Main Content

Virgin Islands

Ajoute Timoun yo nan Preparasyon ak Planifikasyon pou Ijans

ST. CROIX, Zile Vyèj Amerikèn – Ijans ak katastwòf ka fè timoun yo pè. Lè yo enfòme ak lè yo fè yo patisipe nan plan preparasyon yo, sa kapab diminye sou laperèz ak sou anksyete yo.

 

Sa ede lè ou:

Incluir a los Niños en la Planificación y Preparación ante Emergencias

ST. CROIX, Islas Vírgenes de los EE. UU. – Las emergencias y los desastres pueden ser alarmantes para los niños. Para aliviar el miedo y la ansiedad de los niños, hay que mantenerlos informados e incluirlos en los planes de preparación.

 

Es de gran utilidad:

Including Children in Emergency Planning and Preparedness

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Emergencies and disasters can be frightening for children. Being aware and included in preparedness plans can lessen their fear and anxiety.

 

It is helpful to:

Ajoute Bèt Domestik ou yo nan Plan Preparasyon pou Dezas

ST. CROIX, Zile Vyèj AmerikenBèt domestik yo reprezante yon manm enpòtan nan fwaye w, sonje pou konsidere yo tou nan plan wap fè pou preparasyon pou siklòn yo.

Men kèk ti konsèy nap bay mèt bèt domestik yo sou preparasyon pou dezas yo:

Cómo Incluir a las Mascotas en la Preparación ante Desastres

ST. CROIX, Islas Vírgenes de los EE. UU. – Ya que las mascotas son miembros importantes de la familia, no debe olvidarse de incluirlas en sus planes de preparación para huracanes.

He aquí algunos consejos sobre la preparación ante desastres para los amos de mascotas:

Including Your Pets in Disaster Preparedness

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Pets are an important member of your household, remember to include them in your hurricane preparedness plans.

Here are some tips on disaster preparedness for pet owners:

  • If a pet gets lost, its tag is its ticket home. Make sure your pet’s tags are up-to-date and fastened to its collar. If possible, attach the address and/or phone number of another contact in case you can’t be reached. A waterproof pouch containing identification information can be attached to the collar.

Se pou Konprann Diferans Ant yon Siveyans Siklòn (Hurricane Watch) ak yon Avètisman Siklòn (Hurricane Warning)

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands (Zile Vyèj Etazini) – Lè w resevwa alèt yo lanse lè pou resevwa yo, sa ka pèmèt ou mete tèt ou an sekirite pandan yon ijans. Aprann rekonèt mo vokabilè yo itilize pou idantifye lè gen move tan, konsa oumenm ak fanmi w ka konnen kisa pou nou fè sizoka yo lanse yon avi siveyans siklòn oswa yon avètisman siklòn.

 

Conozca la Diferencia entre el Aviso de Huracán y la Alerta de Huracán

 

ST. CROIX, Islas Vírgenes de los EE. UU. – Cuando recibe las advertencias en el momento preciso, usted se puede mantener a salvo durante una emergencia. Conozca los términos que se usan para identificar el clima severo y hable con su familia sobre lo que harán en caso de que se emita un aviso de huracán (hurricane watch, en inglés) o una alerta de huracán (hurricane warning, en inglés).

 

Understand the Difference Between a Hurricane Watch and a Hurricane Warning

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Alerts received at the right time can keep you safe during an emergency. Get to know the terms used to identify severe weather and discuss with your family what to do if a hurricane watch or warning is issued.

 

Sezon Siklòn 2020 an Rive, Li Lè pou N Prepare Nou

 

 

 

 

Zile Vyèj Amerikèn – Sezon siklòn nan kòmanse ofisyèlman 1ye jen, kounyeya li lè pou moun nan Zile Vyèj yo pran mezi pou prepare yo ak prepare pwòch yo. Prepare yon twous, fè yon plan epi rete enfòme.