Main Content

Virgin Islands

Atelye Preparasyon pou Moun Andikape ak Kominote pou Aksè ak Bezwen Fonksyonèl

ST. CROIX, Virgin Islands Ameriken – Biwo Gouvènè a, Ajans Teritoryal pou Jesyon Ijans V.I. a (VITEMA) ansanm avèk Ajans Federal pou Jesyon Ijans la (FEMA) te dirije yon Atelye Sou Preparasyon avèk Rezistans pou Moun Andikape ak Kominote pou Aksè ak Bezwen Fonksyonèl nan Christiansted.

 

Readiness Workshop for People with Disabilities and the Access and Functional Needs Community

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – The Governor’s Office, the V.I. Territorial Emergency Management Agency (VITEMA) and the Federal Emergency Management Agency (FEMA) led a Readiness and Resilience Workshop for People with Disabilities and the Access and Functional Needs Community in Christiansted.

 

Course Builds Stronger Path to Fortifying Building Codes

ST. THOMAS, U.S. Virgin Islands – Utilizing FEMA’s Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) funding the V.I. Department of Planning and Natural Resources (DPNR) recently provided its Division of Building Permits staff a chance to strengthen their knowledge during a four-day International Code Council (ICC) Building Inspector Academy.

 

Programas De Asistencia Federal Para Las Islas Virgenes EE.UU.

A continuación, un resumen de los programas federales claves de asistencia por desastre que podrían estar disponibles según la necesidad y autorización bajo la declaración de emergencia por desastre del presidente Donald J. Trump para las Islas Vírgenes.
Asistencia a los gobiernos estatales y locales afectados pueden incluir según se requiera:

Presidente Donald J. Trump aprueba declaración de emergencia para las Islas Vírgenes EE.UU.

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy que hay asistencia federal por desastre disponible para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para complementar esfuerzos de respuesta locales y estatales en las áreas afectadas por las condiciones de emergencia por el huracán Dorian del 26 de agosto de 2019 y continua.

Federal Aid Programs for The Territory Of The U.S. Virgin Islands

Following is a summary of key federal disaster aid programs that can be made available as needed and warranted under President Donald J. Trump‘s emergency disaster declaration issued for the territory of the U.S. Virgin Islands.


Assistance for the territory can include as required:

President Donald J. Trump Signs Emergency Declaration for the U.S. Virgin Islands

WASHINGTON — FEMA announced that federal emergency aid has been made available to the territory of the U.S. Virgin Islands to supplement territory and local response efforts to the emergency conditions in the area affected by Hurricane Dorian beginning on Aug. 26, 2019, and continuing.

Rantre Timoun yo nan Planifikasyon ak Preparasyon Dezas

Sent CROIX, Virgin Islands, Etazini – Ijans ak Dezas yo kapab rive nenpòt kilè, anpil fwa yo rive san avètisman. Jefò plan dezas ak preparasyon ijans yo dwe gen timoun yo ladan li; edike yo epi rann yo plis efikas tankou amelyore abilite yo pou rekipere byen rapid sòti nan nenpòt kalite dezas.

Li itil pou:

Preparasyon pou Tanpèt pou Popilasyon Moun Aje yo

ZILE VYÈJ AMERIKEN – Lè yon siklòn ap apwoche, moun aje yo ka bezwen èd fanmi oswa zanmi yo pou yo ka byen prepare. Baryè nan preparasyon kapab fizik, emosyonèl, oswa finansye.  Li t ap pi bon si yo gen yon kote pou jwenn abri ak moun yo konnen pou garanti y ap an sekirite.