אלפים מתושבי מדינת ניו יורק תביעות לביטוח נגד שיטפונות. בעוד שרבים

מבעלי הפוליסות זכו להסדרים משביעי רצון, ייתכן שהיו כאלה גם שלא זכו לכך. על בעלי פוליסות

שתביעותיהם פתוחות עדיין לשקול לנקוט את הצעדים הבאים:

למלא את המקומות הריקים

 אם לא עשית זאת עדיין, ספק תמונות של רכוש שלך שניזוק, לרבות חפצים שנזרקו, תמונת על נזק

מבני ומפלסי מים עומדים.

 ערוך או עדכן רשימה של הפריטים שניזוקו או אבדו, לרבות תאריך רכישה, שוויה, וקבלה בגין כל

רכישה, אם אפשר. אם חסרים פריטים או שהם צוינו בצורה שגויה בדוח האבידות של המתאם,

התנאים של התוכנית הלאומית לביטוח שיטפונות מאפשרת לתת לך הזדמנות להגיש תביעה נוספת.

מידע על תהליך הגשת התביעה הנוספת ניתן למצוא במדריך התביעות המקוון של NFIP באתר

www.floodsmart.gov/toolkits/flood/downloads/f687_claimshandbook_feb09.pdf .

 אם קיבלת הצעות מחיר לתיקונים מקבלן, ספק אותן למתאם שלך, מכיוון שהן יילקחו בחשבון

בהכנת הערכת הנזקים. אם ההערכה הושלמה והפריטים היו חסרים, פעל בהתאם לתהליך התביעה

הנוספת וכלול הערכות וקבלות כלשהן של הקבלן.

 אם אינך נמצא במקום קבוע, ודא שבידי הנציג שלך נמצאים פרטי הקשר העדכניים שלך.

 תעד את תהליך התביעה. בכל שלב עליך לשמור רישומים ברורים על ניסיונותיך לפתור בעיות. רשום

שמות ותארים, תאריכי התקשרות, פרטי קשר ופרטים על הדיונים שאתה עורך.

לבצע מעקב

 על פי הפוליסה של NFIP מחויבים בעלי הפוליסה להגיש תוך 60 יום הוכחה חתומה על אובדן.

המתאמים משלימים בדרך כלל תהליך זה באדיבותם. על פי תנאי הפוליסה של NFIP חובה על חברת

הביטוח לשלם את התביעות תוך 60 יום מקבלת הוכחת האובדן של בעל הפוליסה או תוך 90 יום

לאחר קבלת דוח מתאם הביטוח )במקום הוכחת האובדן(. במקרים של הצפות חמורות, כמו אלה

שאירעו בעקבות ההוריקן סנדי, FEMA עשויה לאשר הארכת זמן. לגבי ההוריקן סנדי, הגבלת זמן זו

הוארכה באופן הבא: ניתן יהיה לשלם בגין האבידות המכוסות על ידי הביטוח במהירות האפשרית

לאחר שחברת הביטוח תקבל

את דוח המתאם ותעיין בו. כדי לאפשר לבעלי הפוליסות זמן מספיק להערכת האבידות שלהם ולתת

להם הזדמנות לקבל תשלומים נוספים במסגרת פוליסת הביטוח הרגילה נגד שיטפונות, עומדת לרשות

בעלי הפוליסות שנה שלמה מתאריך האובדן כדי להגיש הוכחת אובדן. זוהי הארכת זמן בהשוואה

לפרק הזמן הרגיל של 60 יום מחמת הנסיבות המקלות.

 כשתשוחח עם הנציג או המתאם שלך, בקש להגדיר פרק זמן שייקבע לשלב הבא בתהליך. אם

העניינים נמשכים זמן רב מהצפוי, בצע מעקב באמצעות שיחות טלפון.

 מספרי טלפון של חברות הכותבות פוליסות לכיסוי באמצעות התוכנית הלאומית לביטוח שיטפונות

ניתן למצוא באתר האינטרנט www.nfipiservice.com/storm_sandy.html .

לנקוט אמצעים נוספים

 אם הנך סבור שחברת הביטוח טעתה בתשלום התביעה, או פסלה בכתב את תביעתך או חלק ממנה,

הנך רשאי לבצע תהליך ערעור בן ארבעה שלבים באמצעות התוכנית הלאומית לביטוח שיטפונות.

מידע אודות ערעורים כלול בפוליסה שלך ובאתר האינטרנט

www.floodsmart.gov/toolkits/flood/downloads/AppealingFloodInsuranceClaim... .

 המחלקה לשירותים פיננסיים של מדינת ניו יורק אחראית לרגולציה בענף הביטוח ולהגנה על צרכנים

מפני הונאה. כסוכנות רגולטורית, המחלקה מעניקה רישיונות לסוכני ביטוח, למתאמי ביטוח )לרבות

מתאמים ציבוריים( ולחברות ביטוח כדי שאלה ינהלו את עסקי הביטוח במדינת ניו יורק. המחלקה

הקימה קו חם בנושא הסופה סנדי כדי לסייע לבעלי הפוליסות בתהליך התביעה. מספר הטלפון הוא

800-339-1759 .

מידע נוסף אודות ביטוח שיטפונות ניתן למצוא באתר האינטרנט www.floodsmart.gov או לקבל אצל יועץ

הסיוע באחד ממרכזי ההתאוששות מאסון.

חמישה מתוך הבנקים ושירותי המשכנתאות הגדולים ביותר יעמידו לרשותך נציגים שיציעו עזרה פנים מול

פנים לבעלי בתים המעוניינים לשחרר את כספי הפירעון של הביטוח בגין ההוריקן סנדי במרכזי הסיוע במקרי

אסון. הנציגים יהיו זמינים בתאריכים 4-9 במרץ 2013 . פרטים ניתן למצוא באתר האינטרנט

Program-//www.governor.ny.gov/press/02282013DFS

Last Updated: 
07/08/2017 - 11:38
State/Tribal Government or Region: